tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:1

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 8 januari 2003
Utkom från trycket den 14 januari 2003
Dnr 16268/02

Bemyndigande: 21, 33 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt efter samråd med Statisktiska centralbyrån

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 12 kap. 26, 28 och 30—32 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas fem nya paragrafer, 12 kap. 28 a, 28 b och 32 a—32 c §§, av följande lydelse,

dels att det skall införas allmänna råd till 12 kap. 28 b, 32, 32 a och 32 b §§ av följande lydelse.

12 kap.

26 §   Tillstånd enligt artikel 283 i förordning (EEG) nr 2454/93 att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till en exportör. Ett sådant tillstånd kan också ges till en speditör som på uppdrag av en exportör ombesörjer export av varor till tredje land från sitt lager eller andra av Tullverket anvisade eller godkända platser.

Tillstånd ges endast till företag som har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export.

Ansökan om tillstånd prövas av den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om tillstånd hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet.

28 §  Bestämmelser om vad ett tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör skall innehålla finns i artikel 287 i förordning (EEG) nr 2454/93. I syfte att ange hur förpliktelserna enligt artikel 285 i samma förordning skall uppfyllas, skall tillståndet bl.a. innehålla uppgift om den tidsfrist inom vilken den godkände exportören skall underrätta exporttullkontoret om sändningar som skall exporteras. Tillståndet skall, trots vad som anges i artikel 287 i nämnda förordning, inte innehålla uppgift om lämnande av kompletterande deklaration.

Utöver vad som anges i första stycket skall ett tillstånd innehålla uppgift om

— befrielse från kravet att lämna underrättelse, när sådan medgetts,

— vilket tullkontor som skall vara exporttullkontor och

— godslokalkod.

( Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde stycket upphävs. Innehållet i tredje stycket flyttas till den nya 12 kap. 28 a §.)

28 a §  Den godkände exportören skall genom en elektronisk exportdeklaration med samtidig begäran om tullklarering (meddelande UGE) underrätta exporttullkontoret om sändningar som skall exporteras. Deklarationen utgör därvid sådan anmälan som avses i artikel 285.1 a i förordning (EEG) nr 2454/93. Utöver de uppgifter som behövs för deklarationen skall underrättelsen innehålla uppgift om godslokalkod samt tidpunkt då transporten skall påbörjas.

Transporten får påbörjas när den godkände exportören genom ett svarsmeddelande från tulldatasystemet har informerats om att ärendet har klarerats, såvida inte exporttullkontoret har meddelat att transporten inte får påbörjas.

28 b §   Tullregionen kan medge befrielse från kravet att lämna underrättelse enligt artikel 285.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 för exportsändningar vars värde uppgår till högst 3 000 kronor.

Av artikel 285.2 andra stycket i nämnda förordning framgår att införandet av varorna i den godkände exportörens bokföring skall gälla som frigörande av varorna för export.

Allmänna råd

Kvalitetssäkring av företagets rutiner bör som regel vara en förutsättning för att medge befrielse från kravet att lämna underrättelse.

30 §   Om den godkände exportören finner att en uppgift som lämnats i underrättelsen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart meddela detta till exporttullkontoret.

31 §  Om tulldatasystemet på grund av tekniskt fel inte är tillgängligt från det tullkontor där tullklarering skall ske, skall den godkände exportören lämna en skriftlig underrättelse enligt artikel 285.1 a i förordning (EEG) nr 2454/93 enligt vad som anges i tillståndet.

32 §   Av artikel 286.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att blad 3 av enhetsdokumentet skall användas som bevis på utförseln. Den godkände exportören skall förse blad 3 med en särskild stämpel enligt vad som anges i artikel 286.2 b i samma förordning. Den hänvisning till införandet i den godkände exportörens bokföring, som enligt artikel 286.3 i nämnda förordning skall göras i blad 3, utgörs av ärendets tullid.

Uppgifter som enligt artikel 286 i nämnda förordning skall finnas i blad 3 får efter medgivande från exporttullkontoret produceras i den godkände exportörens datasystem.

Efter medgivande från exporttullkontoret får i stället för blad 3 användas ett kommersiellt eller administrativt dokument som uppfyller kraven i 33 §.
( Ändringen innebär bl.a. att fjärde och femte stycket upphävs. Innehållet i fjärde stycket flyttas till paragrafens andra stycke. Innehållet i femte stycket flyttas till den nya 12 kap. 32 a §.)

Allmänna råd

Blad 3 bör tas ut som en utskrift ur den godkände exportörens datasystem.

32 a §  Blad 3 behöver inte tas ut och uppvisas för utfartstullkontoret om

— exporttullkontoret och utfartstullkontoret är samma tullkontor och

— exportdeklarationen lämnas för en svensk persons räkning i fall där artikel 793.5, 793.6 eller 793.6 a i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas.

Om den godkände exportören i fall som avses i första stycket anser att han behöver en sådan påteckning som anges i artikel 793.3 i nämnda förordning, skall han ta ut blad 3 och stämpla och fylla i det enligt vad som anges i 32 §. Blad 3 skall inte följa med transporten utan i stället lämnas till exporttullkontoret för påteckning.

Allmänna råd

Enligt bestämmelserna i artikel 793.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 utgör ett påtecknat blad 3 bevis om varors fysiska utförsel. I vissa länder kan blad 3 användas som verifikation i exportörens skatteredovisning. Undantag från kravet på att ta ut blad 3 har därför begränsats till att gälla exportdeklarationer som lämnas för en svensk persons räkning.

32 b §  När befrielse från kravet att lämna underrättelse enligt 28 b § tillämpas för en exportsändning som lämnar EG:s tullområde från en annan medlemsstat, skall ett kommersiellt eller administrativt dokument användas i stället för blad 3 enligt vad som anges i 33—35 §§ med undantag av uppgift om tullid. Dokumentet skall dessutom innehålla följande uppgifter

— sändningens identifierings- eller referensnummer i tillståndshavarens bokföring,

— bokföringsdag och

— varans order- eller fakturanummer eller annat identifieringsnummer.

Om exporten inte till någon del innebär transport inom en annan medlemsstat, behöver den som för ut varan endast styrka för utfartstullkontoret att varan tillhör en godkänd exportör som har medgetts befrielse enligt 28 b §.

Allmänna råd

Att exporterade varor tillhör en godkänd exportör som har medgetts befrielse från kravet att lämna underrättelse kan lämpligen styrkas genom medföljande frakthandling eller annan handling där tillståndshavarens namn framgår.

32 c §   En kompletterande tulldeklaration skall inte lämnas när underrättelse har skett enligt 28 a § eller när befrielse från kravet att lämna underrättelse för en sändning har tillämpats enligt bestämmelserna i 28 b §.


Denna författning träder i kraft den 1 februari 2003.