tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:21

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 10 november 2003
Utkom från trycket den 14 november 2003
Dnr 0030-19917/03

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Statens jordbruksverk

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:43)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

dels att 3 kap. 3 och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 6 a och 6 b §§, samt allmänna råd till 3 kap. 6 a § av följande lydelse.

3 kap.

3 § Av artikel 497.3 första stycket a i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår i vilka fall en ansökan om tillstånd till förfarandet aktiv förädling får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör ”Ansökan om Tullverkets tillstånd” genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15, vilken definieras i 7 kap. 16 § tullordningen (TFS 2000:20).

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § tredje stycket skall pröva denna.
Senaste lydelse TFS 2001:12. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

6 a § Vid tillämpning av artikel 539.2 c i förordning (EEG) nr 2454/93 och förordningen (EG) nr 1488/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven skall följande villkor anges i tillstånd till aktiv förädling:

”Tillståndet till aktiv förädling gäller under förutsättning att deklaranten anger följande uppgifter i den tulldeklaration genom vilken importvarorna hänförs till tullförfarandet aktiv förädling;

- numret på den meddelade licensen för aktiv förädling (AF-licens),

- tillståndskoden JNI om tulldeklareringen sker genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet i det fall tillståndet grundas på en AFlicens utfärdad av Statens jordbruksverk,

- den i 7 kap. 16 § tullordningen (TFS 2000:20) angivna koden 13 om tulldeklareringen sker genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

När tulldeklareringen sker skriftligt på enhetsdokumentet lämnas uppgifterna i fält 44. När tulldeklareringen sker genom elektroniskt dokument till tulldatasystemet lämnas uppgifterna i därtill avsett fält.”

Allmänna råd

Enligt artiklarna 13.3, 14.2 och 14.6 i förordningen (EG) nr 1488/01 skall tullmyndigheterna lämna viss information till det utfärdande organet inom 15 arbetsdagar från ansökningsdagen respektive efter det att meddelandet om uppgift på kvantitet mellanprodukt togs emot.

I det fall AF-licensen utfärdats av Statens jordbruksverk bör utöver uppgift om sökt kvantitet, sökanden av tillståndet till aktiv förädling och dag då ansökan kom in till Tullverket även information om det AF-licensnummer som åberopats vid ansökan, tillståndets nummer och sökt giltighetstid anges. Vid begäran om anteckning av kvantitet mellanprodukt bör uppgift om AF-licensnummer lämnas.

Informationen bör lämnas per fax till Statens jordbruksverk, Utredningsenheten.

6 b § De licenser för aktiv förädling (AF-licenser) som Statens jordbruksverk har utfärdat överförs elektroniskt till tulldatasystemet. När en AF-licens åberopas vid deklarering till tullförfarandet aktiv förädling skall de kvantiteter som förs in avräknas från AF-licensen i tulldatasystemet.

12 § I de fall beträffande aktiv förädling som anges i bilaga 70 och artikel 522 a i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregion lämna skriftlig information till Tullverkets huvudkontor så snart som möjligt.

Informationen skall bestå av en kopia av tillståndet alternativt beslutet om ändring, upphävande eller återkallande respektive en kopia av ansökan med beslut om avslag.

När tillståndet beviljats enligt artikel 505 b i förordningen skall tullregionen när tulldeklaration lämnats på blankett skicka en kopia av tulldeklarationen (tillståndet) försedd med uppgift om tullid eller vid elektronisk uppgiftslämning en kopia av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende /Intern).

Senaste lydelse TFS 2001:12.


Denna författning träder i kraft den 1 december 2003.