tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2004:25

med ändringar i TFS 1998:36

beslutad den 18 juni 2004
Utkom från trycket den 28 juni 2004
Dnr 0030-13402/04

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2009 genom TFS 2008:12

Bemyndigande: 11 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (1998:779) och 9 § förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:36) om internationella vägtransporter

Tullverket [föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:36) om internationella vägtransporter

dels att bilaga 2 skall upphöra att gälla,

dels att bilaga 1 skall betecknas bilaga,

dels att författningens rubrik och 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13 och 15 §§ samt bilagan skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas allmänna råd till 2 och 10 §§ av följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

2 §  I denna författning förstås med

internationella vägtransporter: yrkesmässiga transporter på väg av gods till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige,

bilateral trafik: trafik mellan Sverige och ett annat land med fordon registrerat i ett av länderna och med lastning i det ena och lossning i det andra landet,

transittrafik: trafik genom Sverige utan att uppehåll görs för lastning eller lossning av gods,

tredjelandstrafik: en transport av gods som utförs med lastbil eller fordonskombination mellan två länder, avsändningslandet och bestämmelselandet, varav ingetdera är lastbilens eller dragbilens registreringsland,

CEMT-tillstånd: tillstånd som berättigar till bilateral trafik och tredjelandstrafik mellan samt transittrafik genom medlemsländerna i Europeiska transportministerkonferensen, CEMT. I bilagan till denna författning finns en förteckning över medlemsländerna i CEMT.

(Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)

Allmänna råd

En bedömning av om tredjelandstrafik föreligger bör göras med ledning av tullhandlingar, såsom fordonsanmälan, import- och exportdeklaration, faktura eller en TIR-carnet. Däremot kan inte frakthandlingsdokument, t.ex. CMR-fraktbrev, utgöra underlag för bedömningen då fraktbrev i vissa fall, t.ex. vid omlastning på främmande ort från en bil till en annan eller vid byte av dragbil, kan utställas endast för en delsträcka av den totala transportsträckan. En omlastning till annat fordon påverkar inte bedömningen.

Definitionen av tredjelandstrafik innehåller begreppen avsändningsland och bestämmelseland. Dessa begrepp bör förstås på följande sätt.

Avsändningslandet är det land från vilket godset har avsänts med lastbil eller fordonskombination, t.ex. en dragbil och en påhängsvagn, direkt eller via annat land till bestämmelselandet.

Bestämmelselandet är det land som vid exporttillfället är det sista kända landet till vilket godset är destinerat för transport med lastbil eller fordonskombination antingen direkt från avsändningslandet eller via ett annat land.

Definitionen av tredjelandstrafik avser endast biltransporter. Om godset omlastas från bil till järnväg, båt eller flyg eller omvänt, en s.k. bruten transport, är definitionen således endast tillämplig på biltransporten. Vid omlastning från ett annat transportmedel till bil blir med andra ord omlastningslandet att betrakta som avsändningsland respektive bestämmelseland beroende på i vilken riktning godset skall transporteras. Ett byte av transportmedel bör dokumenteras med hjälp av järnvägsfraktsedel, konossement eller flygfraktsedel. Av dokumentationen bör framgå att godset på bilen är identiskt med det som har fraktats eller skall fraktas med annat transportmedel. En transport är också bruten om en obeledsagad släpvagn sätts på en färja mellan två länder. Som avsändningsland räknas då det land från vilket vägtransporten återupptas.

Enligt huvudregeln kräver också transporter av s.k. samlastat gods i förekommande fall tillstånd för tredjelandstrafik. Med samlastat gods menas gods från eller till olika avsändnings- respektive bestämmelseländer som transporteras på samma lastbil eller fordonskombination. Undantag från tillståndsplikten får göras för dellast som uppgår till högst fem procent av lastens totala vikt. Om det råder ett uppenbart missförhållande mellan lastens vikt och volym kan volymen läggas till grund för tillämpningen av denna procentregel.

4 §  En tulltjänsteman skall kontrollera att den som utför internationell vägtransport med fordon som är registrerat i utlandet har tillstånd enligt 4 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490) och att transporten inte sker i strid mot de villkor som meddelats i samband med sådant tillstånd.

I bilagan till denna författning finns en förteckning över krav på tillstånd för fordon, som är registrerade i utlandet, vid internationella vägtransporter.

6 §  Tulltjänstemannen skall alltid stämpla tillståndet eller en bilaga till detta med tullkontorets datumstämpel.

Beträffande CEMT-tillstånd skall alltid ruta 7 i den medföljande färdboken stämplas.

9 §  Tullkontoret skall så snart som möjligt sända ett meddelande om ett beslut enligt 7 § till kompetenscenter Företag på blanketten Rapport angående internationell vägtransport (Tv 650.2).

10 §  Vid brott enligt 6 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490) och 9 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779), skall berört kompetenscenter så snart som möjligt göra en anmälan till polis- eller åklagarmyndighet.

(Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)

Allmänna råd

I tveksamma fall bör samråd ske med kompetenscenter Företag innan en anmälan görs.

12 §  En tulltjänsteman får inte stoppa ett fordon som är registrerat i ett annat EU-land enbart för att kontrollera om fordonet framförs i strid mot bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3118/93.

13 §  En tulltjänsteman får kontrollera att ett fordon som är registrerat i Norge och som inkommer över landgränsen mot Norge inte framförs i strid mot bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3118/93 innan tullförfarandet temporär import medges för fordonet.

15 §  Tullkontoret skall så snart som möjligt sända ett meddelande om ett beslut enligt 14 § till kompetenscenter Företag på blanketten Rapport angående internationell vägtransport (Tv 650.2).


Bilaga

Förteckning över Sveriges vägtransportavtal

Denna bilaga består av en förteckning över bilaterala avtal och en förteckning över multilaterala avtal samt ett inledande avsnitt med förklaringar till förteckningarna.

Förklaringar till förteckningarna

Bilaterala avtal

Förteckning över bilaterala vägtransportavtal är uppdelad i fyra kolumner: Land, Bilateral och transittrafik, Tredjelandstrafik och Anmärkningar.

Kolumnen Land

I denna kolumn räknas upp länder som ingått bilaterala vägtransportavtal med Sverige.

Med Förenade kungariket förstås Storbritannien och Nordirland.

Med Iran, Kazakstan, Kirgisistan och Vitryssland har vägtransportavtal ännu inte slutits, men tillståndskvoter har ändå utväxlats.

Kolumnen Bilateral och transittrafik

Begreppen bilateral trafik och transittrafik definieras i 2 §.

I denna kolumn förekommer följande begrepp med angiven innebörd:

— Fri: trafiken är fri enligt avtalet.

— Tillstånd: bilateral trafik och transittrafik är tillåten om tillstånd beviljats för detta ändamål av behörig myndighet. Miljöaspekten beaktas genom att en viss andel av tillståndskvoten reserverats för olika klasser av miljövänliga fordon. I fråga om fordon från Bulgarien fordras endast tillstånd för fordon som registrerats första gången före 1 januari 1993.

Kolumnen Tredjelandstrafik

Begreppet tredjelandstrafik definieras i 2 §. Notera att "tredje land" i dessa sammanhang har en annan betydelse än vad som avses i 1 kap. 5 § tullagen (2000:1281).

I denna kolumn förekommer följande begrepp med angiven innebörd:

— Fri: trafiken är fri enligt avtalet.

— Tillstånd: tredjelandstrafik är tillåten om tillstånd beviljats för detta ändamål av behörig myndighet. Miljöaspekten beaktas genom att en viss andel av tillståndskvoten reserverats för olika klasser av miljövänliga fordon.

— Ej tillåten: trafik är inte tillåten enligt avtalet.

— Årstillstånd: tillstånd för tredjelandstrafik som är giltiga för ett obestämt antal resor inom en tidsrymd av högst ett år.

I fråga om medlemsstater i EU/EES avser uppgifterna i denna kolumn vad som gäller för tredjelandstrafik mellan Sverige och ett land utanför EU/EES.

När det gäller tredjelandstrafik som bedrivs inom EU/EES, får den bedrivas med stöd av gemenskapstillstånd enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier, de s.k. blå tillstånden.

Kolumnen Anmärkningar

I denna kolumn förekommer följande begrepp med angiven innebörd:

— Kvoter: kvoter har utväxlats. Så kan vara fallet trots att avtal inte har slutits.

— Kvoter ej utväxlade: kvoter har inte utväxlats. Så kan vara fallet trots att avtal har slutits.

Multilaterala avtal

Denna förteckning över multilaterala avtal av betydelse för internationella vägtransporter är uppdelad i fyra kolumner: Land, EU/EES, CEMT och Anmärkningar.

I kolumnen Land räknas upp länder som är medlemsstater i Europeiska unionen, EU, som är anslutna till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, eller som är medlemmar i den Europeiska transport­minister­konferensen, CEMT.

Om det vid ett land står "Ja" i någon av kolumnerna EU/EES och CEMT är landet i fråga anslutet till det multilaterala avtalet.

Inom hela EU/EES kan bilateral trafik, transittrafik, tredjelandstrafik och cabotage med fordon registrerade i EU/EES-land utföras mellan respektive i medlemsstaterna med stöd av de s.k. blå tillstånden. Reglerna om cabotage kommer tidigast att tillämpas för Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Slovakien den 1 maj 2006 och för Polen och Ungern den 1 maj 2007.

Inom hela CEMT-området kan bilateral trafik, transittrafik och tredjelandstrafik utföras mellan medlemmarna i CEMT med stöd av ett CEMT-tillstånd.

Bilaterala avtal

Land
Bilateral och transittrafik Tredjelands­trafik Anmärkningar
Albanien (AL) Fri Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Belgien (BE) Fri  

 

Bulgarien (BG) Tillstånd Tillstånd Kvoter
Cypern (CY) Fri Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Danmark (DK) Fri Fri  
Estland (EE)
Fri Tillstånd Kvoter
Finland (FI) Fri Fri  
Frankrike (FR) Fri Fri  
Förenade kungariket (UK) Fri Fri  
Grekland (GR) Fri Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Iran (IR)
Tillstånd   Kvoter
Irland (IE)
Fri Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Italien (IT)

Fri Ej tillåten

 
Jordanien (JO) Fri Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Kazakstan (KZ)
Tillstånd   Kvoter
Kirgisistan (KG)
Tillstånd   Kvoter
Kroatien (HR) Fri Tillstånd Kvoter
Kuwait (KW) Fri Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Lettland (LV)
Fri Tillstånd Kvoter
Litauen (LT)
Fri Tillstånd Kvoter
Luxemburg (LU) Fri Tillstånd Kvoter
Marocko (MA)
Tillstånd 1 Tillstånd 2 1 Kvoter
2 Kvoter ej utväxlade
Nederländerna (NL) Fri Tillstånd
Årstillstånd
Kvoter
Norge (NO) Fri Fri  
Polen (PL)
Fri Tillstånd Kvoter
Portugal (PT) Fri Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Rumänien (RO) Tillstånd Tillstånd Kvoter
Ryssland (RU)
Tillstånd Ej tillåten Kvoter
Serbien och Montenegro (CS)
Tillstånd   Kvoter ej utväxlade
Schweiz (CH)
Fri Tillstånd Kvoter
Slovakien (SK)
Fri Tillstånd Kvoter
Slovenien (SI) Fri Tillstånd Kvoter
Spanien (ES) Fri Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Syrien (SY)
Tillstånd Tillstånd Kvoter ej utväxlade
Tjeckien (CZ)
Fri Tillstånd Kvoter
Tunisien (TN)
Tillstånd 1 Tillstånd 2 1 Kvoter
2 Kvoter ej utväxlade
Turkiet (TR)
Tillstånd Tillstånd Kvoter
Tyskland (DE)
Fri Tillstånd Kvoter
Ukraina (UA)
Tillstånd Tillstånd Kvoter
Ungern (HU)
Fri Tillstånd Kvoter
Vitryssland (BY)
Tillstånd   Kvoter
Österrike (AT) Fri    

 

Multilaterala avtal

Land EU/EES CEMT Anmärkningar
Albanien (AL)   Ja  
Armenien (AM)
  Ja  
Azerbajdzjan (AZ)   Ja  
Belgien (BE) Ja Ja  
Bosnien-Hercegovina (BA)   Ja  
Bulgarien (BG)   Ja  
Cypern (CY)
Ja    
Danmark (DK)
Ja Ja  
Estland (EE)
Ja Ja  
Finland (FI) Ja Ja  
Frankrike (FR) Ja Ja  
FYROM / Makedonien (XJ)   Ja  
Förenade kungariket (UK) Ja Ja  
Georgien (GE)   Ja  
Grekland (GR) Ja Ja  
Irland (IE)  Ja Ja  
Island (IS) Ja Ja  
Italien (IT) Ja Ja  
Kroatien (HR)   Ja  
Lettland (LV)
Ja Ja  
Liechtenstein (LI) Ja Ja  
Litauen (LT)
Ja Ja  
Luxemburg (LU) Ja Ja  
Malta (MT)
Ja Ja  
Moldova (MD)   Ja  
Nederländerna (NL) Ja Ja  
Norge (NO) Ja Ja  
Polen (PL)
Ja Ja  
Portugal (PT) Ja Ja  
Rumänien (RO)   Ja  
Ryssland (RU)   Ja  
Serbien och Montenegro (CS)
  Ja  
Schweiz (CH)   Ja  
Slovakien (SK)
Ja Ja  
Slovenien (SI)
Ja Ja  
Spanien (ES) Ja Ja  
Tjeckien (CZ)
Ja Ja  
Turkiet (TR)   Ja  
Tyskland (DE) Ja Ja  
Ukraina (UA)   Ja  
Ungern (HU)
Ja Ja  
Vitryssland (BY)   Ja  
Österrike (AT) Ja Ja  


Denna författning träder i kraft den 12 juli 2004, men skall när så är möjligt tillämpas från och med den 1 juli 2004.