tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:14

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 25 juni 2003
Utkom från trycket den 30 juni 2003
Dnr 0030-15778/03

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] att det i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m. m. (tullordning) skall införas en ny paragraf, 21 kap. 17 a §, av följande lydelse.

21 kap.

17 a §   En sådan befattningshavare som anges i 13 § a) får i samband med en revision utse en granskningsledare enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet om den reviderade inte samverkar eller kan befaras komma att inte samverka. Beslutet skall vara skriftligt.

Förordnande som granskningsledare får endast utfärdas för den som har särskild erfarenhet och tillräcklig utbildning.

Chefen för en tullregion får utse en granskningsledare enligt första stycket avseende en revision som beslutats inom den egna regionen.


Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2003.