tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:15

med ändringar i TFS 1994:57

beslutad den 2 juli 2003
Utkom från trycket den 8 juli 2003
Dnr 0030-13047/03

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 2012 genom TFS 2012:3

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. samt 21 § tullförordningen (2000:1306)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.

[Tullverket föreskriver]i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.

dels att 50 —53 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 50 § skall utgå,

dels att 1 a, 1 b, 7 och 44 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas allmänna råd till 4, 7 och 48 §§ med följande lydelse.
(Senaste lydelse av
av författningens rubrik TFS 2000:2
rubriken närmast före 50 § TFS 1998:19
50-52 §§ TFS 2000:21
53 § TFS 1999:27.)

1 a §  Anmälan eller handling som skall lämnas till Tullverket enligt 6 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller 3, 4, 5 eller 11 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall lämnas till tullregion.

Tullregion företräder Tullverket i frågor som avses i 7 § andra stycket och 21 § förordningen om tullfrihet m.m.

Tullverkets huvudkontor prövar frågor om dispens enligt 8 § andra och tredje stycket samt 14 § förordningen om tullfrihet m.m. Anmälan till Tullverket enligt 8 § tredje stycket förordningen skall dock lämnas till tullregionen.

(Senaste lydelse TFS 1999:27.)

1 b §   Den som begär tullfrihet enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall lämna skriftlig uppgift eller försäkran enligt bestämmelser i denna författning. Sådan uppgift eller försäkran skall lämnas även i andra fall när tullfrihet begärs om tullkontor finner anledning därtill.

I stället för skriftlig uppgift eller försäkran kan annan tillförlitlig utredning angående omständigheterna i fallet godkännas.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 2 kap. 2 § tullordningen (TFS 2000:20) har bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 18—20 §§ samt 8 kap. 9 § andra stycket, 40 § och 46 § fjärde stycket tullordningen motsvarande tillämpning beträffande försäkringar och uppgifter som avses i denna föreskrift. Vad som nu sagts gäller dock inte i fråga om sådan försäkran eller uppgift som sägs i 3, 5, 8, 10, 15, 27, 31, 37 och 45 §§ i denna föreskrift.

Om deklaranten är annan än den tullfrihetsberättigade skall i det elektroniska dokumentet anges den tullfrihetsberättigades namn och organisationsnummer eller personnummer.
(Senaste lydelse TFS 2000:21.)

Allmänna råd till 4 §

Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 918/83 genom meddelande i tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 7 i förordning (EEG) nr 918/83. Meddelandet bör innehålla uppgifter om den tidigaste dag då den personliga egendomen får lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas utan att den tull och annan skatt från vilka befrielse medgetts behöver betalas för den. Tulltjänstemannen bör även muntligen uppmärksamma den tullfrihetsberättigade på meddelandet och klargöra dess innebörd.

7 §   Preliminärt tullvärde skall anges i ärendet i tulldatasystemet när tullfrihet medges enligt artikel 11 i förordning (EEG) nr 918/83.
(Ändringen innebär att andra stycket upphävs.)

Allmänna råd

Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges enligt artikel 11 i förordning (EEG) nr 918/83 genom meddelande i tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 15 i förordning (EEG) nr 918/83. Meddelandet bör innehålla uppgifter om den tidigaste dag då varorna får lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas utan att den tull och annan skatt från vilka befrielse medgetts behöver betalas för dem. Tulltjänstemannen bör även muntligen uppmärksamma den tullfrihetsberättigade på meddelandet och klargöra dess innebörd.

44 §   Med fartyg i utrikes trafik enligt 6 § tredje stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. avses endast fartyg som inkommer i utrikes trafik och som efter reparation eller liknande åtgärd vid varv är avsett att avgå i utrikes trafik.

Särskilda föreskrifter finns i Tullverkets föreskrifter (TFS 1982:47) om kontroll av överskottsproviant.

(Senaste lydelse TFS 2000:21.)

Allmänna råd till 48 §

Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges för transportmedel enligt 7 § förordningen om tullfrihet m.m. genom meddelande i tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i 8 § tredje stycket förordningen om tullfrihet m.m. Meddelandet bör innehålla uppgifter om den tidigaste dag då transportmedlet får överlåtas utan att den tull och annan skatt från vilka befrielse medgetts behöver betalas för det. Tulltjänstemannen bör även muntligen uppmärksamma den tullfrihetsberättigade på meddelandet och klargöra dess innebörd.


Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2003.