tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:10

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 25 april 2003
Utkom från trycket den 2 maj 2003
Dnr 0030-10228/03

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 3 kap. 6, 8 och 9 §§ samt 10 kap. 32 § skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av följande lydelse.

3 kap.

6 §  För placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan sker en kvalitetssäkring av operatören och dennes tullrutiner. För placering på steg 3, 4 eller 5 skall följande förutsättningar föreligga.

1. Operatören skall lämna sina tulldeklarationer i elektronisk form.

2. Operatören skall inneha eller ha sökt nödvändiga tillstånd för den tullrutin som skall kvalitetssäkras.

3. Operatören skall ha dokumenterad tullkompetens.

4. Operatören skall ha dokumenterade klassificeringsrutiner och administrativa rutiner för sin tredjelandshandel.

5. Operatören skall ha ett uppföljningsprogram för att följa upp att kvalitetssäkringsprogrammet fungerar. Uppföljningsprogrammet kan innehålla både automatiska och manuella kontrollpunkter.

6. Operatören skall ha tecknat en överenskommelse med Tullverket om åtaganden och rättigheter i servicetrappan.

6 a §   För placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan ska operatören normalt inte vara föremål för tullrevision.

I de fall operatören eller dennes personal är föremål för förundersökning som berör operatörens tullrutiner, utreder Tullverket om förundersökningen utgör hinder för beslut om placering i servicetrappan.

8 §   Till steg 3 i servicetrappan hänförs en operatör som har kvalitetssäkrat en eller flera tullrutiner.

För en operatör som är placerad på steg 3 automatklareras normalt alla tulldeklarationer som lämnas inom ramen för den kvalitetssäkrade tullrutinen. I övrigt preciseras förhållandet mellan operatören och Tullverket i en sådan överenskommelse som anges i 6 § 6.

9 §   Till steg 4 i servicetrappan hänförs en operatör som har kvalitetssäkrat alla sina tullrutiner och som har beredskap att vid behov skaffa sig den ytterligare kompetens och skapa de ytterligare rutiner som kan behövas om en ny tullrutin införs.

För en operatör som är placerad på steg 4 automatklareras normalt alla tulldeklarationer som lämnas. I övrigt preciseras förhållandet mellan operatören och Tullverket i en sådan överenskommelse som anges i 6 § 6.

10 kap.

32 §   Tillstånd att använda förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring ges till en operatör som ansökt om placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan och som blivit kvalitetssäkrad för tullrutinen kvalitetssäkrad förvaring. Operatören skall uppfylla förutsättningarna enligt 3 kap. 6 och 6 a §§ för placering på steg 3 i servicetrappan med undantag för kravet på elektronisk uppgiftslämning i 3 kap. 6 § 1 och dokumenterade klassificeringsrutiner enligt 3 kap. 6 § 4.

Frågan om sådant tillstånd prövas av den tullregion som ansvarar för kvalitetssäkringen.


Denna författning träder i kraft den 15 maj 2003.