tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:23

beslutad den 27 november 2003
Utkom från trycket den 3 december 2003
Dnr 0030-28013/03

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av år 2008 genom TFS 2008:13

Bemyndigande: 24 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. samt 3 kap. 5 § och 4 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.


Tullverkets föreskrifter
om vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor

1 §  De beloppsgränser i euro som anges i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse är, uttryckta i svenska kronor, följande:

Försändelser av ringa värde 22 euro (artikel 27) 200 kronor
Försändelser mellan privatpersoner 45 euro (artikel 30) 500 kronor
Varor som ingår i resandes personliga bagage 175 euro (artikel 47) 1 700 kronor
Postförsändelser med ringa värde 10 euro (artikel 119) 100 kronor

2 §  Den beloppsgräns, 175 euro, som anges i 3 kap. 5 § tredje stycket lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. utgör 1 700 kronor.

3 §  Den beloppsgräns, 350 euro, som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, för schablonberäkning av tull i vissa fall utgör 3 400 kronor.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004, då Tullverkets föreskrifter (TFS 2001:27) om beloppsgränser för tullfrihet i vissa fall och Tullverkets föreskrifter (TFS 2001:30) om vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor skall upphöra att gälla.