tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:25

beslutad den 5 december 2003
Utkom från trycket den 15 december 2003
Dnr oo3o-30931/03

Bemyndigande: 48 § tullförordningen (2000:1306)


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1979:92) om betalning med check till Tullverket

[Tullverket föreskriver] att Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1979:92) om betalning med check till Tullverket skall upphöra att gälla vid utgången av år 2003.