tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:19

med ändringar i TFS 2001:14

beslutad den 15 september 2003
Utkom från trycket den 22 september 2003

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 3 december 2006 genom TFS 2006:30

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2001:14) om avgiftskoder

[Tullverket föreskriver] att 1 § Tullverkets föreskrifter (TFS 2001:14) om avgiftskoder* skall ha följande lydelse.
(*Författningen omtryckt TFS 2001:18.)

1 § Koder enligt nedanstående förteckning skall användas när det i ett ED-dokument, tullkvitto eller en debiteringsavi skall anges ett avgiftsslag.


Avgifts­kod Medelsslag

 Tullmedel och Jordbruksavgifter
71 Exportavgift
26 Jordbrukstull
207 Kompensationsränta
31 Provisorisk antidumpningstull, säkerhet
38 Provisorisk utjämningstull, säkerhet
32 Schablontull, privatinförsel från tredje land (lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.)
29 Slutgiltig antidumpningstull
37 Slutgiltig utjämningstull
24 Tilläggsbelopp
23 Tilläggstull (socker), säkerhet
28 Tilläggstull (fjäderfä), säkerhet
582 Tilläggstull på mjölinnehåll
583 Tilläggstull på mjölkprodukter
581 Tilläggstull på sockerinnehåll
27 Tull
592 Utjämningsavgift
 Avgifter vid Tullverket
124 Ersättning för blanketter
186 Ersättning för laboratorieundersökning: klassificerings- eller ursprungsbesked
94 Förrättningsavgift
108 Förseningsavgift
75 Kreditavgift
133 Porto
220 Tullräkningsavgift
208 Tulltillägg
209 Vite, förskottsinbetalning
85 Övrig information
 Andra skatter och avgifter
371 Ansökningsavgifter
525 Dröjsmålsränta
361 Energiskatt, bensin
362 Energiskatt, oljeprodukter m.m.
363 Energiskatt, övriga bränslen
460 Farledsavgift
392 Koldioxidskatt, bensin
393 Koldioxidskatt, oljeprodukter m.m.
394 Koldioxidskatt, övriga bränslen
756 Kvalitetskontrollavgift, färska frukter och grönsaker
 Mervärdesskatt:
16

reducerad, 6%

17

reducerad, 12%

19

normal

442 Reklamskatt
158 Ränta, försenad tulldeklaration (TD) m.m. (5 kap. 15 § första stycket 1 och 3 samt andra stycket tullagen (2000:1281))

Före den 1 januari 1995: Respitränta enligt 30 § första stycket 3 och fjärde stycket tullagen (1987:1065).

Före den 1 januari 2001: Respitränta, försenad tulldeklaration (TD) m.m. (31 § andra stycket 3 och tredje stycket tullagen (1994:1550)).

159 Ränta, annan (5 kap. 15 § första stycket 2 tullagen (2000:1281))

Före den 1 januari 1995: Respitränta enligt 30 § första stycket 1, 2 och 4 samt andra och tredje styckena tullagen (1987:1065).

Före den 1 januari 2001: Respitränta, övrigt (31 § andra stycket 1 och 2 tullagen (1994:1550)).

33 Schablonskatt, privatinförsel från tredje land (lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.)
34 Schablonskatt, privatinförsel från EU (lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel)
360 Skatt på etylalkohol
357 Skatt på mellanklassprodukter
358 Skatt på öl
359 Skatt på vin och andra jästa drycker
760 Stickprovsavgift
391 Svavelskatt
36 Särskild avgift, privatinförsel från EU (lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel)
353 Tobaksskatt
541 Trafikförsäkringspremier
350 Transporttillägg
20 Utgående mervärdesskatt
574 Vattenföroreningsavgift
258 Vägavgift för vissa tunga fordon
755 Växtskyddsavgift
957 Återbetalningsränta
 Övrigt
534 Brottsofferfondavgift
531 Bötesmedel
132 Extra inkomst
558 Försäljningsmedel
566 Vederlag
(Ändringen innebär bl.a. att avgiftskoderna 35, 187, 188, 175, 201, 202, 80, 134, 83, 95, 96, 203 och 116 utgår.)


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2003.