tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:11

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 23 maj 2003
Utkom från trycket den 30 maj 2003
Dnr 0030-11602/03

Bemyndigande: 21, 24, 27 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] att 8 kap. 6 och 7 §§ och 9 kap. 47 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) skall ha följande lydelse.

8 kap.

6 §   En ofullständig deklaration skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT (meddelande DNU eller meddelande DNK) eller via Tullverkets Internetdeklaration (meddelande DNU). Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. I artikel 201 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om till vilket tullkontor deklarationen skall lämnas.

Om en ofullständig deklaration lämnats på enhetsdokumentet, registrerar tulltjänsteman de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Ärendet tilldelas ett tullid av systemet. Om två blad av enhetsdokumentet lämnats, återlämnas ett blad försett med uppgift om tullid till den som lämnat in deklarationen.

En ofullständig deklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument handläggs av en tulltjänsteman sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering. Om deklarationen lämnas genom meddelande DNU skall en begäran om tullklarering framställas i tullkontorets expeditionslokal. Meddelande DNK innefattar en begäran om tullklarering.

(Senaste lydelse TFS 2003:3.)

7 §  Har en ofullständig deklaration lämnats skall deklaranten så snart det är möjligt, dock senast onsdagen i andra veckan efter det att varorna frigjorts, lämna en kompletterande tulldeklaration. Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på blad 6 av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument (meddelande DRT) via EDIFACT. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas till det tullkontor där den ofullständiga deklarationen lämnades.

Om deklaranten inte lämnar kompletterande tulldeklaration inom den tid som anges i första stycket fastställs tull genom skönstulltaxering enligt 5 kap. 6 § tullagen (2000:1281) senast torsdagen i andra veckan efter frigörandet.
(Senaste lydelse TFS 2003:3.)

9 kap.

47 §   Godkänd mottagare skall föra en särskild godsjournal över de varor som tas emot enligt det förenklade förfarandet.

I journalen skall för varje sändning antecknas tullid respektive godsnummer som getts anmälan till godkänd tullbehandling.

Den godkände mottagaren skall i övrigt följa de anvisningar för godsregistrering och godsredovisning som tullregion meddelar.


Denna författning träder i kraft den 1 juni 2003.