tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:20

med ändringar i TFS 2002:12

beslutad den 6 november 2003
Utkom från trycket den 12 november 2003
Dnr 0030-28136/03

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tillkännagivande
av ändring av 1975 års TIR-konvention samt tillhörande bilagor

I enlighet med 29 § tullförordningen (2000:1306) tillkännager Tullverket härmed i fråga om 1975 års TIR-konvention samt tillhörande bilagor (TIR-konventionen)

dels att bilaga 6 förklarande anmärkning 0.38.1 till artikel 38, moment 1 upphör att gälla,

dels att det i bilaga 6 till TIR-konventionen införs en ny punkt f) till förklarande anmärkning 2.2.1 b) i bilaga 2.

Den nya förklarande anmärkningens lydelse återges i engelsk version i bilaga A. Ändringens lydelse i fransk respektive rysk version återges inte här.

I bilaga B finns en svensk översättning bifogad.

Ändringarna skall enligt beslut av TIR-konventionens administrativa kommitté den 7 februari 2003 och den 26 september 2003 tillämpas från och med den 7 november 2003.


Bilaga A

ENGELSK VERSION

Bilaga 6

Explanatory Note

— — — — — —

2.2.1 (b) Doors and other closing systems

(f) In cases where more than one Customs seal are required for Customs secure sealing, the number of such seals shall be indicated in the Certificate of Approval under point 5 (Annex 4 to the TIR Convention, 1975). A sketch or photographs of the road vehicle shall be attached to the Certificate of Approval showing the exact location of the Customs seals.


Bilaga B

SVENSK ÖVERSÄTTNING

Bilaga 6

Förklarande anmärkning

— — — — — —

2.2.1 b) Punkt 1 b) Dörrar och andra anordningar för tillslutning

f) Om det av säkerhetsskäl krävs flera tullförseglingar, skall antalet förseglingar anges vid rubrik 5 i godkännandebeviset (bilaga 4 till TIR-konventionen från 1975). En skiss eller fotografier av fordonet som visar var exakt tullförseglingarna är anbringade skall bifogas godkännandebeviset.