tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2006:6

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2009:9
som utkom från trycket den 23 december 2009


Åberopade bemyndiganden

TFS 2006:6; 6, 7, 8 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2009:9; 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Tillstånd


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tullvärde

Inledning

1 §  Denna författning innehåller vissa föreskrifter för verkställighet av regler om tullvärde i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen samt lagen (1994:1548) och förordningen (1994:1606) om tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Växelkurs vid tullvärdeberäkning

2 §  Närmare föreskrifter för tillämpning av bestämmelserna om växelkurs i artikel 35 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen finns i artiklarna 168–172 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.

Allmänna råd

Föreligger ett avtal mellan köpare och säljare om att använda en fast omräkningskurs och sker betalning till säljaren enligt denna kurs, skall den överenskomna kursen också användas vid tullvärdeberäkningen, eftersom ett sådant faktureringssätt likställs med fakturering i svenska kronor.

3 §  Beträffande valutor, för vilka växelkurs publiceras av Nordea Bank AB varje bankdag, skall den av denna bank publicerade säljkursen anses som noterad växelkurs vid tillämpning av förordningen (EEG) nr 2454/93. Detta skall gälla oberoende av hur Nordea benämner denna växelkurs.

4 §  Beträffande de valutor som avses i 3 § bestämmer Tullverket i särskild ordning vilken växelkurs som skall användas under den återstående delen av månaden, i de fall en växelkurs blir missvisande till följd av en kursjustering av valutamyndighet eller om den i betydande utsträckning blir missvisande till följd av någon annan liknande händelse under kalendermånaden.

5 §  Beträffande andra valutor än sådana som avses i 3 § gäller artikel 170  i förordning (EEG) nr 2454/93. För dessa valutor skall under en kalendermånad användas de växelkurser för icke officiellt noterade valutor, som har publicerats av Nordea såsom gällande för den sista bankdagen i föregående månad. I de fall fler sådana kurser angetts för en utländsk valuta, skall den kurs tillämpas som används vid kommersiella transaktioner med utlandet.

6 §  Om en växelkurs i ett särskilt fall inte kan fastställas enligt 3–5 §§ fastställer Tullverket i särskild ordning den växelkurs som skall användas.

Öresavrundning

7 §  Tullvärde skall för varje särskild varupost i en tulldeklaration eller vid en tullinitierad förtullning avrundas till närmast lägre hela krontal.

8 §  har upphävts genom (TFS 2009:9).


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2006:6
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006.

TFS 2009:9
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010.