tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:18

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 28 augusti 2003
Utkom från trycket den 5 september 2003
Dnr 0030-21208/03

Bemyndigande: 51 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 1 kap. 1 § och 4 kap. 2, 9 a, 16 a, 23, 35, 36, 42 och 43 §§ samt de allmänna råden till 4 kap. 36 § skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 36 a och 36 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna författning innehåller regler för verkställigheten av tullagen (2000:1281) och tullförordningen (2000:1306).

Genom denna författning genomförs delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 2002 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater.

(EGT L 67, 9.3.2002, s. 31 (Celex32002L0006).)

4 kap.

2 § Ingen får annat än för lotsning eller skeppsklarering beträda eller lämna ett inkommande fartyg, om det inte medges av en tulltjänsteman eller föranleds av någon myndighets åtgärd. Befälhavaren får dock lämna fartyget i tjänsteärende.

Om Tullverket inte bestämmer annat i särskilt fall gäller förbudet enligt första stycket endast till dess fartyget ankommit till första bestämmelseorten, under förutsättning dock att åtgärd som föreskrivs i 7 § första stycket vidtagits och de i 36 a och 36 b §§ angivna handlingarna (proviant- och besättningsdeklarationer) med uppgift om bl.a. medförd proviant upprättats och undertecknats.

9 a § Vid telefaxklarering skall den inkommande fartyg-anmälans fartygsdeklaration enligt 36 § faxas till tullkontoret tillsammans med de bilagor som behövs och eventuellt tidigare utfärdat tullpass. För fartyg som ankommer från annat nordiskt land skall även kopior av sådana proviant- och besättningsdeklarationer som har utfärdats där faxas till tullkontoret.

Om det klarerande tullkontoret medgett klareringen, meddelas detta genom att ett tullpass, försett med uppgift om att tullkontoret medgett telefaxklarering, sänds per telefax till den som begärt klareringen.
(Senaste lydelse TFS 2003:4.)

16 a § Vid telefaxklarering skall den utgående fartyg-anmälans fartygsdeklaration som avses i 43 § faxas till tullkontoret tillsammans med de bilagor som behövs och eventuellt tidigare utfärdat tullpass.

Om det klarerande tullkontoret medgett klareringen, meddelas detta genom att ett tullpass, försett med uppgift om att tullkontoret medgett telefaxklarering, sänds per telefax till den som begärt klareringen.
(Senaste lydelse TFS 2003:4.)

23 § När ett svenskt statsfartyg, som kommer från tredje land eller från plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullövervakning, anlöper första hamn eller uppehållsplats inom det svenska tullområdet skall tullgods som medförs på fartyget utan dröjsmål anmälas till en godkänd tullbehandling. Detta gäller om inte befälhavaren anmält att fartyget skall avgå från det svenska tullområdet utan att lossa godset.

Uppgift om tull- eller skattebelagda eller införselförbjudna varor som medförs av ombordvarande på statsfartyg skall på begäran av tulltjänsteman lämnas i en särskild besättningsdeklaration. En sådan besättningsdeklaration skall lämnas på Tullverkets blankett Besättningsdeklaration (Tv 616.8) eller IMO:s FAL-formulär 4, Deklaration om besättningens personliga egendom, i enlighet med direktivet 2002/6/EG.

Tullgods får inte tas ombord på eller föras i land från statsfartyg utan tulltjänstemans medgivande.

35 § Inkommande fartyg-anmälan skall innehålla de uppgifter om fartyget och resan samt medförd last och proviant och ombordanställdas personliga tillhörigheter, som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall anmälan uppta kollis antal och slag, godsmärkning samt varornas kvantitet och beskaffenhet.

I fråga om varor i container eller annan motsvarande lastenhet skall fartygsanmälan dessutom innehålla enhetens märke och nummer. Uppgifter enligt första stycket får för sådana varor lämnas genom hänvisning till T1- eller T2-dokument, TIR-carnet, manifest som utfärdats för enheten eller annan förteckning över innehållet (lastspecifikation). Vid hänvisning till lastspecifikation, skall denna bifogas fartygsanmälan. För varor i lastfordon, som transporteras med fartyget utan att förare är med, skall vad som sagts nu tillämpas på motsvarande sätt. I fråga om lastfordon, som åtföljs av förare, behöver endast uppges fordonets registreringsnummer och om last medförs eller inte.

Inkommande fartyg-anmälan skall skrivas under av befälhavaren, skeppsklareraren som ombesörjer fartygets klarering eller någon annan person som befullmäktigats av befälhavaren.

(Senaste lydelse TFS 2003:4.)

36 § Inkommande fartyg-anmälan skall omfatta en fartygsdeklaration och bilagor enligt vad som sägs i andra stycket och i 36 a och 36 b §§. Fartygsdeklarationen skall vara upprättad på Tullverkets blankett Fartygsdeklaration (Tv 611.10) eller IMO:s FAL-formulär 1, Allmän deklaration, i enlighet med direktivet 2002/6/EG. Blanketten Fartygsdeklaration lämnas i en sats om fyra exemplar.

Kan den last som medförs till bestämmelseorten inte redovisas fullständigt i fartygsdeklarationen, skall till denna biläggas en lastspecifikation som antingen upprättats på Tullverkets blankett Lastdeklaration (Tv 611.7) eller utgörs av manifest för fartyget. Särskild lastspecifikation skall lämnas för varje tillfälligt lager eller annat lossningsställe. Specifikationen skall lämnas i två exemplar, om lasten utgör styckegods, och annars i ett exemplar.

Utan hinder av första stycket får anmälan av fartyg, vars bruttodräktighet understiger 75, göras i förenklad form på blanketten Fartygsuppgift (Tv 611.1) som lämnas i två exemplar. Även i sådant fall skall besättningsdeklaration enligt 36 b § lämnas.

(Senaste lydelse TFS 2003:4. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde stycket upphävs. Innehållet i tredje och fjärde stycket flyttas till den nya 4 kap. 36 a § respektive den nya 4 kap. 36 b §.)

Allmänna råd

Blanketten Fartygsdeklaration (Tv 611.10) bör användas på följande sätt. Blad nr 1 sorteras ut. Blad nr 2 används som tullpass vid fortsatt inresa och sorteras ut i annat fall. Blad nr 3 används som verifikation till skeppslistan. Blad nr 4 lämnas till Kustbevakningen. Tullregionen kan medge att fartygsdeklarationen lämnas i tre blad.

(Senaste lydelse TFS 2001:21.)

36 a § Uppgifter om proviant som medförs på fartyget och som har tagits om hand för förvaring enligt 7 § skall antecknas i en särskild proviantdeklaration. Proviantdeklarationen skall lämnas på Tullverkets blankett Proviantdeklaration, IMO FAL Form 3 (Tv 611.13) eller IMO:s FAL- formulär 3, Proviantdeklaration, i enlighet med direktivet 2002/6/EG. Uppgifterna skall avse dels fartygets proviant, dels varor som tillhör besättningsmedlemmarna. Deklarationen skall skrivas under av befälhavaren eller ett annat fartygsbefäl som har befullmäktigats av befälhavaren och som personligen har kännedom om fartygets proviant.

Proviantdeklaration skall upprättas i två exemplar, varav ett exemplar (kopian) skall förvaras tillsammans med den enligt 7 § omhändertagna provianten under fartygets uppehåll inom det svenska tullområdet.

36 b § Uppgift om tull- eller skattebelagda eller införselförbjudna varor som besättningsmedlem medför skall lämnas i en särskild besättningsdeklaration. Besättningsdeklarationen skall lämnas på Tullverkets blankett Besättningsdeklaration, IMO FAL Form 4 (Tv 616.8) eller IMO:s FALformulär 4, Deklaration om besättningens personliga egendom, i enlighet med direktivet 2002/6/EG. Besättningsdeklarationen skall bestyrkas med besättningsmedlemmens namnteckning.

Besättningsdeklaration skall upprättas i två exemplar, varav ett exemplar (kopian) skall förvaras tillsammans med den enligt 7 § omhändertagna provianten under fartygets uppehåll inom det svenska tullområdet.

42 § Utgående fartyg-anmälan skall innehålla de uppgifter om fartyget och resan samt medförd last som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall anmälan innehålla uppgift om de i fartyget intagna varorna, om inte uppgiften lämnas i annan ordning som tullkontor godkänner. Bestämmelsen i 35 § andra stycket tillämpas även på utgående fartyganmälan.

Om fartygets last innehåller sändningar som deklarerats för export genom elektroniskt dokument, skall fartygsanmälan eller lastspecifikationen innehålla uppgift om tullid för sådan sändning. Tullregionen kan medge undantag från detta.

Utgående fartyg-anmälan skall skrivas under av befälhavaren, skeppsklareraren som ombesörjer fartygets klarering eller någon annan person som befullmäktigats av befälhavaren.

(Senaste lydelse TFS 2003:4.)

43 § Utgående fartyg-anmälan skall upprättas på samma slags formulär som enligt 36 § gäller för inkommande fartyg. Proviant- och besättningsdeklaration skall dock inte lämnas för utgående fartyg. Bestämmelserna om lastspecifikation i 36 § andra stycket gäller även för utgående fartyg, om inte lasten redovisas på annat sätt. Lastspecifikationen behöver dock lämnas endast i ett exemplar.

(Senaste lydelse TFS 2003:4.)


Denna författning träder i kraft den 9 september 2003.