tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2005:28

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2010:8
som utkom från trycket den 19 oktober 2010


Åberopade bemyndiganden

TFS 2005:28; 58 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2007:1; 58 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2010:8; 58 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter
om beslut om tullklareringsområden

Allmänt

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om hur tullklareringsområden beslutas och om tillkännagivande av förteckningar över tullklareringsområden.

Vad som förstås med tullklareringsområde framgår av 1 kap. 2 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning). I nämnda författning finns ytterligare bestämmelser om tullklareringsområden bl.a. i 1 kap. 3 §.

Beslut om tullklareringsområden

2 §  Ett beslut enligt 4 a kap. 4 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) att en flygplats är en tullflygplats innefattar även att flygplatsen är ett tullklareringsområde.

Ett beslut enligt 6 kap. 3 § nämnda författning att en viss plats är ett tillfälligt lager innefattar även att platsen är ett tullklareringsområde.

3 §  I andra fall än de som avses i 2 § ska Tullverkets kompetenscenter för klareringsfrågor bestämma var tullklareringsområden ska finnas. Innan Tullverket beslutar om tullklareringsområden ska samråd ske med Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Rikspolisstyrelsen i den utsträckning som behövs.

Vid Tullverkets prövning av om en plats kan bli tullklareringsområde beaktas i första hand om detta är möjligt från tullkontrollsynpunkt. Tullverket väger också in behovet av en rationell och effektiv trafik och trafikens möjligheter till utveckling.

Endast en plats som är ett gränsövergångsställe enligt 6 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97) kan bli tullklareringsområde för fartygstrafik.
(TFS 2010:8.)

Förteckningar över tullklareringsområden

4 §  Tullverket skall ge ut en förteckning över tullklareringsområden som beslutats i enlighet med 3 § och över platser som är tullklareringsområden till följd av att de är tullflygplatser. Förteckningen tillkännages i Tullverkets författningssamling.

5 §  Tullverket skall på sin webbplats tullverket.se hålla tillgängligt en förteckning över tillfälliga lager m.m.


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2005:28
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006.

TFS 2007:1
Denna författning träder i kraft den 15 februari 2007.

TFS 2010:8
Denna författning träder i kraft den 1 november 2010.