tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2005:2

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2006:34
som utkom från trycket den 18 december 2006


Åberopade bemyndiganden

TFS 2005:2; 15 § förordningen (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge, 18 § verksförordningen (1995:1322) och 79 § tullförordningen (2000:1306) samt efter samråd med Toll- og avgiftsdirektoratet i Norge

TFS 2005:21; 15 § förordningen (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge

TFS 2006:34; 15 § förordningen (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter
om gränstullsamarbetet med Norge

1 §  Bestämmelser om gränstullsamarbete mellan Sverige och Norge finns i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat (gränstullsamarbetslagen) och i förordningen (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge (gränstullsamarbetsförordningen).

2 §  Med tullkontor avses i denna författning såväl tullkontor i Sverige som tollsted i Norge.

3 §  Vid en gränsövergång där det finns ett tullkontor med svensk personal och ett tullkontor med norsk personal, skall trafiken till Sverige expedieras av det svenska tullkontoret och trafiken till Norge av det norska tullkontoret.

Vid en gränsövergång där det finns ett gemensamt tullkontor med svensk och norsk personal, skall trafiken till Sverige expedieras företrädesvis av den svenska personalen och trafiken till Norge företrädesvis av den norska personalen.

Vid en gränsövergång där det finns ett tullkontor bemannat med enbart svensk eller enbart norsk personal, skall trafik i båda riktningarna expedieras av detta tullkontor.

Vid en gränsövergång där det inte finns något tullkontor skall svensk eller norsk personal hålla uppsikt över trafiken i den omfattning som de behöriga tullmyndigheterna bestämmer.

I bilagan till denna författning finns en förteckning över tullkontor där trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser

4 §  Svensk tullpersonal skall utföra övervakning eller kontroll inom den norska kontrollzonen enbart i enlighet med vad de två ländernas behöriga tullmyndigheter kommit överens om. Svensk tullpersonal får dock i enlighet med gällande bestämmelser förfölja en person misstänkt för smuggling in i Norge. I sådant fall skall en underrättelse om åtgärden skyndsamt lämnas till norsk tullmyndighet. Bestämmelser om efterföljande finns i 13 § gränstullsamarbetslagen och 2 § gränstullsamarbetsförordningen.

5 §  Svensk tullpersonal som deltar i gränstullsamarbetet är skyldig att sätta sig in i de tillämpliga norska bestämmelserna samt att noga beakta de råd och upplysningar rörande tulltjänsten som lämnas av norsk tullpersonal.

Svensk tullpersonal skall lämna den norska tullpersonalen alla råd och upplysningar som kan behövas i tulltjänsten.

6 §  Svensk tullpersonal skall enbart vara underställd svensk förman även när det gäller att utföra tulltjänst för norsk räkning eller att tjänstgöra på norskt territorium. Motsvarande skall gälla för norsk tullpersonal i fråga om utförandet av tulltjänst för svensk räkning eller tjänstgöring på svenskt territorium.

7 §  Beslut om att enligt 10 eller 13 § gränstullsamarbetslagen överlämna beslagtagen egendom till norsk tull- eller polismyndighet skall fattas i processen Brottsbekämpning av chefen för den operativa ledningen (OPL).

8 §  Beslut om att enligt 11 eller 13 § gränstullsamarbetslagen överlämna en gripen person till norsk tull- eller polismyndighet skall fattas i processen Brottsbekämpning av chefen för den operativa ledningen (OPL).

9 §  Vid ett tullkontor som uppbär medel för båda ländernas räkning skall vartdera landets medel redovisas särskilt för sig. Tullkontoret skall i mån av behov tilldelas växelkassa i det andra landets valuta.

10 §  Medel som uppburits av ett svenskt tullkontor för norsk räkning och handlingar som mottagits eller upprättats för norsk räkning skall hanteras i enlighet med norska bestämmelser och enligt vad som överenskommits med behörig norsk tullmyndighet.


Bilaga
(TFS 2006:34.)

Förteckning över tullkontor där trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser

Svenska tullkontor

Svinesund*, Hån**, Eda, Storlien och Tärnaby.

Norska tullkontor

Svinesund*, Örje**, Åsnes, Östby, Vauldalen, Junkerdal och Narvik/Björnfjell.

*Svenska Svinesund och norska Svinesund är tullkontor på ömse sidor om gränsen vid en gränsövergång.
**Hån och Örje är tullkontor på ömse sidor om gränsen vid en gränsövergång.


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2005:2

Denna författning träder i kraft den 1 april 2005, då kungl. generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge skall upphöra att gälla.

TFS 2005:21

Denna författning träder i kraft den 15 september 2005.

TFS 2006:34

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007.