tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:22

beslutad den 21 november 2003
Utkom från trycket den 27 november 2003
Dnr 0030-25620/03

Ansvarig enhet: administrationsavdelningen, ekonomienheten


Tullverkets tillkännagivande
om betalning till Tullverket

Tullverket tillkännager härmed följande om betalning till Tullverket.

Allmänt

Bestämmelser om betalning av tull, skatter och andra avgifter till Tullverket finns bl. a. i 19 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordningen). I detta tillkännagivande lämnas viss kompletterande information om sådan betalning.

Postgiro och bankgiro

Av 19 kap. 16 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordningen) framgår att belopp som förs upp på tullräkning skall betalas till Tullverkets postgirokonto eller till Tullverkets bankkonto. Tullverkets postgirokontonummer är 86 74 04-6 och Tullverkets bankgironummer är 867-4046.

För inbetalning av depositioner och annan betalning där tullräkning inte utfärdas (kontant betalning) används andra postgirokonton och bankgironummer enligt information vid respektive kassaexpedition.

Check

Tullverket har beslutat att godta check som betalningsmedel under följande förutsättningar:

Allmänna förutsättningar

 • Checken skall ha dragits på Riksbanken eller bank som är medlem i Svenska Bankföreningen. Vilka banker som är medlemmar i Svenska Bankföreningen framgår av föreningens hemsida: www.bankforeningen.se.
 • Checken skall vara ställd till eller överlåten på Tullverket.
 • Checken får inte vara utställd tidigare än 10 dagar innan den lämnas till Tullverket.

  Certifierad check

  Tullverket godtar en certifierad check som uppfyller de allmänna förutsättningarna. Av 25 § checklagen (1932:131) framgår vad som avses med certifierad check.

  Check som inte är certifierad

  Tullverket godtar check som uppfyller de allmänna förutsättningarna, men som inte är certifierad i följande fall:

 • Om utställaren är en statlig eller kommunal myndighet.
 • Om checkbeloppet överstiger 2 000 kronor och Tullverket garanteras täckning av checkens belopp i trassatbanken.
 • Om checkbeloppet understiger 2 000 kronor och utställaren inte är en privatperson.
 • Om utställaren är en privatperson som styrkt sin identitet med godkänd legitimation eller är känd av tulltjänstemannen och beloppet inte överstiger 2 000 kronor.

  Övrigt om checkar

  Av EES-avtalet följer att en trafikant skall ha möjlighet att betala avgiften för kontroller och formaliteter med garanterade eller bekräftade internationella checkar som är utställda i valutan i det land där beloppet skall betalas. Tullförrättningsavgift kan således betalas med check som bekräftas av bank belägen i ett land som omfattas av EES-avtalet.

  Tullverket förbehåller sig rätten att inte ta emot en check på belopp under 100 kronor eller om checkbeloppet överstiger det som skall erläggas med mer än 10 procent eller 500 kronor. Tullverket tar heller inte emot en check om det finns misstanke om att checken saknar täckning, att utställaren är omyndigförklarad eller försatt i konkurs eller att checken på annan grund inte är i sin ordning.

  Bank-, betal- och kreditkort

  Tullverket har beslutat att godta följande bank-, betal- och kreditkort som betalningsmedel:

 • Eurocard/MasterCard
 • VISA
 • Föreningssparbankskort
 • Electron
 • Maestro
 • Finax
 • Rikskort
 • Köpkort

  Legitimation

  Tullverket godtar följande handlingar som legitimationshandling i de fall sådan handling behövs för att verket skall tillåta visst betalningsmedel såsom check eller betalkort etc.

  För svenska medborgare godtas

 • svenskt pass i vinröd bok
 • svenskt körkort
 • SIS-märkt ID-kort

  För utländska medborgare godtas pass.

  Bevis på erlagd betalning

  Tullverket har beslutat att godta följande kvitton som bevis på erlagd betalning till Tullverket:

 • Svensk Kassaservice AB
 • Nordea Postgirot Bank AB
 • Bankgirocentralen BGC AB (med uppgift om bokföringsdag eller stämpel på uttagsorder)
 • Internetbetalning (kontoutdrag)

  Utländsk valuta

  Utländsk valuta godtas som betalningsmedel endast om växlingsmöjligheter saknas på orten vid aktuell tidpunkt. Undantag medges för betalning av böter. I de fall utländsk valuta används som betalningsmedel godtas endast sedlar.