tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:17

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2004:18
som utkom från trycket 11 juni 2004


Åberopade bemyndiganden

TFS 2003:17; 14 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen samt 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2004:18; 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat lamnd inom Europeiska unionen


Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om förfarandet vid fullgörande av anmälnings-, deklarations- och uppgiftsskyldigheten till Tullverket vid införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition i vissa fall.

2 § I denna författning förstås med

skjutvapen och ammunition: sådana skjutvapen och andra föremål samt sådan ammunition som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67),

EU-land: land inom Europeiska unionen, samt

tullplats: plats där det finns tullkontor.

3 § Anmälningsskyldigheten för skjutvapen och ammunition vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land är föreskriven i 4 § andra stycket lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Allmänna bestämmelser om förfarandet vid fullgörande av den i lagen föreskrivna anmälningsskyldigheten finns i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns.

4 § Anmälningsskyldigheten för skjutvapen och ammunition vid införsel från eller utförsel till ett område utanför EG:s tullområde följer av de allmänna bestämmelserna om import och export i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen* och av tullagstiftningen i övrigt.
(*EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).)

Införsel från ett annat EU-land av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än jakt och tävling

5 § Vid införsel från ett annat EU-land av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än jakt och tävling skall en skriftlig anmälan om införseln lämnas till Tullverket. Anmälan skall vara undertecknad av mottagaren eller av ett ombud som han anlitar och innehålla uppgift om

1. mottagare,

2. avsändare,

3. avsändningsland,

4. order- och/eller kontraktsnummer,

5. vapentyp,

6. fabrikat,

7. tillverkningsnummer,

8. antal,

9. införselort och införseldatum.

Anmälan skall lämnas vid gränspasseringen på en ort som är tullplats enligt bestämmelserna i 3 § föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns.

6 § Vapenhandlartillstånd, vapenlicens eller innehavstillstånd skall visas upp när anmälan lämnas.

Tulltjänstemannen som tar emot anmälan skall ta fotokopia av uppvisade tillstånd. Kopiorna läggs till ärendet.

7 § För att säkerställa vapnets identitet skall det visas upp för tulltjänstemannen när anmälan lämnas. Tulltjänstemannen skall kontrollera att de identitetsuppgifter som lämnats i anmälan överensstämmer med det uppvisade vapnet.

8 § Om någon anmälan enligt 5 § inte har kunnat lämnas vid gränspasseringen, skall mottagaren i stället lämna en sådan anmälan snarast till Tullverkets kompetenscenter för flygfrågor.

Fotokopia av vapenhandlartillstånd, vapenlicens eller innehavstillstånd skall bifogas anmälan.
(TFS 2004:18)

Allmänna råd

Vapenhandlare och andra mottagare bör förvissa sig om att obeledsagade vapen har anmälts vid gränspasseringen av speditör, fraktförare, kurirföretag eller motsvarande.

Import från tredje land av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än jakt och tävling

9 § Vid import från tredje land av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än jakt eller tävling skall vapnets tillverkningsnummer anges i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning.

10 § I artikel 62.2 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen finns en bestämmelse om att en skriftlig deklaration skall åtföljas av alla dokument som krävs för tillämpningen av de bestämmelser som gäller för det tullförfarande för vilket varorna är deklarerade. I artikel 68 a i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om att tullmyndigheterna får, för att kontrollera riktigheten av mottagna deklarationer, granska de handlingar som ingår i deklarationen och de dokument som bifogats den.

I artikel 218 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen finns bestämmelser om vilka handlingar som skall bifogas en tulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Vapenhandlartillstånd, vapenlicens eller innehavstillstånd är sådana handlingar som skall bifogas tulldeklarationen för övergång till fri omsättning. Klarerande tulltjänsteman skall ta fotokopia av handlingarna. Kopiorna läggs till ärendet. Tullverket återlämnar handlingarna till deklaranten i samband med Tullverkets beslut att frigöra varan.

11 § För att säkerställa vapnets identitet skall det visas upp för tulltjänstemannen när tulldeklarationen lämnas. Tulltjänstemannen skall kontrollera att de identitetsuppgifter som lämnats i deklarationen överensstämmer med det uppvisade vapnet.

Återinförsel från ett annat EU-land eller tredje land av skjutvapen efter jakt eller tävling

12 § Vid återinförsel av ett skjutvapen som medförs av en resande och för vilket en svensk vapenlicens eller europeiskt skjutvapenpass utfärdats av svensk polismyndighet får anmälan göras muntligt.

Vapnet och vapenlicensen eller det europeiska skjutvapenpasset skall visas upp för en tulltjänsteman vid gränspasseringen. Tulltjänstemannen som tar emot anmälan skall ta fotokopia av vapenlicensen eller det europeiska skjutvapenpasset och på fotokopian göra en notering om datum för återinförseln.

13 § För att säkerställa vapnets identitet skall det visas upp för tulltjänstemannen när anmälan görs. Tulltjänstemannen skall kontrollera att de identitetsuppgifter som lämnats i anmälan överensstämmer med det uppvisade vapnet.

Införsel från ett annat EU-land eller tredje land av skjutvapen för jakt eller tävling i Sverige

14 § Den som vill föra in skjutvapen med tillhörande ammunition för jakt eller tävling i Sverige skall anmäla införseln till tulltjänsteman på införselorten och visa upp införseltillstånd utfärdat av svensk polismyndighet.

För personer som är bosatta i ett annat EU-land gäller att ett europeiskt skjutvapenpass i vilket vapnet är inskrivet också skall visas upp. Enskilda personer, som har permanent tillstånd från behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition till Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling i Sverige utan särskilt tillstånd i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 13 § b vapenlagen (1996:67). I stället för införseltillstånd skall i sådant fall det permanenta tillståndet eller ett europeiskt skjutvapenpass i vilket vapnet är inskrivet visas upp för Tullverket vid införseln.

Ett bevis utfärdat av behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge om att vapnet och ammunitionen är undantagna från tillståndstvång där kan godtas som grund för införseln. Efter samråd med berörd polismyndighet kan även annan handling som styrker personens rätt att bruka vapnet för jakt eller tävling godtas.

15 § Tulltjänstemannen som tar emot anmälan skall ta fotokopia av uppvisade tillstånd m.m. Kopiorna läggs till ärendet.

16 § För att säkerställa vapnets identitet skall det visas upp för tulltjänstemannen när anmälan lämnas. Tulltjänstemannen skall kontrollera att de identitetsuppgifter som lämnats i anmälan överensstämmer med det uppvisade vapnet.

17 § I samband med anmälan skall en deklaration lämnas på blanketten Deklaration för skjutvapen och ammunition för jakt/tävling/genomresa (Tv 730.2).

Finns det inte anledning till anmärkning mot deklarationen, skall tullkontoret attestera den med anteckning om införselort och införseldatum. Exemplar 1 av deklarationen skall behållas av tullkontoret och exemplar 2 och 3 skall återlämnas till den som lämnat deklarationen.

18 § Den som medför två eller flera skjutvapen kan för dessa och tillhörande ammunition lämna en gemensam deklaration under förutsättning att vapnen är avsedda att återutföras samtidigt. Tävlingslag kan också lämna en gemensam deklaration, om återutförsel av samtliga vapen skall ske samtidigt.

Skilda deklarationer skall lämnas för vapen som införs för att användas vid jakt och vapen som införs för att användas vid tävling.

Införsel till Sverige av skjutvapen vid genomresa i anslutning till jakt eller tävling i annat land

19 § Den som till Sverige vill föra in skjutvapen med tillhörande ammunition vid genomresa i anslutning till jakt eller tävling i annat land skall anmäla införseln till tulltjänsteman på införselorten och visa upp införseltillstånd utfärdat av svensk polismyndighet. För personer som är bosatta i ett annat EU-land gäller att europeiskt skjutvapenpass i vilket vapnet är inskrivet också skall visas upp.

Tulltjänstemannen som tar emot anmälan skall ta fotokopia av uppvisade tillstånd. Kopiorna läggs till ärendet.

20 § I samband med anmälan skall en deklaration lämnas på blanketten Deklaration för skjutvapen och ammunition för jakt/tävling/genomresa (Tv 730.2). Deklarationen hanteras enligt bestämmelserna i 17 § andra stycket.

21 § För att säkerställa vapnets identitet skall det visas upp för tulltjänstemannen när anmälan lämnas. Tulltjänstemannen skall kontrollera att de identitetsuppgifter som lämnats i anmälan överensstämmer med det uppvisade vapnet.

Återutförsel från Sverige av skjutvapen i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land

22 § Anmälan om återutförsel från Sverige av skjutvapen med tillhörande ammunition i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land skall vid utresan göras till tulltjänsteman på utförselorten av den som fört in vapnet och ammunitionen. Detta gäller när vapen med tillhörande ammunition förts

1. tillfälligt in i Sverige,

2. från tredje land genom Sverige för utförsel till ett annat EU-land,

3. från ett annat EU-land genom Sverige för utförsel till tredje land,

4. från tredje land genom Sverige för utförsel till tredje land, eller

5. från ett annat EU-land genom Sverige för utförsel till ett annat EUland.

23 § Anmälan om återutförsel sker genom att exemplar 2 och 3 av deklarationen enligt 17 eller 20 § lämnas såvida inte transporten genom Sverige sker under tullförfarandet transitering. Exemplar 2 och 3 av deklarationen skall stämplas av tullkontoret som bevis på att vapnet har återutförts.

Exemplar 3 återlämnas till den som lämnat deklarationen.

24 § För att säkerställa vapnets identitet skall det visas upp för tulltjänstemannen när anmälan lämnas. Tulltjänstemannen skall kontrollera att de identitetsuppgifter som lämnats i anmälan överensstämmer med det uppvisade vapnet.

25 § Utförseltillstånd enligt förordningen (1992:1303) om krigsmateriel skall, när sådant krävs, visas upp samtidigt som anmälan om återutförsel lämnas. Tulltjänstemannen skall i sådant fall ta fotokopia av uppvisat utförseltillstånd. Kopian läggs till ärendet.

26 § Bestämmelser om utförsel av krigsmateriel finns även i Tullverkets föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel.


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2003:17
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2003, då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:34) om anmälningsskyldigheten vid införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition i vissa fall skall upphöra att gälla.

TFS 2004:18
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.