tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2006:30

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2007:11
som utkom från trycket den 10 juli 2007


Åberopade bemyndiganden

TFS 2006:30; 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2007:11; 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Uppföljning


Tullverkets föreskrifter
om avgiftskoder

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om avgiftskoder som skall användas för att beteckna typ av pålaga (tull, skatt, avgift etc.) i tulldeklarationer, tullkvitton, debiteringsavier och tullräkningar.

2 §  I bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen* finns bestämmelser om koder som skall användas i enhetsdokumentet. I avdelning II av bilagan finns i anvisningar för fält 47 (första kolumnen) förtecknade vissa avgiftskoder som skall användas i tulldeklarationer.
(*EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).)

3 §  Utöver de enligt 2 § gemenskapsrättsligt bestämda koderna skall nedanstående nationella avgiftskoder användas, när ett medelsslag skall anges i en tulldeklaration.


Avgifts­kod Medelsslag

  Tullmedel och jordbruksavgifter 
032

Schablontull, privatinförsel från tredje land (lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.)

023 Tilläggstull (socker), säkerhet
028 Tilläggstull (fjäderfä), säkerhet
   
  Avgifter vid Tullverket
371 Ansökningsavgifter
124 Ersättning för blanketter
093 Förrättningsavgift, fartyg och luftfartyg
094 Förrättningsavgift, gods
108 Förseningsavgift
075 Kreditavgift
133 Porto
220 Tullräkningsavgift  
208 Tulltillägg
085 Övrig information
   
  Andra skatter och avgifter
525

Dröjsmålsränta 

361 Energiskatt, bensin
362 Energiskatt, oljeprodukter m.m
363 Energiskatt, övriga bränslen
392 Koldioxidskatt, bensin
393 Koldioxidskatt, oljeprodukter m.m.
394 Koldioxidskatt, övriga bränslen
756 Kvalitetskontrollavgift, färska frukter och  grönsaker
442 Reklamskatt
158 Ränta, försenad tulldeklaration (TD) m.m. (5 kap. 15 § första stycket 1 och 3 samt andra stycket tullagen (2000:1281))
159 Ränta, annan (5 kap. 15 § första stycket 2 tullagen (2000:1281))
033 Schablonskatt, privatinförsel från tredje land (lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.)
034 Schablonskatt, privatinförsel från vissa EU-länder (lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror)
360 Skatt på etylalkohol
357 Skatt på mellanklassprodukter 
358 Skatt på öl
359 Skatt på vin och andra jästa drycker 
760 Stickprovsavgift
391 Svavelskatt
036 Särskild avgift, privatinförsel från vissa EU-länder (lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror)
353 Tobaksskatt
541 Trafikförsäkringspremier
350 Transporttillägg
020 Utgående mervärdesskatt
574 Vattenföroreningsavgift
258 Vägavgift för vissa tunga fordon
755 Växtskyddsavgift
957 Återbetalningsränta 
   
  Övrigt
534 Brottsofferfondavgift
531 Bötesmedel
132 Extra inkomst
558 Försäljningsmedel
566 Vederlag

(TFS 2007:11.)

4 §  Vad som sägs i 2 och 3 §§ gäller även när ett medelsslag skall anges i ett tullkvitto eller en debiteringsavi. Avgiftskoderna anges även i tullräkningar som Tullverket utfärdar.

5 §  Koder enligt nedanstående förteckning används av Tullverket i tullräkningar endast för att informera gäldenären.


Avgifts­kod Medelsslag

010 Mervärdesskatt som inte återbetalas
980 Ej utbetald kreditering
982 Medel till Kronofogdemyndigheten
983 Ej utbetald kreditering (CU)


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2006:30
Denna författning träder i kraft den 3 december 2006, då Tullverkets föreskrifter (TFS 2001:14) om avgiftskoder skall upphöra att gälla. Den upphävda författningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om varor som har deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet eller i övrigt för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

TFS 2007:11
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2007.