tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:4

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 11 februari 2003
Utkom från trycket den 18 februari 2003
Dnr 21572/01

Bemyndigande: 11, 12, 19, 21, 24 a, 32, 41, 73, och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 4 kap. 20 § och 9 kap. 4, 6, 7, 14, 16, 22, 23, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 42 och 49 §§ och de allmänna råden till 9 kap. 16 § skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 9 kap. 16, 20, 22, 24, 26, 28, 49, 50 och 51 §§ skall utgå,

dels att 9 kap. 20 § skall betecknas 9 kap. 25 f § och 9 kap. 21 § skall betecknas 9 kap. 25 g §,

dels att i 4 kap. 8, 9 a, 11, 35, 36 och 38 §§ och i underrubriken närmast före 4 kap. 35 § orden "inkommande fartygsanmälan" skall bytas ut mot "inkommande fartyg-anmälan", att i 4 kap. 15, 16 a, 42 och 43 §§ och i underrubriken närmast före 4 kap. 42 § orden "utgående fartygsanmälan" skall bytas ut mot "utgående fartyg-anmälan", att i 4 kap. 33 § orden "inkommande och utgående fartygsanmälan" skall bytas ut mot "inkommande fartyg- och utgående fartyg-anmälan", att i 4 kap. 77, 78 och 81 §§ orden "inkommande fordonsanmälan" skall bytas ut mot "inkommande fordon-anmälan" samt att i 4 kap. 80 § orden "utgående fordonsanmälan" skall bytas ut mot "utgående fordon-anmälan", dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 10 §, 6 kap. 15 §, 9 kap. 1—3, 8, 9, 12, 15, 17—19, 25, 25 f, 25 g, 26, 27, 28, 30, 32—34, 40, 41, 47, 48, 52 och 53 §§, 10 kap. 13, 20 och 27 §§, 13 kap. 22 §, 16 kap. 15 § och 24 kap. 7 §, de allmänna råden till 1 kap. 6 § och 9 kap. 5, 32 och 34 §§, rubrikerna närmast före 9 kap. 3, 11 och 25 §§ samt bilaga B skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 10 a § och 9 kap. 25 a—25 e, 27 a och 27 b §§, allmänna råd till 9 kap. 2, 3, 25 e och 30 §§ samt en ny bilaga, bilaga D, av följande lydelse, dels att nya rubriker skall införas före 9 kap. 25 a, 25 c och 25 d §§ samt att nya underrubriker skall införas närmast före 9 kap. 25 e, 25 f, 26, 27 a, 27 b, 50 och 51 §§ av följande lydelse.

1 kap.

2 §   I denna författning förstås med

tullgods: varor som står under tullövervakning enligt vad som anges i 6 kap. 3 § tullagen (2000:1281),

varor som får föras in fritt: varor som enligt särskilda bestämmelser för resande får föras in utan betalning av tull eller annan skatt och utan hinder av importrestriktioner,

varor som får föras ut fritt: personliga tillhörigheter samt därutöver andra varor till ett sammanlagt värde av högst 2.000 kronor, som medförs för eget personligt bruk eller som gåva eller varuprov, under förutsättning att varorna får föras ut utan hinder av exportrestriktioner,

tullkontor: den del eller de delar av en tullregion som finns på huvudorten för tullregionen och varje tullexpedition som är placerad utanför huvudorten (jfr. artikel 4.4 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen*),

tullklareringsområde: en sådan plats som avses i artikel 38.1 a i förordning (EEG) nr 2913/92 till eller från vilken transportmedel och varor som står under tullövervakning får föras,

tullid: tullidentifikationsnummer som deklaranten eller dennes ombud ger ett elektroniskt dokument som överförs till tulldatasystemet och i övrigt tullidentifikationsnummer för ett ärende i tulldatasystemet,

taxebestämmande dag: sådan dag som avses i artikel 67 i förordning (EEG) nr 2913/92. Vid elektronisk uppgiftslämning är taxebestämmande dag den dag då tullklarering begärts enligt 2 kap. 6 § tullagen,

utlämningsdag: den dag då Tullverket frigör en vara som deklarerats till ett tullförfarande,

direktförtullning: normalförfarande då varor deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning,

automatklarering: tullklarering som sker i tulldatasystemet där beslutet fattas genom ett automatiskt dataförfarande,

operatör: importör, exportör, ombud och huvudansvarig enligt förfarandet för transitering,

kvalitetssäkrad operatör: operatör som av Tullverket bedöms vara tillförlitlig och som kvalitetssäkrar sina rutiner för utrikeshandel,

uppföljningstullkontor: det tullkontor som utför kvalitetssäkring och vidtar efterföljande kvalitetsuppföljning,

ombudsrelation: ett ombuds bekräftelse på att han har god kunskap om det företag han företräder och att han kan gå i god för att lämnade uppgifter är riktiga och att ärendet skall behandlas som ett kvalitetssäkrat ärende.

I övrigt har uttryck som används i tullordningen den innebörd som anges i förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen** och i tullagen och tullförordningen.
(Senaste lydelse TFS 2001:21.)
(*EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).)
(**EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).)

Allmänna råd till 6 §

Vid anmälan till godkänd tullbehandling genom ombud kontrollerar tullkontoret normalt inte att ombudet har uppdrag (fullmakt) att anmäla varan på avsett sätt. Tullverket förutsätter att ombudet är behörigt. Tullkontor bör, exempelvis vid anmälan om registrering som ombud eller när det annars är motiverat, göra ombud uppmärksam på att fullmakt skall finnas.

En tulltjänsteman bör kontrollera att det föreligger en gällande fullmakt i fall där det inte är godtagbart ur det allmännas perspektiv att det uppgivna ombudet träder i den uppgivna huvudmannens ställe om ombudsförhållandet inte kan styrkas. Detta är fallet exempelvis när det gäller användningen av samlad säkerhet eller befrielse från att ställa säkerhet vid anmälan till transitering.

Tullverket bör inte godta firmaregistreringsbevis, som är äldre än tre månader.

3 kap.

1 §   I Tullverkets verksamhet avseende kommersiell import, export och transitering används ett system inom vilket operatörer placeras på olika steg bl.a. beroende på graden av dokumenterad kvalitetssäkring av operatörens tullrutiner. Systemet kallas servicetrappan.

Servicetrappan är ett system för ökad service, kvalitet och effektivitet vars syfte är att bättre bidra till en effektivare utrikeshandel. Inom ramen för servicetrappan gör Tullverket riskbedömningar av såväl operatörer som omständigheterna kring varutransporter.

Varje operatör skall ges så enkla rutiner som är möjligt med beaktande av bl.a. kvaliteten på operatörens rutiner och de åtaganden som operatören gör.

2 §  Alla personer som i en tulldeklaration anges som importör av varor till Sverige eller exportör av varor från Sverige eller som ombud för sådan importör eller exportör eller som huvudansvarig vid transitering skall placeras på ett steg i servicetrappan. Servicetrappan innehåller fem steg (steg 1—5). Ju högre dokumenterad kvalitet operatören har på sina tullrutiner för import, export och transitering desto fler möjligheter till förenklingar och ökad service kan Tullverket erbjuda.

Alla operatörer placeras på steg 1 eller steg 2 i servicetrappan om de inte efter ansökan beviljats placering på steg 3, 4 eller 5 i trappan.

4 kap.

10 §   När ett inkommande fartyg anlöpt sista ort dit det medfört last till det svenska tullområdet skall allt tullgods som medförts till orten utan dröjsmål anmälas till en godkänd tullbehandling eller läggas upp på tillfälligt lager enligt vad som anges i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281).

Ett inkommande fartyg som medfört last, som inte är destinerad till ort inom det svenska tullområdet, skall anmäla eller lägga upp allt tullgods på sätt som nyss nämnts när fartyget anlöpt den första orten.

Om en anmälan om fartygets avgång från tullområdet enligt 15 § gjorts på tidigare anlöpt ort eller görs på den nu besökta orten behöver tullgods inte anmälas eller läggas upp.

10 a §   Ett tullkontor kan i särskilt fall medge att proviant som är obeskattad eller har status som icke-gemenskapsvara och som har medförts när ett fartyg inkommit får behållas ombord under förutsättning att fartyget skall besöka endast ett fåtal orter och avsikten är att därefter omedelbart avgå med fartyget i utrikestrafik.

Provianten skall transiteras till tullkontoret på den första destinationsorten (bestämmelsetullkontor) med användning av Tdokument. Avgår fartyget därifrån till utrikes ort sänds ankomstattest till avgångstullkontoret. Om fartyget i stället avser att fortsätta sin inrikes resa bör tullkontoret, efter samråd med den huvudansvarige för transiteringen, utse tullkontoret på nästa destinationsort till bestämmelsetullkontor. Avgångstullkontoret skall underrättas om ändringen.

Tullkontor på ort, som besöks av fartyg med proviant ombord som består av obeskattade varor eller icke-gemenskapsvaror skall, då tullkontoret anser det befogat, inventera provianten samt vidta de ytterligare kontrollåtgärder som behövs för att motverka överträdelser.

6 kap.

15 §   Uppläggningsattest skall tecknas på följande sätt på olika slag av summariska deklarationer.

T-dokument: Uppläggningsattest tecknas på blad 4 i utrymmet under fälten 15 och 17.

TIR-carnet: Uppläggningsattest tecknas på den carnetkupong nr 2 som gäller för uppläggningen.

Transiteringsföljedokument: Uppläggningsattest tecknas på blad A i fältet för "Returexemplaret återsändes till".

Uppläggningsanmälan: Uppläggningsattest tecknas på blad 1 och 2.

Annan lastdeklaration: Genom anteckningar enligt 12 och 14 §§ attesterar lagerhavaren att varorna lagts upp. Alla varor som upptas i den summariska deklarationen anses upplagda den dag som framgår av attesten om inte lossningsrapport enligt 17 § inkommit till övervakningstullkontoret inom tid som tullkontoret bestämmer.

Uppläggningsattest skall vara bestyrkt med lagerhavarens stämpel och undertecknad av ansvarig företrädare för lagerhavaren. För uppläggningsattest på T-dokument och TIR-carnet skall lagerhavaren använda stämpel med text som godkänts av övervakningstullkontoret. Uppläggningsattest får efter övervakningstullkontorets medgivande även lämnas i särskild handling.

9 kap.

1 §   Bestämmelser om varors tullstatus finns i artiklarna 313—336 i förordning (EEG) nr 2454/93.

2 §   En ansökan om tillstånd enligt artikel 313b i förordning (EEG) nr 2454/93 att inrätta reguljär fartygslinje enligt artikel 313a i förordningen skall lämnas till den tullregion, där sökanden är etablerad eller representerad.

Ansökan skall göras på blanketten Ansökan om tillstånd att inrätta reguljär fartygslinje enligt artikel 313a i förordning (EEG) nr 2454/93 (Tv 601.12).

Till ansökan skall, utöver vad som anges i artikel 313b i förordning (EEG) nr 2454/93, fogas styrkt kopia av firmaregistreringsbevis.

Allmänna råd

Tullverket bör inte godta firmaregistreringsbevis, som är äldre än tre månader.

Förenklade förfaranden för utfärdande av dokument som styrker varors gemenskapsstatus

3 §   En ansökan om tillstånd till följande förenklingar skall lämnas till den tullregion där sökanden är etablerad eller representerad

— artikel 315a i förordning (EEG) nr 2454/93, att använda särskild lastförteckning som lastspecifikation till T2L,

— artikel 317a i förordningen, att som rederi få använda manifest för att styrka varors gemenskapsstatus,

— artikel 324a.1 i förordningen, att som godkänd avsändare styrka varors gemenskapsstatus,

— artikel 324d i förordningen, att som godkänd avsändare vara befriad från att underteckna vissa T2L-dokument eller andra dokument avsedda att styrka varors gemenskapsstatus eller

— artikel 324e i förordningen, att som rederi med manifest i efterhand få styrka varors gemenskapsstatus.

Om en ansökan om tillstånd berör flera regioner, skall den region, till vilken ansökan lämnats, pröva den i samråd med de övriga regioner som berörs av den.

En ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall undertecknas av behörig firmatecknare. En styrkt kopia av firmaregistreringsbevis skall bifogas ansökan.

Allmänna råd

Tullverket bör inte godta firmaregistreringsbevis, som är äldre än tre månader.

Allmänna råd till 5 §

Aviseringen bör ske per telefon, telefax eller e-post.

8 §   Tullregionen får, utöver vad som framgår av artikel 324f i förordning (EEG) nr 2454/93, bestämma ytterligare villkor för förvaring av sådan kopia som avses i artikeln. En sådan kopia skall visas upp på begäran av tullregionen.

9 §  T2M-formulär enligt artikel 325 i förordning (EEG) nr 2454/93 för gemenskapsfiskefartyg utfärdas av den tullregion inom vars område fartygets bashamn ligger.

Standardförfarande

(Ny lydelse av rubriken före 11 §)

12 §   Varor får vid transitering endast föras till och från tullklareringsområde på ort med för transitering behörigt tullkontor.

Om det kan ske med hänsyn till Tullverkets övervaknings- och kontrollverksamhet i övrigt, kan tullkontor i särskilt fall medge att en vara transiteras till eller från annat område än som sägs i första stycket.

Bestämmelser om förenklingar av formaliteterna vid transitering (godkänd avsändare respektive godkänd mottagare) finns i 28—48 §§.

15 §  Ett transportmedel som medför en transiterad vara får inte föras från transittullkontoret förrän tullkontoret medgett det.

17 §  Övervakningstullkontoret för ett tillfälligt lager får medge att en sändning inte behöver godsregistreras eller att ett nytt T-dokument inte behöver upprättas när sändningen med stöd av artikel 360.1 c i förordning (EEG) nr 2454/93 omlastas direkt till ett annat transportmedel eller förvaras i lokaler eller på område, som utgör tillfälligt lager, i avvaktan på annat transportmedel i högst 24 timmar.

För förvaringen gäller

— att sändningen förvaras åtskild från andra varor,

— att det tillfälliga lagret för en förteckning över sådana sändningar,

— att förteckningen innehåller uppgift om ankomstdag, transportmedlets identitet, T-dokumentets nummer, avgångstullkontor, bestämmelsetullkontor samt det nya transportmedlets identitet och

— att sändningen inte lastas på nytt transportmedel utan övervakningstullkontorets medgivande.

Ovan nämnd förteckning får bestå av fotokopia av T-dokumentet.

De anteckningar om omlastningen, som enligt den i första stycket nämnda artikeln skall göras på T-dokumentet, skall också göras i förteckningen.

18 §   Enligt artiklarna 346.1 första stycket, 347.1 första stycket respektive 382 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93 skall borgensförbindelsen utformas i överensstämmelse med förlagan

— i bilaga 49 i fråga om individuell säkerhet genom en borgensman,

— i bilaga 50 i fråga om individuell säkerhet med garantikuponger och

— i bilaga 48 i fråga om samlad säkerhet.

Tullregion får medge avvikelser från ordalydelsen i förlagorna i bilagorna 48—50 till förordning (EEG) nr 2454/93, om de överensstämmer med förlagorna i bilaga D.

Ytterligare avvikelser får medges endast av Tullverkets huvudkontor.

19 §   Borgensförbindelse utfäst av svensk bank eller svenskt försäkringsbolag får garantitullkontoret godkänna. Säkerhet av annat slag skall underställas Tullverkets huvudkontor.

Med svensk bank förstås svensk affärsbank, sparbank och föreningsbank. Som affärsbanker anses samtliga till Svenska Bankföreningen anslutna banker.

Individuell säkerhet som ställs genom kontant deposition

25 §   När individuell säkerhet ställs i form av kontant deposition, skall tullkontoret utfärda ett depositionskvitto och förse detta med tullid för transiteringen.

När avgångstullkontoret avslutat transiteringen, kan det deponerade beloppet återbetalas av tullkontoret mot företeende av depositionskvittot.

Individuell säkerhet med garantikuponger

25 a §  En borgensförbindelse för individuell säkerhet med användning av garantikuponger enligt artikel 345.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall lämnas till den tullregion där borgensmannen har sin huvudsakliga verksamhet.

I det fall uppgiften inte framgår av förbindelsen, prövas den av den tullregion, där borgensmannen har sitt säte. Borgensförbindelse från person, som inte har sitt säte i Sverige, prövas av Tullverket Östersjöregionen.

25 b §   Garantikupong skall ha ett förtryckt löpande nummer. Tullverkets huvudkontor skall utfärda nummerserier.

Avgångstullkontoret skall förvara, tillsammans med blad 1 av transiteringsdeklarationen, sådana garantikuponger som lämnas enligt artikel 347.4 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Tullkontoret skall på baksidan av garantikupongen föra in de uppgifter som framgår av bilaga 54 till nämnda förordning.

Undantag från kravet att ställa säkerhet

25 c §  Avgångstullkontoret får medge undantag från kravet att ställa säkerhet, när en vara anmäls till gemenskapstransitering och summan av tull, annan skatt och avgifter, som ska täckas av säkerheten, inte överstiger 500 euro.

Förenklingar

25 d §   Föreskrifter om förenklingar vid transitering finns i artiklarna 372—450 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Ansökan om förenklingar

25 e §  Ansökan om att få tillämpa förenklingar enligt artikel 372.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall göras hos den tullregion där sökanden är etablerad eller representerad.

Den region, till vilken ansökan lämnats in, skall samråda med övriga regioner och, i förekommande fall, länder, som berörs av ansökan.

En ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. En styrkt kopia av firmaregistreringsbevis skall bifogas ansökan.

Allmänna råd

Tullverket bör inte godta firmaregistreringsbevis, som är äldre än tre månader.

Samlad säkerhet

25 f §   Borgensförbindelse för samlad säkerhet skall lämnas till den tullregion där den huvudansvarige har sin huvudsakliga verksamhet.

25 g §  När borgensförbindelsen för samlad säkerhet godtagits och tillståndet att använda samlad säkerhet beviljats, bestyrker garantitullkontoret det antal intyg om samlad säkerhet som den huvudansvarige önskar få utfärdade.

I samband med det ger garantitullkontoret varje intyg ett löpande nummer, om inte detta är förtryckt på blanketten. Tullverkets huvudkontor skall utfärda nummerserier.

Intyget om samlad säkerhet skall i enlighet med artikel 383.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 visas upp för avgångstullkontoret.

Befrielse från ställande av säkerhet

26 §   Ansökan om tillstånd enligt artikel 94.4 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 372.1 a i förordning (EEG) nr 2454/93 till befrielse från ställande av säkerhet skall göras hos den tullregion, där den huvudansvarige har sin huvudsakliga verksamhet. Ansökan skall göras på fastställd blankett.

27 §   När tillståndet till befrielse från ställande av säkerhet bifallits bestyrker garantitullkontor det antal intyg om befrielse från ställande av säkerhet som den huvudansvarige önskar få utfärdade. I samband med det ger garantitullkontoret varje intyg ett löpande nummer, om detta inte är förtryckt på blanketten. Tullverkets huvudkontor skall utfärda nummerserier.

( Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.)

Särskilda lastspecifikationer

27 a §   Ansökan om tillstånd enligt artikel 372.1.b i förordning (EEG) nr 2454/93 att använda särskilda lastspecifikationer enligt artikel 385 i nämnda förordning skall göras på fastställd blankett.

Förseglingar av särskild modell

27 b §   Tillstånd enligt artikel 372.1.c i förordning (EEG) nr 2454/93 att använda förseglingar av särskild modell medges den som har ställning som godkänd avsändare enligt artikel 372.1.e i nämnda förordning.

Ansökan, som skall göras på fastställd blankett, skall göras hos den tullregion som har tillsynen över tillståndet att vara godkänd avsändare.

Tullregion skall underrätta Tullverkets huvudkontor om förseglingar, som godkänts på detta sätt.

28 §   Bestämmelser om förfarandet med godkänd avsändare finns i artiklarna 398—404 i förordning (EEG) nr 2454/93.

30 §   Ansökan om att vara godkänd avsändare skall göras på blanketten Ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare enligt artikel 372.1.e i förordning (EEG) nr 2454/93 (Tv 721.10).

Allmänna råd

Ett tillstånd att vara godkänd avsändare kan ges till en innehavare av ett tillfälligt lager eller tullager. Ett godkännande kan även ges till en exportör eller till en speditör (fraktförare) som på uppdrag av en exportör ombesörjer utförsel av varor.

Ett tillstånd att vara godkänd avsändare kan avse transitering av

a) icke-gemenskapsvaror som är fysiskt upplagda på ett tillfälligt lager eller på ett tullager,

b) gemenskapsvaror i de fall som avses i artiklarna 340c i förordning (EEG) nr 2454/93,

c) gemenskapsvaror i andra fall än som avses i b, när bestämmelsetullkontoret är beläget i ett EFTA-land enligt artikel 340b.5 i nämnda förordning.

32 §   Tillstånd att vara godkänd avsändare får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade exportrestriktioner, med undantag för sådana varor med dubbla användningsområden som anges i tredje stycket.

2. Varor som deklarerats för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), om det inte är fråga om varor som deklarerats för export med tillämpning av förfarandet med godkänd exportör.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas. Utan hinder av vad som anges i första stycket kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd att vara godkänd avsändare som också är tillämpligt för sådana varor.

Förfarandet med godkänd avsändare får, utan hinder av vad som anges i första stycket 1, tillämpas för produkter med dubbla användningsområden under förutsättning att varorna omfattas av ett globalt tillstånd till export eller till överföring inom Europeiska gemenskapen, jfr. 3 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Förfarandet får även tillämpas för produkter med dubbla användningsområden som omfattas av gemenskapens generella exporttillstånd, jfr. artikel 6.2 i eller bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden*.

(*EGT L 159 30.6.2000 s. 1 (Celex 32000R1334).)

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet att vara godkänd avsändare är avsett att användas för sådana varor som räknas upp i paragrafen och tillstånd är möjligt att medge enligt första stycket punkterna 2, 4 och 5 samt andra och tredje styckena, bör tullregionen pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:112) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter eller Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med im- port- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

33 §   I den tullregion där en godkänd avsändare har sin verksamhet är ett särskilt angivet tullkontor godkänt avgångstullkontor för sändningarna. Ett företag som bedriver verksamhet på flera orter kan få flera tullkontor angivna som godkända avgångstullkontor.

För samlastningssändningar av reguljärt exportgods skall åtgärder enligt förenklingen vidtas på den plats i Sverige där den sista ilastningen äger rum. Om en vara skall anmälas till transitering enligt vad som sägs i artikel 340c.3 i förordning (EEG) nr 2454/93, måste dock transiteringsformaliteterna fullgöras vid det tullkontor där exportdeklarationen lämnas.

Om ett företag medgetts tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör, får förfarandet med godkänd avsändare tillämpas även om det inte är samma företag som innehar de olika tillstånden.

34 §   Avgångstullkontoret bestämmer, i enlighet med artikel 399 i förordning (EEG) nr 2454/93, den tidpunkt före vilken godkänd avsändare skall underrätta avgångstullkontoret om sändningar som skall avsändas (avisering). Aviseringen skall innehålla uppgift om avsändarens namn, transiteringsdokumentets nummer, kollis antal och slag, varuslag, bestämmelseort och bestämmelseland för transiteringen samt tidpunkt för avgången.

Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart underrätta avgångstullkontoret om det.

Om avgångstullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren före den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten påbörjas.
( Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)

Allmänna råd

Aviseringen bör ske per telefon, telefax eller e-post.

40 §   Bestämmelser om förfarandet med godkänd mottagare finns i artiklarna 406—408a i förordning (EEG) nr 2454/93.

41 §   Tillstånd enligt artikel 372.1 f i förordning (EEG) nr 2454/93 att vara godkänd mottagare ges endast till den som har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.

Ansökan skall göras på fastställd blankett.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullregionen, i avvaktan på införandet av ett datoriserat transiteringssystem, medge tillstånd att vara godkänd mottagare även om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning saknas.
(Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.)

47 §   En godkänd mottagare skall anteckna uppgift om ankomstdag och om förseglingarnas skick i det medföljande T-dokumentet eller transiteringsföljedokumentet när en sändning ankommer. Dessutom skall mottagaren anteckna uppgift om tullid och godsnummer som anmälan till godkänd tullbehandling försetts med. Anteckningarna skall i Tdokumentet göras på blad 4 (fält 15 och 17) och blad 5. I transiteringsföljedokumentet skall anteckningarna göras på blad A och B.

Den godkände mottagaren skall sända in blad 4 och 5 från Tdokumentet eller, i förekommande fall, blad A och B från transiteringsföljedokumentet till bestämmelsetullkontoret senast dagen efter sändningens ankomst, om tullkontoret inte bestämt något annat.

48 §  När en sändning ankommer, skall en godkänd mottagare i det medföljande T-dokumentet eller transiteringsföljedokumentet anteckna uppgift om ankomstdag och förseglingarnas skick. Dessutom skall mottagaren anteckna uppgift om det tullid och godsnummer som anmälan till godkänd tullbehandling försetts med. Anteckningarna skall i T-dokumentet göras på blad 4 (under fälten 15 och 17). I transiteringsföljedokumentet skall anteckningarna göras på blad A och B.

Den godkände mottagaren skall sända in blad 4 och 5 i T-dokumentet eller, i förekommande fall, blad A och B i transiteringsföljedokumentet till bestämmelsetullkontoret senast dagen efter sändningens ankomst, om tulkontoret inte bestämmer annat.

Gränstransitering


(Nuvarande rubrik framför 50 § ändras till underrubrik.)

Inrikes transitering


(Nuvarande rubrik framför 51 § ändras till underrubrik.)

52 §  Vid inrikes transitering skall gemenskapens transiteringsregler och föreskrifterna om transitering i tullagen (2000:1281), tullförordningen (2000:1306) och i denna tullordning gälla. Avvikelser som anges nedan och i 53 § får dock medges.

Föreskrifterna i bilaga B om uppgifter i enhetsdokumentet vid transitering tillämpas även i fråga om inrikes transitering. Härvid behöver dock endast fälten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 52 och 53 fyllas i av deklaranten. Orden "Inrikes transitering" skall anges i fält 51.

Om godsets bestämmelsetullkontor är detsamma som avgångstullkontoret, kan tullkontoret medge att anmälan till transitering görs på annan handling än enhetsdokumentet (blad 1, 4 och 5). För sådan transitering kan också medges lättnader i reglerna om anmälan, ankomstattest och försegling. Förutsättning för detta är att en säker tullkontroll kan utövas. Lättnaderna kan medges för en enstaka transport eller för viss tid eller tills vidare.

53 §   Om en transitering avser tullgods (vagnslast eller container) som av järnvägsföretag på gränsort omhändertagits för kunds räkning för inrikes transport, får utfärdade T-dokument översändas med post till bestämmelsestationen, dock endast under förutsättning att

— järnvägsföretaget på avgångsorten aviserar bestämmelsestationen och bestämmelsetullkontoret om sändningen genom telefax,

— telefaxet består av utfärdat T-dokument (blad 4) samt till detta hörande tilläggsblad,

— postmeddelandet sänds senast dagen efter sändningens avgång och innehåller T-dokument (blad 4 och 5) samt de tilläggsblad som hör till dessa.

Bestämmelsestationen använder telefaxmeddelandet som arbetsexemplar. Detta byts ut så snart T-dokumentet erhållits med post. Blad 4 och 5 av T-dokumentet skall efter påteckning lämnas till bestämmelsetullkontoret.

10 kap.

13 §  Bestämmelser om tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning av en vara på tullager finns i artiklarna 272—274 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande kan ges den som har tillstånd att vara godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

20 §   Uppläggningsattest skall tecknas på följande sätt på olika slag av tulldeklarationer.

Enhetsdokument: Uppläggningsattest tecknas på blad 8 i fält B och C.

T-dokument: Uppläggningsattest tecknas på blad 4 i utrymmet under fälten 15 och 17.

Transiteringsföljedokument: Uppläggningsattest tecknas på blad A i fältet för "Returexemplaret återsändes till".

TIR-carnet: Uppläggningsattest tecknas på den carnetkupong nr 2 som gäller för uppläggningen.

Uppläggningsanmälan: Uppläggningsattest tecknas på blad 1.

Annan lastdeklaration: Uppläggningsattest tecknas genom anteckningar enligt 17 och 19 §§.

27 §   Om icke-gemenskapsvara som förvaras på tullager skall användas för proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning eller försäljning ombord vid resa till en plats utanför EG:s tullområde, får varan lämnas ut endast om mottagaren har beviljats provianteringstillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Varan skall då anmälas till transitering. Sådan anmälan anses även vara anmälan till återexport.

Om en vara tas ombord utan att en tulltjänsteman är närvarande, skall den kvitteras av bemyndigad företrädare för den som erhållit provianteringstillståndet innan tullkontoret avslutar transiteringen. I 9 kap. 25 d—53 §§ finns föreskrifter om förenklingar avseende anmälan, ankomstattest och försegling vid transitering.

13 kap.

22 §  Införselattest skall tecknas på följande sätt på olika slag av transportdokument varefter de skall behandlas på det sätt som anges.

Enhetsdokument: Införselattest på blad 1 eller 3 av dokumentet i fält B och C.

T-dokument: Införselattest tecknas på blad 4 i utrymmet under fälten 15 och 17.

Transiteringsföljedokument: Införselattest tecknas på blad A i fältet för "Returexemplaret återsändes till".

TIR-carnet: Införselattest tecknas på den carnetkupong nr 2 som gäller för införseln.

Uppläggningsanmälan: Införselattest tecknas på blad 1.

Annat transportdokument: Genom anteckningar enligt 19 och 21 §§ attesterar frizonsinnehavaren att varorna förts in i frizonen. Varorna anses införda den dag som framgår av attesten om inte lossningsrapport enligt 25 § inkommit till tullkontoret inom tid som tullkontoret bestämmer.

Införselattest skall vara bestyrkt med frizonsinnehavarens stämpel och undertecknad av ansvarig företrädare för frizonsinnehavaren. För införselattest på enhetsdokument, T-dokument, transiteringsföljedokument och TIR-carnet skall frizonsinnehavaren använda stämpel med text som godkänts av tullkontoret. Införselattest får efter tullregionens medgivande även lämnas i särskild handling.

Frizonsinnehavarens exemplar av dokumentet förvaras i frizonen till dess att redovisning till tullregionen sker enligt 39 §.

16 kap.

15 §   Om varan skall förvaras av järnvägsföretaget skall den godsregistreras av järnvägsföretaget i tullgodsjournalen på bestämmelseorten. Som lastdeklaration används T-dokument. När den förenklade transiteringsproceduren för järnvägstransporter tillämpats, används i stället en kopia av järnvägsfraktsedeln eller överlämningssedeln eller en lastspecifikation. Lastspecifikationen kan användas separat eller som bilaga till järnvägsfraktsedeln eller överlämningssedeln.

Vid godsregistreringen tillämpar järnvägsföretaget bestämmelserna i 17—21 §§. Om varan åtföljts av T-dokument skall dokumentet behandlas på det sätt som sägs i 6 §.

När artikel 423.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas, skall järnvägsföretaget, sedan deklarationen för övergång till fri omsättning godkänts av Tullverket, förse CIM-fraktsedeln med påteckningen "Tullklarerat" och överlämna blad 2 och 3 samt ett extra exemplar av blad 3 till bestämmelsetullkontoret, som skall bekräfta riktigheten av påteckningen.

24 kap.

7 §   Förrättningsavgift skall inte tas ut för

a) klarering av färjor då 4 kap. 33 § tillämpas,

b) klarering av luftfartyg på flygplatserna Arlanda, Landvetter och Malmö-Sturup,

c) summarisk deklaration,

d) uppläggning på tillfälligt lager,

e) utfärdande av T2L-dokument,

f) hantering av avisering från godkänd avsändare vid transitering enligt 9 kap. 34 §,

g) mottagande av gränsövergångsattest vid transittullkontor,

h) avslutande av T-dokument eller transiteringsföljedokument vid bestämmelsetullkontor,

i) hantering av TIR- och ATA-carneter,

j) förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring,

k) företeende av blad 3 av exportdeklaration vid utfartstullkontor,

l) tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden enligt 18 kap. samt

m) hantering av T5-kontrollexemplar.
(Senaste lydelse TFS 2002:10.)


Bilaga B

Föreskrifter m.m. om användning av enhetsdokumentet

— — — — — —

3.2 Användning av de olika bladen

Bladen skall enligt reglerna i bilaga 37 till förordning (EEG) nr 2454/93 användas enligt nedan. I Sverige finns i vissa fall nationella avvikelser.

Blad 1 skall behållas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där export/ transiteringsformaliteterna genomförs.

Blad 2 skall användas för statistiskt ändamål i den medlemsstat där exportformaliteterna genomförs.

Blad 3 skall efter påteckning av tullmyndigheten återlämnas till den som anmäler varan till export.

Blad 4 skall behållas av bestämmelsetullkontoret efter det att en transitering är avslutad eller användas för att som T2L-dokument utgöra bevis på varors gemenskapsstatus.

Blad 5 utgör returexemplaret i gemenskapens transiteringsförfarande.

Blad 6 skall behållas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där ankomstformaliteterna genomförs.

Blad 7 skall användas för statistiskt ändamål i den medlemsstat där ankomstformaliteterna genomförs.

Blad 8 skall återlämnas till mottagaren, efter det att det stämplats av tullmyndigheten.

Följande kombinationer är möjliga:

— enbart export: blad 1, 2 och 3

— export + transitering: blad 1, 2, 3, 4 och 5

— export + import: blad 1, 2, 3, 6, 7 och 8

— enbart transitering: blad 1, 4 och 5

— transitering + import: blad 1, 4, 5, 6, 7 och 8

— som T2L-dokument: blad 4

— enbart import: blad 6, 7 och 8.

Vid export från Sverige skall blad 1 och 3 lämnas.

Vid de olika importförfarandena skall blad 6 och 8 lämnas, men i Sverige behöver normalt enbart blad 6 lämnas. Beroende på lokala omständigheter kan det i vissa fall åtgå ytterligare exemplar av enhetsdokumentet.

— — — — — —

7 Transitering

— — — — — —

7.1 Allmänt

När en vara anmäls till detta transiteringsförfarande skall blad 1, 4 och 5 av enhetsdokumentet (i det följande benämnd transiteringsdeklaration) användas.

Undantag finns dock för viss transport av varor bl.a. på järnväg, med flyg, till sjöss, i rörledning, med post samt för varor som medförs av resande eller ingår i deras bagage, om varorna inte är avsedda för kommersiell användning.

7.2 Olika transiteringsprocedurer

— — — — — —

Extern gemenskapstransitering (T1-proceduren)

Extern gemenskapstransitering medger befordran från en plats till en annan inom gemenskapens tullområde av

— icke-gemenskapsvaror utan att dessa varor beläggs med importtullar eller andra avgifter eller blir föremål för handelspolitiska åtgärder samt

— gemenskapsvaror, i de fall och på de villkor som fastställs enligt kommittéförfarandet, för att förhindra att varor som omfattas av eller gynnas av exportåtgärder undandras från dessa eller ges otillbörliga fördelar genom dem. (Jämför artikel 91.1 i förordning (EEG) nr 2913/92.)

Extern gemenskapstransitering tillämpas beträffande varor, som passerar genom tredje lands område, endast om det finns ett internationellt avtal som medger detta. (Jämför artikel 93 a i förordning (EEG) nr 2913/92.)

T1-proceduren kan tillämpas för alla varor som transporteras mellan gemenskapen och EFTA-länderna (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) och mellan dessa länder. (Jämför artiklarna 1.1 och 2.1 i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande.)

7.3 Vad skall stå i de olika fälten?

— — — — — —

Formaliteter för transitering som börjar i Sverige

1 DEKLARATION

Tredje delfältet

Ange

T1 = varor som transporteras enligt förfarandet för extern transitering

T2 = varor som transporteras enligt förfarandet för intern transitering enligt artikel 163 eller 165 i förordning (EEG) nr 2913/92, utom i de fall som avses i artikel 340c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93

T2F = varor som i enlighet med artikel 340c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 transporteras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering

T = blandad transport bestående av minst två av de ovan nämnda typerna av varor

— — — — — —

33 VARUKOD (STAT NR)

Första delfältet

Fältet ifylls endast

— om transiteringsdeklarationen upprättas samtidigt med eller i anslutning till en tulldeklaration i vilken uppgiften om varunummer anges och det är en och samma person som upprättar de båda deklarationerna,

— om transiteringsdeklarationen gäller sådana varor som avses i bilaga 44c, eller

— när det krävs enligt gemenskapsreglerna.

Ange då varukoden enligt Kombinerade nomenklaturen för varuposten i fråga. Koden består av åtta siffror.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

— — — — — —

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

I detta fält skall för en icke-gemenskapsvara som transiteras från tillfälligt lager, tullager eller frizon anges godslokalkod. Godslokalkod är en kod bestående av tre bokstäver som markerar tullklareringsområde e.d. En förteckning över godslokalkoder ges ut av Tullverket.

När användningen av detta fält är obligatoriskt enligt reglerna för gemenskapstransitering och utrymmet är otillräckligt för hänvisningar till föregående tullbehandling eller till tulldokument som hör samman med sådan behandling, anges ordet "Flera" i fältet och en förteckning över dessa bifogas deklarationen.

— — — — — —

51 PLANERADE TRANSITTULLANSTALTER (OCH LÄNDER)

Ange planerade införseltullkontor till varje EFTA-land (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) och det tullkontor där varorna återinförs till gemenskapens tullområde efter att ha förts igenom ett EFTA-lands territorium eller, om transporten skall gå igenom ett annat lands territorium än gemenskapens eller ett EFTA-lands territorium, det utfartstullkontor där varorna lämnar gemenskapen och det tullkontor där varorna återinförs till gemenskapen.

Efter tullkontorets namn anges koden för landet i fråga enligt bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Transittullkontoren finns angivna i förteckningen över kontor som är behöriga för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering.

52 SÄKERHET

Ange koder och andra nödvändiga uppgifter enligt bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Om samlad eller individuell säkerhet eller befrielse från ställande av säkerhet inte är giltig i något eller några EFTA-länder (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) skall den huvudansvarige ange detta efter GÄLLER INTE FÖR. Landkoderna enligt fält 51 skall användas.

— — — — — —


Bilaga D

Avvikelser som, enligt 9 kap. 18 § andra stycket, får medges från ordalydelsen i förlagorna i bilagorna 48-50 till förordning (EEG) nr 2454/93

Beträffande individuell säkerhet genom en borgensman:

"I. Åtagande av garanten

1. Undertecknad, (För- och efternamn eller firma) med hemvist (Fullständig adress), garanterar härmed gemensamt och var för sig, vid garantikontoret i …. upp till ett belopp av …. gentemot Europeiska gemenskapen bestående av Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt gentemot Republiken Ungern, Republiken Island, Konungariket Norge, Republiken Polen, Slovakiska republiken, Schweiziska edsförbundet, Tjeckiska republiken, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (Stryk den eller de fördragsslutande parter eller stater (Andorra och San Marino) vars Territorium inte berörs. Hänvisningar till Furstendömet Andorra och till Republiken San Marino gäller endast för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering.) för allt, såväl huvudbeloppet som biförpliktelser, kostnader och tillägg (dock med undantag för straffavgifter) som (Den huvudansvariges för- och efternamn eller firma samt fullständig adress) såsom gäldenär är eller kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och andra pålagor för nedan beskrivna varor som hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering från avgångskontoret …. till bestämmelsekontoret …. Varubeskrivning: ….

2. Undertecknad förbinder sig att på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i de länder som anges i punkt 1 betala det begärda beloppet. Betalning skall ske inom trettio dagar från dagen för betalningsanmodan, om inte undertecknad eller en annan berörd person inom denna tid på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt kan visa att förfarandet avslutats. De behöriga myndigheterna kan på begäran av undertecknad och av skäl som de anser godtagbara förlänga den tid inom vilken undertecknad skallbetala det begärda beloppet utöver de föreskrivna trettio dagarna från dagen för betalningsanmodan. De kostnader som följer av detta anstånd, särskilt ränta, skallberäknas på sådant sätt att de motsvarar det belopp som för detta ändamål skulle ha begärts på det ifrågavarande landets penning- och finansmarknad.

3. Detta åtagande gäller från och med den dag då det godkännes av garantikontoret. Om transitering enligt förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering som omfattas av detta åtagande inletts före den dag ett återkallande eller upphävande av säkerheten träder i kraft, förblir undertecknad ansvarig för betalning av skuld som uppstår i samband med transiteringen; detta gäller även om betalningskravet framställts efter ikraftträdandet

4. Såvitt gäller detta åtagande förklarar sig undertecknad ha följande delgivningsadresser (Om det i lagstiftningen i något av dessa länder saknas bestämmelser om möjlighet att ange delgivningsadress, skall garanten i vart och ett av de länder som anges i punkt 1 utse ett ombud som skall vara behörigt att motta alla slag av meddelanden som är avsedda för garanten. Domstolarna på de orter där garanten eller hans ombud har hemvist är behöriga i tvister som rör denna säkerhet. De åtaganden som avses i punkt 4 andra och fjärde styckena skall i dessa fall ingås med erforderliga ändringar och på tillämpligt sätt.

Land För- och efternamn eller firma samt fullständig adress
………………….
………………….
………………………………………………………...
………………………………………………………...

Undertecknad medger att alla skrivelser rörande detta åtagande vilka adresseras till någon av hans delgivningsadresser liksom alla delgivningar och förrättningar rörande dessa åtaganden vilka verkställs i skriftlig ordning vid någon av hans delgivningsdresser skall anses vederbörligen överlämnade till honom.

Undertecknad erkänner som behöriga domstolarna på de orter i vilka han förklarat sig ha delgivningsadress. Undertecknad åtar sig att behålla de angivna delgivningsadresserna eller att underrätta garantikontoret i förväg om han föranleds att ändra en eller flera delgivningsadresser.
(Ort)……………………………den………………….
………………………………………………………….
(Underskrift.)
(Undertecknaren skall före sin underskrift för hand skriva

"Säkerhet till ett belopp av …", och därvid skriva ut beloppet med bokstäver.)"

Beträffande individuell säkerhet med användning av garantikuponger:

""I. Åtagande av garanten

1. Undertecknad, (För- och efternamn eller firma) med hemvist (Fullständig adress), garanterar härmed gemensamt och var för sig, vid garantikontoret i …. gentemot Europeiska gemenskapen bestående av Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt gentemot Republiken Ungern, Republiken Island, Konungariket Norge, Republiken Polen, Slovakiska republiken, Schweiziska edsförbundet, Tjeckiska republiken, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (Hänvisningar till Furstendömet Andorra och till Republiken San Marino gäller endast för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering.) för allt, såväl huvudbeloppet som biförpliktelser, kostnader och tillägg (dock med undantag för straffavgifter) som en huvudansvarig kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och andra pålagor för varor som hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering, för vilken skuld undertecknad åtar sig att svara – upp till ett belopp av högst 7 000 euro per garantikupong – genom utfärdande av garantikuponger för individuell säkerhet.

2. Undertecknad förbinder sig att på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i de länder som anges i punkt 1 betala det begärda beloppet, dock högst 7 000 euro per garantikupong för individuell säkerhet. Betalning skall ske inom trettio dagar från dagen för betalningsanmodan, om inte undertecknad eller en annan berörd person inom denna tid på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt kan visa att förfarandet avslutats.

De behöriga myndigheterna kan på begäran av undertecknad och av skäl som de anser godtagbara förlänga den tid inom vilken undertecknad skall betala det begärda beloppet utöver de föreskrivna trettio dagarna från dagen för betalningsanmodan. De kostnader som följer av detta anstånd, särskilt ränta, skallberäknas på sådant sätt att de motsvarar det beloppsom för detta ändamål skulle ha begärts på det ifrågavarande landets penningoch finansmarknad.

3. Detta åtagande gäller från och med den dag då det godkännes av garantikontoret. Om transitering enligt förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering som omfattas av detta åtagande inletts före den dag ett återkallande eller upphävande av säkerheten träder i kraft, förblir undertecknad ansvarig för betalning av skuld som uppstår i samband med transiteringen; detta gäller även om betalningskravet framställts efter ikraftträdandet

4. Såvitt gäller detta åtagande förklarar sig undertecknad ha följande delgivningsadresser (Om det i lagstiftningen i något av dessa länder saknas bestämmelser om möjlighet att ange delgivningsadress, skall garanten i vart och ett av de länder som anges i punkt 1 utse ett ombud som skall vara behörigt att motta alla slag av meddelanden som är avsedda för garanten. Domstolarna på de orter där garanten eller hans ombud har hemvist är behöriga i tvister som rör denna säkerhet. De åtaganden som avses i punkt 4 andra och fjärde styckena skall i dessa fall ingås med erforderliga ändringar och på tillämpligt sätt.

Land För- och efternamn eller firma samt fullständig adress
………………….
………………….
………………………………………………………...
………………………………………………………...

Undertecknad medger att alla skrivelser rörande detta åtagande vilka adresseras till någon av hans delgivningsadresser liksom alla delgivningar och förrättningar rörande dessa åtaganden vilka verkställs i skriftlig ordning vid någon av hans delgivningsdresser skall anses vederbörligen överlämnade till honom.

Undertecknad erkänner som behöriga domstolarna på de orter i vilka han förklarat sig ha delgivningsadress. Undertecknad åtar sig att behålla de angivna delgivningsadresserna eller att underrätta garantikontoret i förväg om han föranleds att ändra en eller flera delgivningsadresser.
(Ort)……………………………den………………….
………………………………………………………….
(Underskrift.)
(Undertecknaren skall före sin underskrift för hand skriva "Säkerhet för garantikuponger)"
Beträffande samlad säkerhet:

""I. Åtagande av garanten

1. Undertecknad, (För- och efternamn eller firma) med hemvist (Fullständig adress), garanterar härmed gemensamt och var för sig, vid garantikontoret i …. upp till ett belopp av …., vilket utgör 100/50/30 % (Stryk det som inte är tillämpligt) av referensbeloppet, gentemot Europeiska gemenskapen bestående av Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt gentemot Republiken Ungern, Republiken Island, Konungariket Norge, Republiken Polen, Slovakiska republiken, Schweiziska edsförbundet, Tjeckiska republiken, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (Stryk den eller de fördragsslutande parter eller stater (Andorra och San Marino) vars Territorium inte berörs. Hänvisningar till Furstendömet Andorra och till Republiken San Marino gäller endast för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering.) för allt, såväl huvudbeloppet som biförpliktelser, kostnader och tillägg (dock med undantag för straffavgifter) som (Den huvudansvariges för- och efternamn eller firma samt fullständig adress) såsom gäldenär är eller kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och andra pålagor för nedan beskrivna varor som hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering.

2. Undertecknad förbinder sig att på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i de länder som anges i punkt 1 betala det begärda beloppet. Betalning skall ske inom trettio dagar från dagen för betalningsanmodan, om inte undertecknad eller en annan berörd person inom denna tid på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt kan visa att förfarandet avslutats.

De behöriga myndigheterna kan på begäran av undertecknad och av skäl som de anser godtagbara förlänga den tid inom vilken undertecknad skallbetala det begärda beloppet utöver de föreskrivna trettio dagarna från dagen för betalningsanmodan. De kostnader som följer av detta anstånd, särskilt ränta, skallberäknas på sådant sätt att de motsvarar det belopp som för detta ändamål skulle ha begärts på det ifrågavarande landets penningoch finansmarknad.

3. Detta åtagande gäller från och med den dag då det godkännes av garantikontoret. Om transitering enligt förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering som omfattas av detta åtagande inletts före den dag ett återkallande eller upphävande av säkerheten träder i kraft, förblir undertecknad ansvarig för betalning av skuld som uppstår i samband med transiteringen; detta gäller även om betalningskravet framställts efter ikraftträdandet

4. Såvitt gäller detta åtagande förklarar sig undertecknad ha följande delgivningsadresser (Om det i lagstiftningen i något av dessa länder saknas bestämmelser om möjlighet att ange delgivningsadress, skall garanten i vart och ett av de länder som anges i punkt 1 utse ett ombud som skall vara behörigt att motta alla slag av meddelanden som är avsedda för garanten. Domstolarna på de orter där garanten eller hans ombud har hemvist är behöriga i tvister som rör denna säkerhet. De åtaganden som avses i punkt 4 andra och fjärde styckena skall i dessa fall ingås med erforderliga ändringar och på tillämpligt sätt.

Land För- och efternamn eller firma samt fullständig adress
………………….
………………….
………………………………………………………...
………………………………………………………...

Undertecknad medger att alla skrivelser rörande detta åtagande vilka adresseras till någon av hans delgivningsadresser liksom alla delgivningar och förrättningar rörande dessa åtaganden vilka verkställs i skriftlig ordning vid någon av hans delgivningsdresser skall anses vederbörligen överlämnade till honom.

Undertecknad erkänner som behöriga domstolarna på de orter i vilka han förklarat sig ha delgivningsadress. Undertecknad åtar sig att behålla de angivna delgivningsadresserna eller att underrätta garantikontoret i förväg om han föranleds att ändra en eller flera delgivningsadresser.
(Ort)……………………………den………………….
………………………………………………………….
(Underskrift.)
(Undertecknaren skall före sin underskrift för hand skriva

"Säkerhet till ett belopp av …", och därvid skriva ut beloppet med bokstäver.)"


Denna författning träder i kraft den 1 april 2003.