tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:25

i omtryck enligt TFS 2003:5
som utkom från trycket 5 mars 2003

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 12 juli 2004 genom TFS 2004:27

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1332)


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om uniform och skyddsbeklädnad

Tullverket föreskriver [ ] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:25) om uniform och skyddsbeklädnad

dels att 7 § skall upphöra att gälla,

dels att 3, 5, 6 och 11—14 §§ samt bilagorna 1—3 skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, samt en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse,

dels att de allmänna råden till 6 § skall ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Uniformsplikt

1 § En tulltjänsteman skall bära uniform

— under tjänstgöring i klarerings- eller kontrollarbete där direkt kontakt med allmänheten förekommer, eller

— när ansvarig chef annars bestämmer att uniform skall bäras.

Allmänna råd

Typiskt exempel på klarerings- eller kontrollarbete där direkt kontakt med allmänheten förekommer är tjänstgöring i expedition, tullfilter eller röd punkt.

Ansvarig chef bör bestämma att uniform skall bäras t. ex. när en tulltjänsteman skall representera Tullverket vid större mässor eller utställningar och det finns ett värde i att tulltjänstemannen uppträder i uniform. Vid sådan besöks- eller revisionsverksamhet som normalt förekommer inom processen Effektiv handel bör uniform som regel inte bäras.

2 § Ansvarig chef kan medge undantag från skyldigheten att bära uniform.

3 § En tjänsteman som regelmässigt tjänstgör i klarerings- eller kontrollarbete där kontakt med allmänheten förekommer får bära uniform även under annan tjänstgöring.

Generaltulldirektören, regioncheferna, chefen för produktionsavdelningen och cheferna för gränsskyddsenheten respektive effektiv handel vid Huvudkontoret får efter eget val bära uniform.

En tulltjänsteman får inte bära Tullverkets uniform i andra fall än de som anges i första och andra stycket samt i 1 §.
TFS 2003:5.

3 a § Tulltjänsteman kan tilldelas skyddsväst för viss tjänstgöring.

Skyddsväst kan bäras både dolt under kläderna eller synligt utanpå kläderna. När skyddsväst bärs synlig skall den vara försedd med myndighetsmärke om inte annat beslutats av ansvarig chef.

TFS 2003:5.

3 b § Tulltjänsteman kan tilldelas skyddsutrustning 90A/S (NBC-skyddsutrustning) för viss tjänstgöring. Skyddsutrustningen skall bäras i kombination med s.k. tät klädsel, vilket inbegriper kombijacka med huva, regnbyxor, stövlar eller kängor, samt handskar.

TFS 2003:5.

4 § En tulltjänsteman som på ett grannlands territorium utför uppgifter i enlighet med ett gränstullsamarbetsavtal får bära svensk tulluniform enligt bestämmelserna i denna författning om annat inte följer av avtalet eller annan författning. En svensk tulltjänsteman skall inte bära ett annat lands tulluniform.

I andra fall än som avses i första stycket får en tulltjänsteman bära uniform utomlands endast om detta beslutats av gränsskyddsenheten vid Huvudkontoret. Sådant beslut skall vara skriftligt och diarieföras.

5 § Sådan tulltjänsteman som avses i 3 § andra stycket får i förekommande fall bära i 13 § angiven representationsuniform. Annan tulltjänsteman får bära representationsuniformen endast om tjänstemannen av behörig chef beordrats att bära denna uniform.

I andra fall än enligt första stycket är det uniform enligt 14 § som skall bäras.

TFS 2003:5.

Allmänna råd

En tulltjänsteman bör beordras att bära representationsuniform endast i sammanhang där tjänstemannen representerar Tullverket utanför den vanliga klarerings- och kontrollverksamheten. Exempel på ett sådant fall är vid representation i samband med för Tullverket viktiga större mässor eller utställningar eller som värd vid utländska besök. Detta bör även gälla vid tulltjänstemans deltagande i utländska evenemang där bärande av uniform välkomnas av värdlandets arrangör. Enligt 4 § andra stycket inhämtas tillstånd i sådant fall hos gränsskyddsenheten vid Huvudkontoret.

6 § När uniform bärs får endast i 11 § respektive 12 § angivna persedlar och kombinationer av persedlar bäras.

Till specialoverall skall uniformsskjorta eller svart alternativt marinblå polotröja eller t-tröja bäras.

Uniform får bäras utan jacka eller uniformströja under förutsättning att antingen pikétröja eller skjorta används. Skjortan får ha lång eller kort ärm. När skjorta med kort ärm bärs utan jacka eller uniformströja får slipsen vara avtagen och kragknappen uppknäppt. Enfärgad blå eller svart t-tröja buren under skjortan får då synas i halsen.

Vid tjänstgöring utomhus skall föreskriven huvudbonad alltid bäras.
TFS 2003:5.

Allmänna råd

När flera tjänstemän arbetar tillsammans eftersträvas likformighet vid valet av uniform.

TFS 2003:5.

7 § Paragrafen har upphört att gälla enligt TFS 2003:5.

Tilldelning av uniformspersedlar

8 § En tulltjänsteman som är skyldig att bära uniform tilldelas sådan enligt bilaga 1. En tulltjänsteman som enbart skall bära representationsuniform tilldelas endast persedlar som ingår i denna uniform.

Regionchefen, en enhetschef eller chefen för gränsskyddsenheten vid Huvudkontoret kan i särskilda fall bestämma annat.

Persedlarna upphandlas genom Huvudkontorets försorg om inte annat meddelas.

Om persedel förkommit eller blivit obrukbar får en ersättningspersedel lämnas ut efter beslut av tullregionen.

9 § En tjänsteman som lämnar sin tjänst i Tullverket eller för vilken det av andra skäl inte längre finns förutsättningar för tilldelning av uniformspersedlar, skall återlämna persedlarna.

Tullregionen och för Huvudkontoret, gränsskyddsenheten skall övervaka att persedlarna återlämnas.

Uniforms- och skyddspersedlars utseende

10 § Uniforms- och skyddspersedlar skall ha det utseende och vara utförda på det sätt som framgår av bilaga 2 samt vara försedda med i bilaga 3 angivna myndighets- och gradbeteckningar eller andra uniformstecken.

11 § Till uniformens sommarjacka, uniformströja, skjorta och pikétröja, representationsuniformens kavaj och skjorta får utan särskilt tillstånd bäras,

— legitimationsmärke för tjänsteman som utför arbetsuppgifter för annan myndighet än Tullverket,

— namnbricka,

— kungliga utmärkelser i form av släpspänne,

— svenska statliga utmärkelser i form av släpspänne,

— av FN tilldelade utmärkelser i form av släpspänne,

— av andra officiella utländska organ i tjänsten tilldelade utmärkelser i form av släpspänne.

Till representationsuniformens kavaj får även bäras ovanstående utmärkelser i original.

Annat tecken eller märke får bäras till uniform, representationsuniform eller skyddsbeklädnad endast om detta beslutas av gränsskyddsenheten vid Huvudkontoret. Sådant beslut skall vara skriftligt och diarieföras.

TFS 2003:5.

12 § Tulltjänsteman får med anledning av dödsfall som berör denne personligen bära sorgtecken till uniformen.

Tulltjänsteman i uniform som deltar vid en tulltjänstemans begravning skall bära sorgtecken. Sorgtecken bärs i form av ett svart band, c:a 70 mm brett, till kappa och jacka och placeras runt vänster arm strax under tullemblemet. Vit skjorta får bäras till uniformen. Bärande av sorgtecken till övriga uniformspersedlar bestäms i särskild ordning.

TFS 2003:5.

13 § Tullverkets representationsuniform består av

dubbelknäppt kavaj,

långbyxor alternativt kjol,

kappa,

uniformströja,

uniformsskjorta blågrå eller vit med kort alternativt lång ärm,

basker alternativt båtmössa eller skärmmössa,

slips, enfärgad marinblå alternativt svart s.k. säkerhetsslips,

enfärgade svarta skor och enfärgade svarta eller marinblå strumpor.

TFS 2003:5.

14 § Tullverkets arbetsuniform består av

sommarjacka,

kombijacka,

byxor,

termobyxor,

regnbyxor, marinblå,

pikétröja kort ärm, marinblå,

uniformsskjorta blågrå med kort alternativt lång ärm,

uniformströja,

specialoverall,

polotröja,

t-tröja,

basker alternativt arbetsmössa (keps) alternativt båtmössa,

stickad luva alternativt vintermössa,

slips, enfärgad marinblå alternativt svart s.k. säkerhetsslips,

enfärgade svarta skor och enfärgade svarta eller marinblå strumpor.

TFS 2003:5.

15 § Den som har tilldelats uniform eller skyddspersedlar skall vårda dessa väl. Den återanskaffningstid för uniformspersedlar som angivits i bilaga 1 gäller under förutsättning att uniformspersedeln är att betrakta som uttjänt och i behov av byte. Vid tvätt av uniformspersedlar måste de tvättanvisningar som angivits för respektive persedel följas noga.

Blekmedel får inte användas, eftersom sådan användning kan förändra persedelns färg.

Det är varje chefs eller annan överordnads skyldighet att se till att uniformsplikten iakttas och att persedlar som används är i behörigt skick, samt att bestämmelserna i denna författning även i övrigt följs.


Bilaga 1

Tullverkets uniformspersedlar

Persedelslag Första tilldeln. Återanskaffn. antal/intervall Anmärkningar
Kavaj 1 1/3 år Representationsuniform.
Kappa 1 1/5 år Representationsuniform
Sommarjacka 1 1/3 år  
Kombijacka 1 1/5 år Kommer successivt ersätta vinterjacka/rock. Löstagbart foder medföljer.
Vinterhuva till kombijacka     Vid behov.
Vinterjacka/ rock 1 1/5 år Kommer successivt att utgå.
Byxor 1 1/3 år Representationsuniform.
Byxor 2 1/år Två benfickor.
Termobyxor 1   Vid behov.
Specialoverall 2   Vid behov
Uniformsskjorta 2 1/år Lång ärm.
Uniformsskjorta 2 1/år Kort ärm.
Pikétröja 2 1/år Kort ärm.
Uniformströja 1 1/3 år  
T-tröja 2 1/1 år  
Polotröja 1 3 Vid behov (till specialoverall).
Slips 1 1/3 år S k säkerhetsslips.
Basker     Vid behov.
Båtmössa 1 1/5 år  
Skärmmössa 1 1/5 år Vit kulle får bäras 1/5 – 30/9.
Vintermössa 1   Vid behov.
Stickad vinterluva     Vid behov. Används inte vid passagerarvisitationer.
Arbetsmössa (keps) 1   Vid behov.
Bälte läder 1 1/3 år Med reflexer.
Handskar 1 1/2 år I läder, inlägg av kevlar eller material med likvärdiga egenskaper.
Handskar, visitation 1 1/2 år Vid behov. Av kevlar eller liknande och med fingertoppkänsla.
Skyddsskor sommar 1 1/2 år Enfärgat svarta. Svarta remmar.
Skyddsskor vinter 1 1/2 år Alternativt vinterkänga. Enfärgat svarta. Svarta remmar.

Persedlar som anskaffas vid speciellt önskemål/behov

Kjol Till kjol skall bäras enfärgade beige nylonstrumpor.
Mammadräkt (Försvarets tunika)
Helt underställ Att användas vid platser speciellt utsatta av blåst och kyla eller om tjänsteman av Tullverket givits rätt att få helt underställ grundat på medicinska skäl.

Skyddspersedlar vid speciellt behov

Reflexväst
Skyddsväst
Snöskoterställ
Snöskoterkängor
Snöskoterhandskar
Snöskoterhjälm
Snöskoterglasögon
Skyddshjälm
Hörselskydd
Överdragsställ
Extra fodrade handskar Exempelvis vid kall väderlek till en ”stopper” (fordon/punktskattekontroller)

Laboratorierock
Gummistövlar
NBC-skyddsutrustning

Skyddspersedel som inte nyanskaffas. Tidigare införskaffade persedlar får utan hinder användas tills de förklaras uttjänta av regionalt uniformsansvarig

Bryggarfrack

Anmärkning till bilaga 1

Om persedel p g a stöld, skada eller dylikt förekommit eller blivit obrukbart får ersättningspersedel lämnas ut efter beslut av regionalt beklädnadsansvarig eller av regionen särskilt utsedd tjänsteman.

Med stopper menas den tulltjänsteman som avdelas till att stoppa och lotsa in fordon vid kontroller.
TFS 2003:5.


Bilaga 2

Beskrivning av uniforms- och skyddspersedlar m.m.

Arbetsmössa (s.k. keps)
marinblå, med skärm och broderat mössmärke. Nedfällbart invändigt foder för öronen.

Basker
marinblå, läderskodd kant.

Byxor (till representationsuniform)
marinblå.

Byxor (till uniform)
marinblå, en benficka på vardera byxbenet varav vänster benficka är delad för att lättare kunna förvara verktyg, samt invändigt vid nedre delen av bägge benen gula reflexer (viks fram vid behov).

Båtmössa
marinblå, uppslag kantat med guldsnöre.

Bälte
av läder, c:a 5 cm brett.

Gummistövlar
svarta, eventuellt med skyddssula och skyddsstålhätta.

Handskar
av smidigt svart läder och med inlägg av kevlar eller likvärdigt material.

Handskar, visitation
av kevlar eller likvärdigt material (med så kallad fingertoppkänsla).

Handskar vid särskilt behov (kall väderlek)
av läder extra fodrade.

Helt underställ
marinblå.

Hörselskydd
skyddskåpor.

Kappa
marinblå, dubbelknäppt, axelklaffar.

Kavaj
marinblå, dubbelknäppt, axelklaffar.

Kjol
marinblå.

Knäskydd till specialoverall
s.k. insticksmodell.

Kombijacka
marinblå, 3/4 lång med dragkedja, axelklaffar, löstagbart foder, infällbar sommarhuva med skärm i kragen (standard), A4-ficka, pennhållare, djup radioficka.

Laboratorierock

Mammadräkt (s. k. tunika ersätter jacka)
marinblå får bäras till modifierade uniformsbyxor.

Pikétröja
marinblå, kort ärm, blanka knappar och axelklaffar.

Polotröja
marinblå alternativt svart.

Reflexväst
neongul med tryck TULL Customs på blå rektangulär bakgrund, fastsatt på ryggpartiet.

Regnbyxor
marinblå med gula reflexer nederst på bägge byxbenen.

Skinnjacka
svart, midjelång s. k. bryggarfrack.

Skyddshjälm
vit s.k. industrihjälm.

Skyddsskor sommar
skyddsklass 2, med gummisula, svarta och med svarta remmar.

Skyddsskor vinter, alternativt vinterkänga
skyddsklass 2, med gummisula, enfärgade svarta och med svarta remmar.

Skyddsutrustning 90A/S
inklusive skyddsmask 90.

Skyddsväst
enligt Tullverkets kravspecifikation.

Skärmmössa
marinblå eller vit kulle med svart skärm, små uniformsknappar, mössträns eller mössnodd av guldtråd. I förekommande fall även skärmbeslag av förgylld metall.

Slips
enfärgad marinblå alternativt svart s. k. säkerhetsslips.

Snöskoterglasögon

Snöskoterhandskar
med krage och löst foder.

Snöskoterhjälm

Snöskoterkängor

Snöskoterställ
fodrad, marinblå med neongul överdel.

Sommarjacka
marinblå, midjelång, med dragkedja, axelklaffar.

Specialoverall
marinblå, invändiga fickor på knäna för ilägg av knäskydd, axelklaffar, kardborrfästen vid anklarna som möjliggör åtdragning, exempelvis om stövlar ska användas. Specialoverallen kan beställas i storlekar för både män och kvinnor.

Stickad vinterluva
marinblå. Broderad text framtill: TULL Customs.

T-tröja
marinblå alternativt svart.

Uniformsskjorta blågrå
lång eller kort ärm (kragarna anpassade för bärande av slips), blanka knappar och axelklaffar.

Uniformsskjorta vit
lång eller kort ärm (kragarna anpassade för bärande av slips), blanka knappar och axelklaffar.

Uniformströja (s.k. NATO-tröja)
marinblå, rundringad eller v-ringad, axelklaffar.

Vinterbyxa (s.k. termobyxa)
marinblå, öppningsbar hela sidorna via blixtlås.

Vinterhuva till kombijacka
extra kraftigt foder.

Vinterjacka (ersätts successivt av kombijacka)
fodrad, marinblå, höftlång.

Vintermössa
fodrad, med kort skärm och nedfällbara öronlappar.

Vinterrock (ersätts successivt av kombijacka)
marinblå, 3/4 lång.

Överdragsställ
marinblå.

Anmärkning till bilaga 2

Till uniformens specialoverall, jackor, skjortor och tröjor ingår fastsydda monofonhållare.

Av bilaga 3 framgår hur myndighetsmärken ska vara anbringade på uniforms- och skyddspersedlar.

TFS 2003:5.


Bilaga 3

Gradbeteckningar, myndighetsmärken m. m.

1. Tullverkets gradbeteckningar, modell axelklaff. Fördelas på tjänstemän enligt förteckning nedan:

HUVUD­KONTORET Hel ga­lon­be­sätt­ning An­tal ga­lo­ner 22 mm An­tal ga­lo­ner 8 mm  An­tal stjär­nor Skärm­Be­slag Möss­träns 8 mm f d hak­band Mös-snod
General­tull­direktören Ja     4 Ja Ja  
Över­direktören Ja     4 Ja Ja  
Region­chef Ja     3 Ja Ja  
Chef produk­tions­avdel­ningen Ja     Ja Ja  
Enhets­chef Ja     Ja Ja  
Sektions­chef     Ja  
Tull­specialist   1 1 2   Ja  

REGION Hel ga­lon­be­sätt­ning An­tal ga­lo­ner 22 mm An­tal ga­lo­ner 8 mm  An­tal stjär­nor Skärm­Be­slag Möss­träns 8 mm f d hak­band Mös-snod
Enhets­chef   1 2 3   Ja  

Sektions­chef

  1 1 2   Ja  
Grupp­chef   1 1 1     Ja 
Ställ­före­träd­ande grupp­chef   1   1     Ja
Tull­inspektör   1 1       Ja
Tull­inspektör < 5 år   1         Ja
Tull­aspirant             Ja

Allmänna råd

I de fall region har att placera funktionsansvarig inom lämplig gradbeteckningsgrupp bör detta lämpligen ske mot bakgrund av funktionens art och omfattning. En övre gräns torde i normalfallet utgöras av graden sektionschef.

Gradbeteckningarna grafiskt återgivna

Se bilaga 4.

2. Gradbeteckningar utgörs av axelklaffar (hylsor) i storlek 50 x 102 mm.

2 a) representationsuniform

Till kappa, kavaj, uniformströja och skjorta ingående i representationsuniform bärs broderade galoner i gult silke. För generaltulldirektör, överdirektör, regionchef, chef produktionsavdelningen och enhetschef vid Tullverkets huvudkontor förs gradbeteckning med en i mitten bred längsgående guldgalon kantad på vardera sida av eklöv på svart botten. För övriga som bär representationsuniform gäller normal guldgalonbesättning i förhållandet tjänstegrad enligt tabell. Stjärnorna är 5-uddiga och broderade i bronsfärgat silke med en bredd mellan motstående spetsar av 18 mm.

2 b) uniform

Till persedlar bärs vävda eller broderade galoner. Om stjärnor ingår är dessa 5-uddiga och vävda eller broderade i gult silke med en bredd mellan motstående spetsar av 18 mm. Guldgaloner finns i bredderna 22 och 8 mm.

3. Skärmbeslag, är utfört i förgylld metall, framställande ett flätat bandliknande snöre med en bredd av 5 mm. 10

4. Mössträns (f. d. hakband) 8 mm brett av guldtråd (att bäras på skärmmössa istället för mössnodd).

5. Mössnodd av snodd guldtråd.

6. Myndighetsmärke för bröstficka. Till representationsuniform, uniformens olika ytterplagg är märket broderat och till skjortor och tröjor i vävt utförande, 90 mm brett och 41 mm högt bestående av ordet TULL samt där under ordet Customs. Texterna i gult på svart botten. Myndighetsmärket skall vara placerat ovanför vänster bröstficka eller på motsvarande plats på kappa, kavaj, jacka, specialoverall, skjorta, tröja och snöskoterdräkt.

7. Myndighetsmärken för skyddsväst. Till skyddsväst är märket broderat 90 mm brett och 41 mm högt bestående av ordet TULL samt där under ordet Customs. Texterna i gult på svart botten. Myndighetsmärket skall vara placerat mitt på skyddsvästens bröstparti och fäst med kardborrband.

8. Myndighetsmärke för ryggparti. Till uniformens sommarjacka, kombijacka, specialoverall i skarpt gult värmepressat reflex och fluorescerande material, textmassans totala bredd c:a 280 mm och 140 mm högt vid storlek medium på uniformsplagget och därefter proportionerligt till förhållandet uniformstorlek. Myndighetsmärket består av ordet TULL samt därunder ordet Customs. Överdelen av myndighetsmärkets text TULL placeras centrerat c:a 100 mm under en tänkt linje dragen mellan överdelen av ärmarnas axelsömmar eller om sådana inte finns på tänkt motsvarande plats.

9. Myndighetsmärke i bågform för ärmar. Myndighetsmärket består av ordet TULL samt därunder ordet Customs och är utfört i vävt eller broderat utförande. Texten i gult på svart botten. Myndighetsmärket placeras på bägge ärmarna c:a 1 cm nedanför axelsöm eller om sådan inte finns, på motsvarande plats.

10. Tullemblem. Myndighetsmärket placeras på bägge ärmarna c:a 15 – 20 mm lodrätt nedanför mitten av det bågformade myndighetsmärkets inre böjda kant och är utförda i vävt eller broderat utförande. Tullemblemet består av Tullverkets vapen på svart botten, allt inom en ram av imiterad guldsnodd.

11. Huvudkontorets tjänstgöringstecken i metall. Tjänsteman från Huvudkontoret skall vid användande av uniform, på höger bröstficka eller på motsvarande plats, bära ett särskilt tecken bestående av en blå emaljerad sköld med ett förgyllt vänstervänt krönt lejon. Tecknet skall bäras till kappa, kavaj, jacka, specialoverall, uniformsskjorta eller tröja.

12. Andra tecken. Dessa bärs på höger bröstficka eller på motsvarande plats. Tecknen kan bäras till kappa, kavaj, jacka, specialoverall, uniformsskjorta eller tröja. Godkännande av tecknets placering på uniformspersedel krävs från gränsskyddsenheten vid huvudkontoret.

13. Legitimationsmärke för tjänsteman som utför arbetsuppgifter för annan myndighet än Tullverket. Bärs enligt gränsskyddsenheten vid Huvudkontorets anvisningar.

14. Namnbricka i metall. Bärs över höger bröstficka eller på motsvarande plats.

15. Mössmärke höjd 60 mm, största bredd 52 mm, bestående av ett imiterat guldbroderi av förgylld metall, vilket framställer två ymnighetshorn med ovanför dessa framskjutna mercuriestavar, allt placerat kring en 24 mm ring av imiterad guldsnodd. Innanför snodden en emaljerad mörkblå knapp med tre förgyllda kronor i metall. Överst på mössmärket en kunglig krona med imiterat foder i rött. Mössmärket skall placeras på skärmmössa och båtmössa. På skyddshjälm och snöskoterhjälm skall finnas tryckt tullemblem av plast (dekal).

16. Mössmärke för arbetsmössa (keps) i storlek och utformning som ovanstående mössmärke men istället för förgylld metall i broderat eller vävt utförande.

17. Mössmärke för basker i förgylld metall diameter 40 mm, bestående av en ring av imiterad guldsnodd inneslutande Tullverkets emblem (lejon). Mössmärket skall placeras på Tullverkets marinblå basker snett framåt på vänster sida.

18. Uniformsknappar av förgylld metall med tre konor i relief på konvex räfflad botten och med blankpolerad kant i fyra storlekar, 23 mm, 19 mm, 14 mm och 9 mm.

19. Reflexmaterial som används till Tullverkets persedlar skall i sin färg vara skarpt gul och ha en reflekterande och fluorescerande egenskap. Det 50 mm breda reflexband som finns på nedre delen av Tullverkets kombijacka skall dock vara silverfärgat.

Anmärkning till bilaga 3

Gradbeteckningar, myndighetsmärke för bröstficka och skyddsväst, tullemblem med myndighetsmärke i bågform, baskermärke samt Huvudkontorets tjänstgöringsmärke finns grafiskt återgivna i bilaga 4.

TFS 2003:5.


Bilaga 4

Grafisk återgivning av gradbeteckningar, myndighetsmärken m.m.
(ej skalenligt återgivna)

Gradbeteckningar

Huvudkontoret

Generaltull­direktör

Regionchef
Chef för produ­ktions­avdelningen

Enhetschef vid Huvudkontoret
 

Sektionschef

Tullspecialist
   

Region

Enhetschef

Sektionschef

Gruppchef

Ställ­företrädande gruppchef

Tullinspektör > 5 tjänsteår

Tullinspektör < 5 tjänsteår

Tullaspirant
 

Myndighetsmärke för bröstficka och skyddsväst

Tullemblem med myndighetsmärke i bågform för ärmar

Tjänstetecken, Huvudkontoret

 

Baskermärke


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2001:25
1. Denna författning träder i kraft den 15 november 2001 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:31) om uniform och skyddsbeklädnad skall upphöra att gälla.

2. Persedlar av äldre modell får användas med de emblem som finns fästa på persedlarna enligt tidigare bestämmelser under persedelns slitagetid.

TFS 2003:5
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.

Persedlar av äldre modell får användas med de emblem som finns fästa på persedlarna enligt tidigare bestämmelser under persedelns förslitningstid.