tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:2

med ändringar i TFS 1999:24

beslutad den 23 januari 2003
Utkom från trycket den 10 februari 2003
Dnr 0030-1755/03

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:10

Bemyndigande: 7 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning

Tullverket föreskriver att 4 kap. 10 och 11 §§ samt bilaga 1 och 3 till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning skall ha följande lydelse.
(Författningen omtryckt TFS 2001:29. Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:41.)

4 kap.

10 §   Huvudkontoret ansvarar för Tullverkets lokalförsörjning.

(Senaste lydelse TFS 2001:29. Ändringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.)

11 §   Tullregion får teckna kortvariga avtal för garage och parkeringsplatser där årshyran understiger 50 000 kronor per år. Sådana ingångna avtal skall anmälas till huvudkontoret.


Bilaga 1
( Bilagans senaste lydelse TFS 2002:5.)

ORGANISATIONSPLAN ÖVER HUVUDKONTORET

Verksledningen

Stabsenheterna
Verkssekretariatet
Kvalitetsenheten
Enheten för internrevision
Juridiska enheten
Informationsenheten

Produktionsavdelningen
— processfunktionen
— processägaren effektiv handel
— förebyggande enheten
— — kvalitetssäkringssektionen
— — tullinformationssektionen
— — ansökningsfunktionen (lokaliserad i Haparanda)
— handelsenheten
— — kontrollmetodsektionen
— — tullprocedursektionen
— — tariffsektionen
— gränsskyddsenheten
— analysenheten
— — beredningssektionen
— — riskanalyssektionen
— — underrättelsesektionen
— brottsutredningsenheten
— laboratoriet

Utvecklingsavdelningen
— verksamhetsutvecklingsenheten
— — metodutvecklingsfunktionen
— — internationella utvecklingsfunktionen
— IT – och teknikutvecklingsenheten
— — IT-funktionen
— — teknikfunktionen

IT-avdelningen
— planerings- och administrationsenheten
— arkitekturenheten
— uppdragsenheten
— applikationsenheten
— driftenheten
— resursenheten
— — sektion 1
— — sektion 2

Ekonomi- och personalavdelningen
— ekonomienheten

— — redovisnings- och budgetsektionen
— — upphandlingssektionen

— personalenheten
— — personalpolitiska sektionen
— — lönesektionen
— serviceenheten

— — arkiv- och museifunktionen

— — lokalförsörjningssektionen
— — kommunikationssektionen
— tullskolan


Bilaga 3
(Bilagans senaste lydelse TFS 2002:25.)

HUVUDKONTORET– ARBETSOMRÅDEN

— — — — — —

8 Juridiska enheten

I arbetsområdet ingår
— tillsyn över och rådgivning avseende verksamhetens bedrivande med hänsyn till rättssäkerheten
— stöd till ekonomi- och personalavdelningen vid beredning av ärenden som skall behandlas av personalansvarsnämnden
— rådgivning i juridiska frågor mot verket i dess helhet
— stöd för verket i dess helhet i processuella frågor i överklagningsärenden och ärenden om betalningssäkring
— stöd för verket i dess helhet avseende befogenhetsfrågor och straffprocessuella frågor
— skadestånd och klagomål från trafikant angående fel eller försummelse vid tjänsteutövning
— prövning av en tullregions beslut om kvarhållande av en postförsändelse enligt 6 kap. 13 § tullagen (2000:1281) samt 11 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
— funktionen Tullverkets ombudsman
— samordning av verkets arbetsordning
— juridisk och formell granskning av förslag till föreskrifter som skall utfärdas av Tullverket.
(Ändringen innebär att den nuvarande sjunde strecksatsen tas bort.)

— — — — — —


Denna författning träder i kraft den 15 februari 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2003.