tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:13

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 25 juni 2003
Utkom från trycket den 30 juni 2003
Dnr 0030-12786/03

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 8 kap. 32 § och 23 kap. 2—4 §§ skall ha följande lydelse,

dels att de allmänna råden till 23 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

8 kap.

32 §  Om en kompletterande tulldeklaration för frigjorda varor inte lämnats inom föreskriven tid, framställs ur tulldatasystemet på begäran av tulltjänsteman en rapport, Underrättelse om förseningsavgift m.m., som sänds till tillståndshavaren. Rapporten innehåller även en anmaning att lämna tulldeklaration.

Tillståndshavaren eller någon som företräder honom får lämna yttrande över underrättelse om förseningsavgift. Ombud, som är kredithavare, får åta sig betalningsansvar för förseningsavgift.

Om kompletterande tulldeklaration inte lämnas inom den i anmaningen angivna tiden, förelägger kontrolltullkontoret tillståndshavaren vid vite att lämna tulldeklaration. Lämnas inte kompletterande tulldeklaration, fastställs tull genom skönstulltaxering enligt 5 kap. 6 § tullagen (2000:1281). Bestämmelser om tulltillägg vid skönstulltaxering finns i 8 kap. 2 a § samma lag.

23 kap.

2 §  En gäldenär skall med stöd av 8 kap. 6 § 4 tullagen (2000:1281) inte påföras tulltillägg om det tullbelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt.

Allmänna råd

I ovannämnda lagrum används uttrycket tullbelopp, vilket definieras i art. 217 i förordningen (EEG) nr 2913/92. Denna definition omfattar enbart tull. Som framgår av prop. 2002/03:106, s. 211ff., är emellertid någon förändring inte avsedd beträffande innebörden av obetydligt belopp. Uttrycket tullbelopp bör därför i detta sammanhang läsas som att det inbegriper både tull och annat skatt än tull som skall tas ut för varor vid import och som skall betalas till Tullverket, om inte annat uttryckligen anges.

Om det belopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är mindre än 5 000 kronor bör en gäldenär med stöd av 8 kap. 6 § 4 tullagen (2000:1281) inte påföras tulltillägg.

Vad som sägs i andra stycket gäller också i de fall en tulldeklaration innehåller flera för lågt deklarerade belopp och summan av de belopp som kunde ha undandragits är mindre än 5 000 kronor.

Om gäldenären vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till felaktighet eller underlåtenhet bör tulltillägg komma i fråga även för belopp som är mindre än 5 000 kronor.

3 §  Inom Tullverket får beslut om att påföra eller befria från tulltillägg endast fattas av följande befattningshavare.

a) Vid huvudkontoret: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för produktionsavdelningen, processägaren effektiv handel, chefen för handelsenheten och chefen för kontrollmetodsektionen.

b) Inom en tullregion: chefen för tullregionen, chefen för företagsenheten, ansvarig för företagsenhetens operativa planeringsfunktion, chefen för en klareringssektion och chefen för tullrevisionssektionen.

(Senaste lydelse TFS 2002:8. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)

4 §  Den som fattar ett tulltaxeringsbeslut skall alltid anmäla en fråga om påföring av tulltillägg till den som har rätt att fatta ett sådant beslut, när det har konstaterats att ett belopp som är 5 000 kronor eller större har undandragits eller skulle ha undandragits om inte felaktigheten eller underlåtenheten hade uppmärksammats.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 2003.