tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:8

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2004:17
som utkom från trycket 11 juni 2004


Åberopade bemyndiganden

TFS 2003:8; 51 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2004:17 51 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)


Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Tullverkets föreskrifter
om vissa särskilda rutiner vid utförsel av varor med fartyg till Förenta staterna

1 § Denna författning avser särskilda rutiner för uppgiftsskyldigheten för varor som utförs med fartyg från Göteborgs hamn till Förenta staterna. Uppgiftsskyldigheten omfattar även sådana varor som utförs till annat land än Förenta staterna men med fartyg som avgår till Förenta staterna och kvarligger ombord på fartyget under dess vistelse där.

2 § För varor som utförs med feederfartyg kan Tullverkets kompetenscenter för godsfrågor medge undantag från uppgiftsskyldigheten. Med feederfartyg avses ett fartyg som används för att samla upp fraktgods från en hamn och som därefter för det till en annan hamn där godset tas ombord på ett oceangående fartyg.

Fartyg som endast transporterar bulkvaror är undantagna från uppgiftsskyldigheten. Med bulkvaror avses ensartat gods som transporteras oförpackat i fartygets lastrum, t.ex. olja, spannmål, kol, malm och timmer.

Fartyg som endast transporterar semibulkvaror kan undantas från uppgiftsskyldigheten efter särskild prövning av Tullverkets kompetenscenter för godsfrågor. Med semibulkvaror avses varor som inte är lastade i en container, men som i övrigt har en yttre förpackning eller är buntade.
(TFS 2004:17)

3 § För utgående fartyg som avgår från Göteborgs hamn till hamn i Förenta staterna gäller följande, utöver vad som föreskrivs i 4 kap. 12—20 och 42—45 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning).

Uppgift om medförd last destinerad till hamn i Förenta staterna samt last som medförs till annat land än Förenta staterna som finns ombord på fartyget under dess vistelse i Förenta staterna skall lämnas senast 24 timmar innan lastningen påbörjas.

Följande uppgifter skall lämnas:

1. Sista hamn utanför Förenta staterna innan fartyget avgår dit.

2. Rederiets SCAC kod. Med SCAC kod avses en unik, alfanumerisk IDkod tilldelad varje rederi av National Motor Freight Traffic Association, Inc., Directory of Standard Multi-Modal Carrier and Tariff Agent Codes.

3. Det av rederiet använda resenumret.

4. Datum enligt tidtabell för anlöpande av första hamn inom Förenta staterna.

5. Antal och slag hämtade från rederiets oceankonossement. Detta innebär att rederiet måste översända information om kvantiteten uttryckt i den minsta utvändiga förpackningsstorleken. Containrar och pallar är inte godtagbara manifestkvantiteter. Exempelvis skall en container som innehåller 10 pallar med 200 kartonger manifesteras som 200 kartonger.

6. Den första hamn i vilken rederiet övertar ansvaret för gods destinerat till Förenta staterna.

7. En exakt beskrivning (eller det sexställiga HS-nummer som godset hänförts till om den informationen har erhållits från avsändaren) samt godsets vikt eller, för en förseglad container, avsändarens deklarerade beskrivning av godset och dess vikt. Allmänna beskrivningar, speciellt sådana som FAK (freight of all kinds), general cargo (styckegods) och STC (said to contain), får inte användas.

8. Avsändarens hela namn och adress, eller ID-nummer, från alla konossement. ID-numret är ett unikt nummer tilldelat av Förenta staternas tullmyndighet vid införandet av ACE (Automated Commercial Environment).

9. Fullständiga uppgifter rörande mottagarens namn och adress, eller ägaren eller ägarens ombud, eller ID-nummer, från alla konossement. IDnumret är ett unikt nummer tilldelat av Förenta staternas tullmyndighet vid införandet av ACE (Automated Commercial Environment).

10. Fartygets namn, registreringsland och IMO-nummer. IMO-nummer är ett unikt identitetsnummer tilldelat varje fartyg av IMO (International Maritime Organization).

11. Den hamn i vilken godset har lastats på fartyget.

12. Den internationellt godkända koden för farligt gods till sjöss, när sådant gods finns på fartyget.

13. Containernumret (för gods i containrar).

14. Plombnummer för alla förseglingar åsatta containern. Uppgifterna skall överföras till Tullverket i elektronisk form om inte Tullverkets kompetenscenter för godsfrågor medger annat. Bestämmelserna i 2 kap. tullordningen om elektroniskt uppgiftslämning gäller i tillämpliga delar.
(TFS 2004:17)

4 § Efter anmälan kan Tullverkets kompetenscenter för godsfrågor medge att befälhavaren företräds av mer än ett ombud för fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt dessa föreskrifter.
(TFS 2004:17)

5 § Ansvarsbestämmelser finns i 10 kap. 1 § tullagen (2000:1281).


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2003:8
Denna författning träder i kraft den 1 april 2003.

TFS 2004:17
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.