tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:26

beslutad den 10 december 2003
Utkom från trycket den 17 december 2003
Dnr 0030-30629/03

Bemyndigande: 1 § förordningen (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel, 18 § verksförordningen (1995:1322) samt 15 § förordningen (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge, och i samråd med Riksskatteverket så vitt avser punkten 3


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av vissa författningar inom gränsskyddsenhetens och brottsutredningsenhetens ansvarsområden

[Tullverket föreskriver] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av december 2003, nämligen

1. Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1967:182) om gränstullsamarbete i fråga om järnvägstrafiken mellan Sverige och Norge,

2. Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1991:66) med allmänna råd för deposition av böter vid smuggling,

3. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) om beskattning av viss privatinförsel,

4. Generaltullstyrelsens allmänna råd (TFS 1998:29) för deposition av böter och utfärdande av strafföreläggande vid brott mot privatinförsellagen.