tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:16

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 8 juli 2003
Utkom från trycket den 16 juli 2003
Dnr 0030-15972/03

Bemyndigande: 48 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 19 kap. 23 § och de allmänna råden till 19 kap. 3 § skall upphöra att gälla,

dels att 19 kap. 3, 4, 8—11, 16, 18, 19, 21—22 och 24—26 §§ samt de allmänna råden till 19 kap. 16 och 18 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf, 19 kap. 20 a §, av följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 19 kap. 21 § skall sättas närmast före 19 kap. 20 a §.

19 kap.

3 § Ett företag som vill få kredittillstånd skall ansöka om detta hos den tullregion där företaget har sitt säte. Företag som inte har sitt säte i Sverige skall ansöka om kredittillstånd hos Tullverket Östersjöregionen.

Ansökan skall göras på fastställd blankett (Tv 404.1). En ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Tullverket kan avslå en ansökan om den sökandes ekonomiska ställning eller andra omständigheter motiverar det. Kredittillstånd kan endast medges om sökanden är etablerad i gemenskapen eller i ett tredje land med vilket Sverige har ett sådant avtal eller ömsesidigt förfarande som avses i artikel 64.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92.

(Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.)

4 § Enligt artikel 225 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall säkerhet för tull, i den mening som avses i artikel 4.10—11 i nämnda förordning, ställas för att betalningsanståndet skall beviljas. Det belopp som ställs som säkerhet får inte vid något tillfälle understiga den vid varje tidpunkt under betalningsanståndet totalt upplupna tullskulden.

Den sökandes kreditvärdighet skall godkännas av Tullverket. Kredittillståndet kan återkallas om kredithavarens finansiella ställning försämras.

Säkerhet för annan skatt än tull som skall tas ut för varor vid import och som skall betalas till Tullverket skall ställas i den omfattning Tullverket bestämmer i varje enskilt fall.

Säkerheten skall skickas till den tullregion där företagets kontrolltullkontor ligger även i de fall då kredittillståndet medgetts av annan tullregion.

Sökanden skall anmäla till Tullverket om de handelsvolymer som uppgetts i ansökan om kredittillstånd har förändrats.

Av artikel 189.4 i nämnda förordning följer att en offentlig myndighet inte behöver ställa säkerhet för tull för att beviljas betalningsanstånd.

8 § Av artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 2913/92 följer att ett kredittillstånd kan upphävas, återkallas eller ändras under de förutsättningar som anges i artiklarna. Återkallelse av kredittillstånd kan bl.a. ske vid utebliven eller försenad betalning, otillräcklig säkerhet, konkurs, likvidation eller då företagets verksamhet upphör. Ett kredittillstånd kan återkallas på kredithavarens begäran.

9 § När säkerhet krävs för beviljande av betalningsanstånd skall denna bestå av

a) kontant deposition; med kontant deposition jämställs ingivande av check dragen i svensk bank för insättning på Tullverkets postgirokonto;

b) borgen som är utfäst av svensk bank eller sparbank, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt bankföretag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska bankföretaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för bank i Sverige;

borgen som är utfäst av svenskt försäkringsbolag, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt försäkringsbolag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska försäkringsbolaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för försäkringsbolag i Sverige;

c) fordringsbevis (medel på konto) utfärdat av svensk bank eller sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit och överlåtet på Tullverket; eller

d) pantbrev avseende bebyggd fastighet inom 75 procent av senast fastställda taxeringsvärde eller, om byggnaderna på fastigheten är brandförsäkrade till lägre värde än taxeringsvärdet, inom 75 procent av brandförsäkringsvärdet, under villkor att byggnaderna är brandförsäkrade i försäkringsbolag vars bolagsordning fastställts av regeringen.

Till pantbrev, intecknat i fastighet, skall fogas gravations-, taxeringsoch brandförsäkringsbevis. Gravations- och taxeringsbevisen skall vara utfärdade tidigast en månad före den dag då pantbrevet lämnats. Brandförsäkring skall kompletteras med ansvarsförbindelse från försäkringsbolaget. Av förbindelsen skall framgå att försäkringsbolaget antecknat Tullverket som inteckningshavare.

Då fordringsbevis eller pantbrev lämnas skall särskild pantförskrivningshandling upprättas.

Till säkerhet som består av kapitalbelopp på visst konto i bank skall dessutom fogas en fullmakt enligt vilken Tullverket i förekommande fall får ta ut ett belopp motsvarande påförda avgifter.

10 § Den som registreras som kredithavare ges ett registreringsnummer av Tullverket. Som registreringsnummer används kredithavarens organisationsnummer med två tilläggssiffror. Om kredithavaren ges flera registreringsnummer, förses varje sådant nummer med olika tilläggssiffror om två positioner. Personnummer med två tilläggssiffror används som registreringsnummer för enskilda näringsidkare och privatpersoner.

Tullverket ger utländska kredithavare som inte är registrerade för mervärdesskatt i Sverige ett registreringsnummer som liknar det svenska organisationsnumret eller personnumret med tilläggssiffror. För utländska kredithavare som är registrerade för mervärdesskatt används det registreringsnummer de fått av Skattemyndigheten med tilläggssiffror.

Registreringsnumret skall anges på anmälan till godkänd tullbehandling och andra debiteringsunderlag.

11 § Den som har beviljats kredittillstånd får en tullräkning där av Tullverket fastställd tull och annan skatt tas upp.

I tullräkning tas även upp de belopp som en kredithavare skall betala till Tullverket på grund av Tullverkets beslut om tulltillägg, förseningsavgift, dröjsmålsränta, ränta som avses i 5 kap. 14 och 15 §§ tullagen (2000:1281), förrättningsavgift, kreditavgift och tullräkningsavgift.

I en tullräkning kan utöver vad som anges i andra stycket även tas upp annan avgift som anges i 1 § Tullverkets föreskrifter (TFS 2001:14) om avgiftskoder.

Utfärdandet av en tullräkning medför inte någon förlängning av tiden för betalningsanstånd för tull enligt artikel 227 o.f. i förordning (EEG) nr 2913/92.

16 § Belopp som påförts någon på grund av import av varor eller som av annan anledning förts upp på tullräkning skall betalas till Tullverkets postgirokonto eller till Tullverkets bankkonto.

Av artikel 227 i förordning (EEG) nr 2913/92 följer att den som har kredittillstånd och utnyttjar möjligheten till betalningsanstånd skall betala den tull och annan skatt som utgår på varor som importeras senast fredagen i fjärde veckan efter den kalendervecka då varorna frigjordes.

Betalningsreglerna enligt andra stycket innebär att betalningen skall ha bokförts på Tullverkets postgirokonto eller, om bankgiro används, på Tullverkets bankkonto senast nämnda dag.

Om betalningen kommer in till Tullverkets postgirokonto eller bankkonto först dagen efter den då kredittiden löper ut eller senare, påförs kredithavaren dröjsmålsränta enligt vad som anges i 5 kap. 16 § tullagen (2000:1281).

Allmänna råd

En tullskuld uppkommer även om deklaranten inte har fått en tullräkning. Tullräkningen kan ses som ett hjälpmedel för den betalningsskyldige vid betalning av den skuld till Tullverket som har uppkommit genom att avgiftspliktiga varor importerats. Den som inte har fått någon tullräkning när kredittiden närmar sig sitt slut bör för att undvika dröjsmålsränta vända sig till kreditövervakningsfunktionen i Tullverket Nedre Norrlandsregionen och efterlysa tullräkningen.

18 § Vid betalning till Tullverket bör i första hand det inbetalningskort som är fogat till tullräkningen användas. Om det förtryckta inbetalningskortet inte används, skall hela det 10-siffriga tullräkningsnumret och den betalningsskyldiges registreringsnummer som kredithavare antecknas på mottagardelen av det inbetalningskort som används.

Vid betalning av tullräkning som görs elektroniskt skall hela det 10- siffriga tullräkningsnumret anges i fältet för valfri betalningsspecifikation/meddelande till betalningsmottagaren.

Allmänna råd

En kredithavares registreringsnummer framgår av kredittillståndet. Registreringsnumret anges också i tullräkningen.

Betalningen måste göras i så god tid att beloppet bokförts på Tullverkets postgirokonto eller bankkonto senast den dag tull och annan skatt skall betalas enligt vad som anges i 16 § andra stycket.

19 § En kredithavare kan betala tull och annan skatt till Tullverket à conto. Vid betalning à conto måste beloppet vara bokfört på Tullverkets postgirokonto senast onsdagen före dagen då tullräkningen ställs ut. Vid en à conto- betalning som avser ett belopp som skall tas upp i sådan tullräkning skall även tullräkningsavgiften beaktas när à conto-beloppet beräknas.

Kontant betalning

20 a § Den som för in en vara och som inte är kredithavare kan välja mellan att betala tull, andra skatter och avgifter i samband med förtullningen (kontantbetalning) eller att betala enligt tullräkning. Den som väljer att betala enligt tullräkning får inte varorna frigjorda förrän betalningen har erlagts.

En tullräkning sänds även till kontantbetalande då Tullverket fattat omprövningsbeslut eller när varan inte finns kvar som säkerhet. Bestämmelserna i 13—16 och 18 §§ tillämpas i sådana fall.

21 § Vid kontantbetalning meddelas tulltaxeringsbeslutet genom ett tullkvitto. Tullkvittot utgör även bevis om erlagd betalning.

Den som vill ha ett skriftligt underlag före betalningen skall på begäran få underrättelse om beslutet i form av en särskild rapport.

Tullkvitto utfärdas även vid betalning av andra skatter och avgifter som påförts i annat sammanhang än som avser förtullning av varor. Besluten om skatterna och avgifterna meddelas i samma handling som kvittot. Vad som anges i 15 § andra stycket gäller även i fråga om denna handling.

Beslut om tull och annan skatt anses vara meddelat den dag då tullkvittot är utfärdat.

Andra kvitton lämnas då betalning avser deposition, trafikförsäkringspremie, vägavgift, bötesmedel eller då betalning inte omgående kan hanteras i tulldatasystemet.

22 § Kontantbetalning kan alltid göras med svenska sedlar och mynt. Tullverket godtar även postväxel.

Tullverket beslutar i särskild ordning vilka betalkort som Tullverket godtar och under vilka förutsättningar check godtas som betalningsmedel. Besluten skall tillkännages i Tullverkets författningssamling.

24 § I 5 kap. 16 § tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om dröjsmålsränta vid försenad betalning.

Beslut om dröjsmålsränta meddelas genom att räntan förs upp på en tullräkning. I tullräkningen redovisas uppgifter som legat till grund för beräkning av räntan, beslutsmotivering, upplysningar om hur den betalningsskyldige skall göra om han vill begära omprövning av eller överklaga beslutet om dröjsmålsränta samt andra uppgifter av betydelse för honom.

(Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. innehållet flyttas till andra stycket.)

25 § Ränta (återbetalningsränta) enligt 5 kap. 21 § tullagen (2000:1281) som betalas ut till kredithavare fastställs och betalas ut av Tullverket.

Återbetalningsränta på belopp som skall återbetalas till den som inte är kredithavare fastställs av Tullverket och förs upp på tullräkning som Tullverket utfärdar. Belopp som den enskilde har till godo enligt tullräkningen återbetalas.

26 § En vara som Tullverket behållit som säkerhet för tull kan lämnas ut mot att Tullverkets räkning med av Tullverket godkänt kvitto på inbetalt belopp visas upp för tullkontoret. Även ställd säkerhet enligt 7 § återlämnas eller återbetalas.

Tullverket beslutar i särskild ordning vilka kvitton som godtas som bevis om erlagd betalning. Besluten tillkännages i Tullverkets författningssamling.


Denna författning träder i kraft den 1 september 2003.