tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:24

beslutad den 5 december 2003
Utkom från trycket den 11 december 2003
Dnr 0030-26470/03

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av vissa författningar om fordonsregistrering

[Tullverket föreskriver] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av november 2003, nämligen

1. Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:9) om exportvagnar,

2. Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:15) om interimslicens för fordon, och

3. Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:16) om turistvagnslicens.