tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:7

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 6 mars 2003
Utkom från trycket den 12 mars 2003
Dnr 0030-26819/02

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.3

dels att 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:43.)

7 kap.

1 §  Anspråk på tullfrihet enligt artikel 185 i förordning (EEG) nr 2913/92 eller artikel 844 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall göras i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning. Deklaranten skall i fält 44 på enhetsdokumentet lämna uppgift om exportdatum och åberopad exportbevisning. Vidare skall i förekommande fall lämnas uppgift om att varorna ursprungligen exporterats enligt förfarandet för passiv förädling eller efter ett förfarande för aktiv förädling eller ursprungligen importerats för användning för särskilda ändamål.

Vid tillämpning av något förenklat förfarande annat än ofullständig deklaration skall anspråket på tullfrihet göras i den kompletterande tulldeklarationen.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 2 kap. 2 § tullordningen (TFS 2000:20) görs anspråket på motsvarande sätt i det elektroniska dokumentet.

(Senaste lydelse TFS 2000:27.)

2 §  Av artikel 848 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att styrkande exporthandlingar normalt skall uppvisas till stöd för tulldeklarationen för övergång till fri omsättning.

Vid elektronisk uppgiftslämning skall bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 18—20 §§ samt 8 kap. 9 § andra stycket, 40 § och 46 § fjärde stycket tullordningen (TFS 2000:20) tillämpas.


Denna författning träder i kraft den 1 april 2003.