tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2005:11

beslutad den 12 april 2005
Utkom från trycket den 18 april 2005
Dnr Tv2-2004-146

Bemyndigande: 51 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt förordningen (1982:801) om tillämpningen av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor


Föreskrifter
om upphävande av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1984:40) om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge

[Tullverket föreskriver] att Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1984:40) om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge* skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2005.
(*Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 2000:33.)