tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:3

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 5 februari
Utkom från trycket den 14 februari 2003
Dnr 0030-226/03

Bemyndigande: 21, 24, 33 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 2 kap. 2—5 §§, 7 kap. 15, 21 och 24 §§, 8 kap. 6—8, 13, 15, 17, 19, 26, 27, 38, 41, 45, 46, 48, 52 och 53 §§, 11 kap. 2, 3, 9, 14, 42 och 46 §§, 12 kap. 10, 12, 13, 25, 41 och 42 §§ och 17 kap. 3 och 4 §§ samt bilaga A skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 2 a, 3 a och 3 b §§ och 12 kap. 12 a §, av följande lydelse.

Samtidigt beslutar Tullverket att de allmänna råden till 2 kap. 3 § skall upphävas och att det skall införas allmänna råd till 2 kap. 3 a § av följande lydelse.

2 kap.

2 §   Av 2 kap. 2 § tullagen (2000:1281) framgår att Tullverket kan ge tillstånd för den som skall anmäla varor till godkänd tullbehandling att lämna tulldeklarationer och andra handlingar och uppgifter genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet (tillstånd till elektronisk uppgiftslämning). Även den som skall lämna tulldeklarationer och andra handlingar och uppgifter som ombud kan få tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

2 a §  Vid elektronisk uppgiftslämning kan ett elektroniskt dokument överföras till tulldatasystemet via EDIFACT eller via Tullverkets Internetdeklaration (TID). När ett elektroniskt dokument lämnas via EDIFACT följs Förenta Nationernas regler för elektronisk kommunikation (UN/EDIFACT) och uppgifterna förmedlas till och från tulldatasystemet av mottagningsfunktionen enligt 6 § tullförordningen (2000:1306). När ett elektroniskt dokument lämnas via Tullverkets Internetdeklaration sker uppgiftslämningen genom Tullverkets webbplats tullverket.se på Internet.

3 §  En ansökan om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning prövas av Tullverket Mälardalsregionen, Skåneregionen eller Västsvenska regionen enligt följande:

— Mälardalsregionen för företag i Övre Norrlandsregionen, Nedre Norrlandsregionen och Mälardalsregionen,

— Skåneregionen för företag i Skåneregionen samt

— Västsvenska regionen för företag i Östersjöregionen och Västsvenska regionen.
( Senaste lydelse TFS 2002:11. Ändringen innebär att andra och tredje stycket upphävs. Innehållet i andra stycket flyttas till den nya 2 kap. 3 a §, och innehållet i tredje stycket flyttas till den nya 2 kap. 3 b §.)

3 a §  Ansökan om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning via EDIFACT skall göras på blanketten Ansökan om tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (Tv 404.5).

Ansökan om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning via Tullverkets Internetdeklaration skall göras på blanketten Ansökan om tillstånd att lämna tulldeklarationer över Internet (Tullverkets Internetdeklaration — TID) (Tv 404.13).

En ansökan om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av en behörig firmatecknare. Styrkt kopia av registreringsbevis skall bifogas en sådan ansökan.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

3 b §  Innan ett tillstånd till elektronisk uppgiftslämning via EDIFACT tas i bruk skall testverksamhet bedrivas och resultatet av testverksamheten godkännas av Tullverkets IT-avdelning.

4 §   En tulldeklaration som lämnas via EDIFACT skall utformas och överföras enligt villkoren i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. En tulldeklaration som lämnas via Tullverkets Internetdeklaration skall utformas och överföras i enlighet med de registreringsbilder, funktioner och instruktioner i systemet som Tullverket har utformat för ändamålet.

En tulldeklaration vid elektronisk uppgiftslämning skall innehålla samma uppgifter som när motsvarande tulldeklaration görs på enhetsdokumentet, om inte annat framgår av tillståndet till elektronisk uppgiftslämning eller av registreringsbilderna m.m. i Tullverkets Internetdeklaration. Vid elektronisk uppgiftslämning via EDIFACT skall det elektroniska dokumentet dessutom innehålla nödvändiga meddelandetekniska uppgifter enligt vad som framgår av tillståndet.

5 §  Vid elektronisk uppgiftslämning får uppgiftslämnaren svarsmeddelanden från tulldatasystemet. De koder som används i svarsmeddelanden finns förtecknade i bilaga C till tullordningen.

7 kap.

15 §   En tulldeklaration som lämnas via EDIFACT skall förses med ett tullid ur den tullidserie som Tullverket har tilldelat deklaranten. Om deklarationen lämnas genom ombud för en deklarant, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning via EDIFACT, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna. En tulldeklaration som lämnas via Tullverkets Internetdeklaration får ett tullid genom systemet. Deklarationer som lämnas elektroniskt tas bara emot om den tull och annan skatt som skall tas ut betalas enligt tullräkning på det sätt som anges i 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281).

En tulldeklaration kan överföras till tulldatasystemet innan tullklareringen är avsedd att ske. Tullklarering av varan sker dock först när deklaranten eller någon som företräder honom framställt en sådan särskild begäran om tullklarering som anges i 2 kap. 6 § tullagen.

En tulldeklaration som lämnas via EDIFACT kan även innefatta en begäran om tullklarering enligt bestämmelserna i 21 § fjärde stycket.

21 §   Av 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281) framgår att Tullverket handlägger en tulldeklaration, som lämnats genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet, i sak först sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering under åberopande av deklarationens tullid. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet om att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning.

Begäran om tullklarering skall ske hos tullkontoret för den ort där varan finns. Begäran kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Skriftlig uppgift om ärendets tullid skall då lämnas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

När en tulldeklaration lämnats via EDIFACT kan tullklarering även begäras genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT. I sådant fall skall uppgift lämnas i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Godslokalkoder finns med i den förteckning över tullklareringsområden m.m. som utfärdas av Tullverkets huvudkontor.

En elektronisk tulldeklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att importen sker. Vid elektronisk uppgiftslämning via EDIFACT kan det elektroniska dokumentet då även innefatta en begäran om tullklarering.

24 §  Vad som sägs i 14 § om rättelse av uppgifter i tulldeklaration gäller även för uppgifter som lämnats elektroniskt till tulldatasystemet.

Om tulldeklarationen har lämnats via EDIFACT och tullklarering ännu inte har begärts, skall meddelande om rättelse lämnas genom en ny elektronisk tulldeklaration (meddelande DRT) via EDIFACT. Den nya tulldeklarationen skall ges samma tullid som den tidigare. Om tulldeklarationen har lämnats via Tullverkets Internetdeklaration och tullklarering ännu inte har begärts, skall skriftlig rättelse enligt 14 § lämnas till det tullkontor där tullklarering skall begäras.

Om anmälan om rättelse sker efter det att tullklarering har begärts skall skriftlig rättelse enligt 14 § lämnas till det tullkontor där klareringen begärdes.

8 kap.

6 §  En ofullständig deklaration skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument (meddelande DNU) via EDIFACT eller via Tullverkets Internetdeklaration. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. I artikel 201 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om till vilket tullkontor deklarationen skall lämnas.

Om en ofullständig deklaration lämnats på enhetsdokumentet, registrerar tulltjänsteman de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Ärendet tilldelas ett tullid av systemet. Om två blad av enhetsdokumentet lämnats, återlämnas ett blad försett med uppgift om tullid till den som lämnat in deklarationen.

En ofullständig deklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering. Begäran om tullklarering skall framställas i tullkontorets expeditionslokal.

7 §  Har en ofullständig deklaration lämnats skall deklaranten så snart det är möjligt, dock senast onsdagen i andra veckan efter det att varorna frigjorts, lämna en kompletterande tulldeklaration. Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på ett blad (blad 6) av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument (meddelande DRT eller meddelande DNK) via EDIFACT. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas till det tullkontor där den ofullständiga deklarationen lämnades.

Om deklaranten inte lämnar kompletterande tulldeklaration inom den tid som anges i första stycket fastställs tull genom skönstulltaxering enligt 5 kap. 6 § tullagen (2000:1281) senast torsdagen i andra veckan efter frigörandet.

8 §   Om en kompletterande tulldeklaration lämnats på enhetsdokumentet, registrerar tulltjänsteman de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Uppgifter som lämnats i tulldeklarationen registreras även om tjänstemannen finner någon uppgift vara felaktig. Uppgifterna sparas i systemet, varefter de rätta uppgifterna registreras.

En kompletterande tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman.

Om tulltaxeringsbeslut fattats av annat tullkontor än deklarantens kontrolltullkontor, överförs uppgifterna i ärendet genom tulldatasystemet till kontrolltullkontoret. Detta sker 90 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet fattades.

13 §  En förenklad deklaration skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Avser en förenklad deklaration allt gods, som tagits upp i fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan, TIR-carnet, ATA-carnet eller Tdokument eller därtill hörande lastspecifikation, får i deklarationen hänvisas till bifogat exemplar av sådan handling.

En förenklad deklaration skall lämnas till tullkontoret för den ort där varan uppvisas (utlämningstullkontoret).

När den förenklade deklarationen behandlats i tulldatasystemet och godkänts frigörs varorna. Om två blad av enhetsdokumentet lämnats, återlämnas ett blad försett med uppgift om tullid till den som lämnat in deklarationen.

I 15 och 16 kap. finns bestämmelser om förenklad deklaration vid import med post eller på järnväg.

15 §   En förenklad deklaration som lämnas via EDIFACT skall förses med ett tullid ur den tullidserie som Tullverket har tilldelat deklaranten. Om deklarationen lämnas genom ombud för en deklarant, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning via EDIFACT, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna.

En förenklad deklaration kan överföras till tulldatasystemet innan tullklareringen är avsedd att ske. Tullklarering av varan sker dock först när deklaranten eller någon som företräder honom framställt en sådan särskild begäran om tullklarering som anges i 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281).

En förenklad deklaration som lämnas via EDIFACT kan även innefatta en begäran om tullklarering enligt bestämmelserna i 17 § fjärde stycket.

17 §  Av 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281) framgår att Tullverket handlägger en tulldeklaration, som lämnats genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet, i sak först sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering under åberopande av deklarationens tullid. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet om att den förenklade deklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning.

Begäran om tullklarering kan framställas i utlämningstullkontorets expeditionslokal. Skriftlig uppgift om ärendets tullid skall då lämnas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Tullklarering kan även begäras genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT. I sådant fall skall uppgift lämnas i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Godslokalkoder finns med i den förteckning över tullklareringsområden m.m. som utfärdas av Tullverkets huvudkontor.

En elektronisk förenklad deklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att importen sker. Det elektroniska dokumentet kan då även innefatta en begäran om tullklarering.

Bestämmelserna i 14 § skall tillämpas när tullklarering begärs för licensbelagda varor.

19 §   Om tulldatasystemet på grund av tekniskt fel eller av annan orsak inte är tillgängligt från det tullkontor där tullklareringen skall ske, skall deklaranten eller den som företräder honom lämna en skriftlig begäran om tullklarering. Tillgängliga handlingar för medförda varor, såsom fraktsedel eller faktura, skall visas upp om inte annat meddelats i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. För begäran om tullklarering gäller i övrigt de villkor och bestämmelser som framgår av 17 § första och andra stycket samt 18 §.

26 §   Enligt artikel 253.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall en kompletterande tulldeklaration lämnas för en vara som deklarerats för övergång till fri omsättning med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande.

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på ett blad (blad 6) av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT eller via Tullverkets Internetdeklaration. Deklarationen skall lämnas till tillståndshavarens kontrolltullkontor inom den tid som föreskrivs i 34 respektive 38 §.

27 §   En kompletterande tulldeklaration skall, utom i fall som nämns i andra och tredje stycket, endast omfatta varor som är upptagna i en och samma förenklade deklaration. En kompletterande tulldeklaration som lämnas på enhetsdokumentet eller via EDIFACT får även omfatta del av en frigjord sändning.

En kompletterande tulldeklaration som lämnas på enhetsdokumentet eller via EDIFACT får omfatta varor som är upptagna i flera förenklade deklarationer om varorna frigjorts på samma dag, har samma taxebestämmande dag och har avsänts från samma leverantör.

Kontrolltullkontoret kan medge att en gemensam kompletterande tulldeklaration lämnas på enhetsdokumentet eller via EDIFACT även om varorna frigjordes på olika dagar och har olika taxebestämmande dag under förutsättning att ändringar inte skett i tullsats eller annan skattesats. I sådant fall skall tidsfristen för inlämnande av kompletterande tulldeklaration räknas från den dag då de första varorna frigjordes.

38 §  En kompletterande tulldeklaration som lämnas genom ett elektroniskt dokument (meddelande TNU) till tulldatasystemet kan lämnas antingen via EDIFACT eller via Tullverkets Internetdeklaration. Deklarationen skall innehålla uppgift om tullid för den förenklade deklaration i vilken varorna deklarerades för övergång till fri omsättning. En kompletterande deklaration som lämnas via EDIFACT kan ges samma tullid som den förenklade deklarationen eller ett nytt tullid. En kompletterande deklaration som lämnas via Tullverkets Internetdeklaration får ett nytt tullid genom systemet. Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas senast elva dagar efter den dag då varan frigjordes. Deklarationen tas bara emot om den tull och annan skatt som skall tas ut betalas enligt tullräkning på det sätt som anges i 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281).

Om en kompletterande tulldeklaration som lämnas via EDIFACT omfattar flera förenklade deklarationer enligt 27 § andra stycket skall det elektroniska dokumentet innehålla uppgift om tullid för samtliga sändningar som den kompletterande tulldeklarationen omfattar. Den kompletterande deklarationen skall tilldelas ett nytt tullid.

Om en kompletterande tulldeklaration som lämnas via EDIFACT omfattar flera förenklade deklarationer enligt 27 § tredje stycket skall tillståndshavaren eller dennes ombud utöver vad som sägs i andra stycket göra kontrolltullkontoret uppmärksamt på att den kompletterande tulldeklarationen omfattar varor som är upptagna i flera förenklade deklarationer. Underrättelsen kan ske muntligt eller skriftligt, t.ex. per telefon eller telefax.

41 §  Om en deklarant begär rättelse av en kompletterande tulldeklaration som lämnats via EDIFACT enligt vad som sägs i 33 § och deklarationsfristen ännu inte löpt ut, skall meddelande om rättelse ske genom att en ny tulldeklaration (meddelande TRT) lämnas via EDIFACT. Den nya deklarationen ersätter automatiskt den tidigare.

I de fall handläggningen av ärendet, på begäran av deklaranten, påbörjats innan deklarationsfristen löpt ut samt då deklarationsfristen har löpt ut måste rättelse ske genom särskilt meddelande till kontrolltullkontoret. Detsamma gäller om den kompletterande tulldeklarationen lämnats via Tullverkets Internetdeklaration.

En begäran om rättelse enligt andra stycket skall vara skriftlig och lämnas på ett blad av enhetsdokumentet om inte kontrolltullkontoret medger annat.

45 §  En förenklad deklaration skall lämnas genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT. Bestämmelserna i 15—20 §§, 21 § första stycket och 22—25 §§ om förenklat deklarationsförfarande för importör gäller även då en förenklad deklaration lämnas av den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för ombud. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Rapporten över de förenklade deklarationer som klarerats av Tullverket skickas till tillståndshavaren. Bestämmelsen om elektronisk rapport i 21 § andra stycket kan inte tillämpas vid förenklat deklarationsförfarande för ombud.

Vad som sägs i 23 § om skyldighet för tillståndshavare att anmäla bristande överensstämmelse mellan frigjord vara och vad som uppgetts i förenklad deklaration m.m. skall i stället gälla deklaranten.

46 §  En kompletterande tulldeklaration som avser varor som frigjorts med stöd av ett tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för ombud skall lämnas genom ett elektroniskt dokument (meddelande TNU) via EDIFACT eller via Tullverkets Internetdeklaration. Deklarationen överförs genom tulldatasystemet till deklarantens kontrolltullkontor.

Bestämmelserna i 27—29 §§, 33 § första stycket och 38—41 §§ tillämpas även på ovannämnda tulldeklarationer. Vad som i nämnda paragrafer sägs om tillståndshavaren skall i stället avse deklaranten.

Om kompletterande tulldeklaration inte lämnas inom föreskriven tid tillämpas 32 §.

Bestämmelserna om styrkande handlingar vid elektronisk uppgiftslämning i 7 kap. 19 § skall även tillämpas vid förenklat deklarationsförfarande för ombud.

48 §  I tillstånd till lokalt klareringsförfarande skall föreskrivas de uppgifter som framgår av artikel 267 i förordning (EEG) nr 2454/93.

I tillståndet skall anges om någon åtgärd krävs av tullkontoret innan tillståndshavaren får förfoga över varorna.

En underrättelse om varors ankomst skall innehålla samma uppgifter som en elektronisk förenklad deklaration via EDIFACT med samtidig begäran om tullklarering enligt 17 § fjärde stycket. Bestämmelserna i 16 § skall också tillämpas.

Om mottagaren finner att en uppgift som lämnats i underrättelsen inte stämmer med det verkliga förhållandet skall han omedelbart meddela detta till kontrolltullkontoret.

Varorna skall anses ha övergått till fri omsättning när kontrolltullkontoret i ett elektroniskt dokument lämnar uppgift om att varorna frigjorts.

En kompletterande tulldeklaration för en vara som frigjorts med tillämpning av lokalt klareringsförfarande skall lämnas senast elva dagar efter den dag då varan frigjordes. Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument (meddelande TNU) via EDIFACT eller via Tullverkets Internetdeklaration.

52 §  Varor som frigjorts med tillämpning av lokalt klareringsförfarande tas upp i en rapport över förenklade deklarationer som klarerats av Tullverket. Rapporten skickas till tillståndshavaren med post första vardagen efter den dag varorna klarerades. Den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör kan efter medgivande från Tullverket dessutom få rapporten överförd till sig i elektronisk form via tulldatasystemet.

53 §   En kompletterande tulldeklaration skall lämnas på det sätt som framgår av 38 §. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 27—29 §§, 32 §, 33 § första stycket och 39—41 §§.

( Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)

11 kap.

2 §  När en vara deklareras till något av tullförfarandena aktiv förädling enligt suspensionssystemet (AF/S), temporär import (TI) eller bearbetning under tullkontroll (BUT), skall en tulldeklaration lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 kap. 4 § andra eller tredje stycket. Tulldeklarationen skall lämnas till det eller något av de tullkontor som anges i tillståndet till tullförfarandet i fråga.

Tulldeklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 8—10 §§ skall också tillämpas.

När tulldeklarationen överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument, skall bestämmelserna i 7 kap. 15 § första och andra stycket, 16—20 §§, 21 § första och andra stycket och 22—24 §§ tillämpas.

3 §  Om tulldeklarationen lämnats på ett eller två blad av enhetsdokumentet, registrerar tulltjänstemannen de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Ärendet tilldelas ett tullid genom systemet. Har två blad av enhetsdokumentet lämnats, återlämnas ett blad försett med uppgift om tullid till den som lämnat in deklarationen.

En tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänstemannen sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering enligt vad som sägs i 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281). Begäran om tullklarering skall framställas i tullkontorets expeditionslokal. I de fall ansökan om tillstånd har gjorts i tulldeklarationen framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift ärende) som visar att de deklarerade varorna hänförts till förfarandet. Rapporten lämnas till deklaranten.

För samtliga ärenden framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift AF/S, TI respektive BUT) som lämnas till deklaranten.

9 §   När en ansökan om tillstånd enligt 7 § andra stycket överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument, skall begäran om tullklarering framställas i tullkontorets expeditionslokal på det sätt som föreskrivs i 7 kap. 21 § första och andra stycket. I den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44 i enhetsdokumentet skall de uppgifter lämnas som anges i artikel 499 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93.

I övrigt skall bestämmelserna om elektronisk tulldeklaration i 7 kap. 15—20 och 22—29 §§ tillämpas.

(Senaste lydelse TFS 2001:11.)

14 §   När en tulldeklaration överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 15—17, 21 § första och andra stycket och 22—27 §§.

Även undantagen i 7 kap. 18—20 §§ från kravet att bifoga styrkande handlingar skall tillämpas.

42 §  För en ansökan om tillstånd enligt 40 § andra stycket som överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 12 kap. 9—11 §§, 12 § första och andra stycket, 12 a—16 och 20 §§.

Bestämmelserna om elektronisk tulldeklaration i 7 kap. 15—29 §§ skall tillämpas i de fall en ansökan lämnas enligt 40 § tredje stycket.

I den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44 i enhetsdokumentet skall de uppgifter lämnas som anges i artikel 499 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93.
( Senaste lydelse TFS 2001:11.)

46 §   En tulldeklaration enligt 45 § skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. I övrigt gäller vad som sägs i 12 kap. 9—11 §§, 12 § första och andra stycket, 12 a—16 och 20 §§.

( Senaste lydelse TFS 2001:11.)

12 kap.

10 §   En tulldeklaration för export som lämnas via EDIFACT skall förses med ett tullid ur den tullidserie som Tullverket har tilldelat exportören. Om deklarationen lämnas genom ombud för en exportör, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning via EDIFACT, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna. En tulldeklaration som lämnas via Tullverkets Internetdeklaration får ett tullid genom systemet.

En tulldeklaration kan överföras till tulldatasystemet innan exporten är avsedd att ske. Tullklarering av varan sker dock först när exportören eller någon som företräder honom framställt en sådan särskild begäran om tullklarering som anges i 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281).

12 §   Av 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281) framgår att Tullverket handlägger en tulldeklaration för export, som lämnats genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet, i sak först sedan exportören eller någon som företräder honom begärt tullklarering under åberopande av deklarationens tullid. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet om att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning.

Begäran om tullklarering skall ske hos tullkontoret för den ort där varan finns. I övrigt gäller reglerna i 18—21 §§. Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Skriftlig uppgift om ärendets tullid skall då lämnas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

När en tulldeklaration lämnats via EDIFACT kan tullklarering även begäras genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT (meddelande UBK). I sådant fall skall uppgift lämnas i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Godslokalkoder finns med i den förteckning över tullklareringsområden m.m. som utfärdas av Tullverkets huvudkontor.

( Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde stycket upphävs och att ett nytt tredje stycke tillkommit. Innehållet i de upphävda styckena flyttas till den nya 12 kap. 12 a §.)

12 a §  Begäran om tullklarering skall ske inom 40 dagar från den dag då den elektroniska tulldeklarationen överfördes. Om varorna som avsågs i deklarationen skall exporteras därefter, måste en ny tulldeklaration lämnas.

Den som lämnat en elektronisk tulldeklaration utan att sedan begära tullklarering inom föreskriven tid skall på begäran lämna närmare upplysningar till kontrolltullkontoret om omständigheterna.

13 §  Om tulldatasystemet på grund av tekniskt fel eller av annan orsak inte är tillgängligt från det tullkontor där tullklareringen skall ske, skall exportören eller den som företräder honom lämna en skriftlig begäran om tullklarering till exporttullkontoret. Tillgängliga handlingar för exporten eller transporten av varan, såsom fraktsedel eller faktura, skall visas upp om inte annat meddelats i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. För begäran om tullklarering gäller i övrigt de villkor och bestämmelser som framgår av 12 § första och andra stycket samt 12 a §.

25 §  Exportören skall till sitt kontrolltullkontor lämna en kompletterande tulldeklaration senast tio dagar efter den dag då varan frigjordes för export. Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT (meddelande UFF). Deklarationen handläggs av en tulltjänsteman eller genom automatklarering. Bestämmelserna i 11 § gäller även när en kompletterande tulldeklaration lämnas.

41 §  Tillståndshavaren skall sammanställa en kompletterande tulldeklaration i periodisk form (periodisk deklaration) för alla varor som exporterats under en kalendermånad med stöd av tillståndet. Senast den trettonde dagen i påföljande månad skall den periodiska deklarationen lämnas som ett elektroniskt dokument via EDIFACT (meddelande UFF eller UGE).

En periodisk deklaration skall lämnas per bestämmelseland. De uppgifter som den periodiska deklarationen skall innehålla framgår av bilaga B och av tillståndet till lokalt klareringsförfarande vid export.

42 §   Om en exportör finner att uppgifter som lämnats i en tulldeklaration är ofullständiga eller felaktiga, skall han meddela detta till det tullkontor där tulldeklarationen har lämnats eller till det tullkontor där tullklarering har begärts, antingen detta görs före eller efter det att exporten skett.

Om tulldeklarationen har lämnats via EDIFACT och tullklarering ännu inte har begärts, skall meddelande om rättelse lämnas genom en ny elektronisk deklaration (meddelande URT) via EDIFACT. Det nya dokumentet skall ges samma tullid som det tidigare. En rättelse i form av ett elektroniskt dokument får bara göras av den som ursprungligen har överfört uppgifterna elektroniskt.

Om tulldeklarationen har lämnats via Tullverkets Internetdeklaration eller om tullklarering har begärts eller om rättelsen lämnas av annan än den som anges i andra stycket gäller första och femte stycket.

I de fall förenklat deklarationsförfarande tillämpas skall rättelse ske genom att ett skriftligt meddelande lämnas till exportörens kontrolltullkontor.

Om tulldeklarationen lämnats på enhetsdokumentet och tullklarering redan skett, skall därvid uppgift lämnas om vilken dag tulldeklarationen lämnades, exportörens organisations- eller personnummer och, om det är känt, ärendets tullid eller i annat fall sådana uppgifter som kan underlätta för tullkontoret att återfinna ärendet.

(Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. Innehållet i det upphävda stycket flyttas till paragrafens andra stycke.)

17 kap.

3 §   Vid import av elektrisk energi får den som är registrerad som kredithavare hos Tullverket, efter särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret, lämna sammanfattande tulldeklaration för den mängd elektrisk energi som förs in under en period om högst 31 dagar.

Tillstånd enligt första stycket kan medges under förutsättning att sökanden har sin bokföring ordnad så att det vid Tullverkets granskning på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk energi som har importerats.

Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet (blad 6) eller genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT och skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Deklarationen skall ha inkommit till kontrolltullkontoret senast den nionde dagen efter utgången av den period då importen skedde.

Beräkning av importflödet skall göras enligt bestämmelserna i 2 och 5 §§ eller genom en annan metod som tullregionen godkänt.

4 §   Vid export av elektrisk energi får den som har särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret lämna sammanfattande tulldeklaration för den mängd elektrisk energi som förs ut under en period om högst 31 dagar.

Tillstånd enligt första stycket kan medges under förutsättning att sökanden har sin bokföring ordnad så att det vid Tullverkets granskning på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk energi som har exporterats.

Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet (blad 1) eller genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT och skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Deklarationen skall ha inkommit till kontrolltullkontoret senast den tionde dagen efter utgången av den period då exporten skedde.

Beräkning av exportflödet skall göras enligt bestämmelserna i 2 och 5 §§ eller genom en annan metod som tullregionen godkänt.


Bilaga A

Förteckning över blanketter m.m. vid anmälan till godkänd tullbehandling


Godkänd tullbehandling
Blankett m.m. som skall användas

 
  benämning antal ex.

Tullförfarande

Övergång till fri omsättning

   
Normalförfarande
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev.8)

EDIFACT/TID

 
1(2), alternativ 

Förenklade förfaranden

Ofullständiga deklarationer

   
— Ofullständig deklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev.8)

EDIFACT/TID

 
1(2), alternativ
— Kompletterande tulldeklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6

EDIFACT

 
1, alternativ
Förenklat deklarationsförfarande för importör    
— Förenklad deklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev.8)

EDIFACT

 
1(2), alternativ
— Kompletterande tulldeklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6

EDIFACT/TID

 
1, alternativ
Förenklat deklarationsförfarande för ombud    
— Förenklad deklaration
EDIFACT  
— Kompletterande tulldeklaration
EDIFACT/TID  
Lokalt klareringsförfarande
   
— Förenklad deklaration
EDIFACT  
— Kompletterande tulldeklaration
EDIFACT/TID  
 Transitering

 

Enhetsdokument*,
blad 1, 4 och 5

TIR-carnet

ATA-carnet

 
3, alternativ
Förenklade formaliteter    
Godkänd avsändare

 
T-dokument*,
blad 1, 4 och 5
 
3
Godkänd mottagare

 

T-dokument*,
blad 4 och 5

 
2

 Lagring i tullager

Uppläggning av icke-gemenskapsvara

   
Normalförfarande Enhetsdokument*,
blad 6 och 8
 
2

Förenklade förfaranden

— Förenklat deklarationsförfarande

1. direkt från inkommande transportmedel

   
— fartyg

Lastdeklaration (Tv 611.7)

2

 

Fartygsdeklaration (Tv 611.10)

2

 

Fartygsuppgift för fartyg vars bruttodräktighet understiger 75 (Tv 611.1)

2, alternativ
  Manifest eller annan lastspecifikation 2
— fordon Fordonsanmälan (Tv 650.1) 2
— flyg Luftfartygsanmälan (Tv 645.3) 2, alternativ
  General Declaration 2
  Cargo Manifest 2
— järnväg Tullupplagsavi 2
2. efter transitering

 

T-dokument*,
blad 4 och 5

TIR-carnet

 
2, alternativ
3. övriga fall Uppläggningsanmälan (Tv 723.7) 4 (sats), alternativ
  Enhetsdokument*,
blad 6 och 8
 
2
— Lokalt klareringsförfarande T-dokument 1
Aktiv förädling    
Normalförfarande
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev. 8)

EDIFACT/TID

 
1(2), alternativ

Förenklade förfaranden (restitutionssystemet)

Ofullständiga deklarationer

   
— Ofullständig deklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev. 8)

EDIFACT/TID

 
1(2), alternativ
— Kompletterande tulldeklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6

EDIFACT

 
1, alternativ
Förenklat deklarationsförfarande    
— Förenklad deklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

EDIFACT

 
2
— Kompletterande tulldeklartion
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6

EDIFACT/TID

 
1, alternativ
Bearbetning under tullkontroll    
Normalförfarande
 

 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev. 8)

EDIFACT/TID

 
1(2), alternativ
Temporär import     
Normalförfarande
 

 

 

Enhetsdokument*
blad 6 (och ev. 8)

EDIFACT/TID

 
1(2), alternativ
Förenklat förfarande ATA-carnet  
Passiv förädling (temporär export)    
Normalförfarande
 

 

 

Enhetsdokument*,
blad 1 och 3

EDIFACT/TID

 
2, alternativ
Passiv förädling (återimport)    
Normalförfarande
 

 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev. 8)

EDIFACT/TID

 
1(2), alternativ

Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande

   
— Förenklad deklaration

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2
— Kompletterande tulldeklaration
 

 

Enhetsdokument,
blad 6

EDIFACT/TID

 
1
Export    
Normalförfarande
 

 

Enhetsdokument*,
blad 1 och 3

EDIFACT/TID

 
2, alternativ

Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande

   
— Förenklad deklaration Enhetsdokument*,
blad 1 och 3
 
2
— Kompletterande tulldeklaration
EDIFACT  
Godkänd exportör
EDIFACT/TID  
Lokalt klareringsförfarande med periodisk deklaration
EDIFACT  

Övriga former av godkänd tullbehandling

Återexport

   
Efter ett tullförfarande med ekonomisk verkan
Enhetsdokument*,
blad 1, 3, 4 och 5
 
4
I övriga fall

 

Enhetsdokument*,
blad 1, 4 och 5

 
3
Förstöring 

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2
Överlåtelse till staten

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2

*Tv 718.1


Denna författning träder i kraft den 1 mars 2003.