tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2007:6

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2012:16
som utkom från trycket den 23 november 2012


Åberopade bemyndiganden

TFS 2007:6; 33 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2010:11; 33 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2012:16; 33 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

1 §  Denna författning innehåller kompletterande bestämmelser till artiklarna 788–796e i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen* samt till 12 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning).
(*EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).)

2 §  I denna författning förstås med

EU-land: land inom Europeiska unionen,

indirekt export: export där exporttullkontoret ligger i ett EU-land och utfartstullkontoret ligger i ett annat EU-land,

direkt export: export där exporttullkontoret och utfartstull­kontoret ligger i samma EU-land, samt

EAD: exportföljedokument enligt bilaga 45c till förordning (EEG) nr 2454/93.

3 §  Ett elektroniskt exportmedgivande är ett svarsmeddelande från tulldatasystemet som innehåller information om att ärendet klarerats och att transporten får påbörjas. Meddelandet skall också förse en elektronisk uppgifts­lämnare med de uppgifter som krävs för att kunna skriva ut EAD.

4 §  Tullverket kan efter ansökan ge en godkänd exportör enligt 12 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) tillstånd att ta emot elektroniskt exportmedgivande.

Bestämmelserna i denna författning är tillämpliga för en sådan godkänd exportör först då den godkände exportören fått tillstånd att ta emot elek­troniskt exportmedgivande.
(TFS 2012:16.)

5 §  Vid indirekt export och direkt export från Sverige används EAD i stället för blad 3 av enhetsdokumentet om inte annat är föreskrivet eller anges i en reservrutin.

(TFS 2012:16.)

Allmänna råd

Om de deklarerade varorna för export omfattar punktskattepliktiga varor som omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument bör deklaranten vid direkt export särskilt uppmärksamma utfartstullkontoret om detta. Det kan ske exempelvis genom att en etikett i avvikande färg med en text som anger att sändningen omfattar punktskattepliktiga varor fästs på EAD.
(TFS 2012:16.)

6 §  Av artikel 796e.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår hur exporttullkontoret skall intyga varornas fysiska utförsel för deklaranten. Intygandet skall utfärdas i de fall deklaranten uttryckt ett önskemål därom på det sätt som framgår av artikel 793a.2 första stycket i förordning (EEG) nr 2454/93.

Vid indirekt export där exporttullkontoret ligger i Sverige utfärdar exporttullkontoret ett sådant intyg. Intyget skall bestå av en utskrift av EAD försett med exporttull­kontorets påskrift i fält K. Påskriften skall utgöras av tullkontorets stämpel som avses i Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:26) om verkets myndighetsstämplar.

Intyget skall sändas med post till deklaranten så snart exporttullkon­toret fått meddelande från utfartstullkontoret om att godset lämnat gemenskapens tullområde.

Allmänna råd

Om det faktiska utfartstullkontoret vid indirekt export avviker från det deklarerade utfartstullkontoret bör exporttullkontoret notera detta i fält K i intyget.

7 §  Vid direkt export från Sverige skall intyg om varornas fysiska utförsel utfärdas av utfartstull­kontoret genom en påskrift på EAD eller på baksidan av blad 3 av enhetsdokumentet enligt artikel 793a.2 i förordning (EEG) nr 2454/93.

8 §  Bestämmelserna i 12 kap. 8 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) är inte tillämpliga vid indirekt export.

9 §  En tulldeklaration för export får rättas i enlighet med bestämmelserna i 12 kap. 42 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tullförfaranden m.m. (tullordning).

Rättelse av en tulldeklaration avseende indirekt export där exporttullkontoret ligger i Sverige och där klarering redan skett kan endast göras skriftligen på enhetsdokumentet och efter kontakt med exporttullkontoret.

Uppgift om vilken dag den ursprungliga tulldeklarationen lämnades, exportörens organisations- eller personnummer och ärendets tullid skall lämnas då rättelsen begärs.

Allmänna råd

Om exporttullkontoret fått meddelande om utförselresultat från utfartstullkontoret som innebär att utfartstullkontoret genomfört en fysisk kontroll bör eventuell rättelse i tulldatasystemet föregås av en närmare utredning av omständigheterna.


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2007:6
Denna författning träder i kraft den 17 maj 2007.

TFS 2010:11
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

TFS 2012:16
Denna författning träder i kraft den 15 december 2012.