tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:26

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2013:1
som utkom från trycket den 12 februari 2013


Åberopade bemyndiganden

TFS 2002:26; 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) samt 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2004:16; 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) samt 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2006:31; 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) samt 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2009:7; 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) samt 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

TFS 2012:2; 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) samt 21 och 79 §§ tullförordningen (2001:1306)

TFS 2013:1; 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) samt 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Tillstånd


Tullverkets föreskrifter
om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen ska omsättas till ett annat EU-land

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2013:1.)

1 §  Den som i en tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning av en vara yrkar undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska framställa yrkandet i fält 44 i enhetsdokumentet genom att ange,

1. i de fall som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 1–4 mervärdes­skattelagen, om köparen är registrerad till mervärdesskatt i det andra EU-landet,

– kod för yrkande om undantag från skatteplikt,

– kod och sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige, och

– kod och registreringsnumret till mervärdesskatt i det EU-land där köparen är etablerad, eller

2. i de fall som avses i 3 kap. 30 a § fjärde stycket mervärdesskatte­lagen,

– kod för yrkande om undantag från skatteplikt,

– kod och sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige, och

– kod och sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land dit varan ska överföras.

(TFS 2013:1.)

1 a §  Den som i en tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning av en vara yrkar undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ska framställa yrkandet i fält 44 i enhetsdokumentet genom att ange, i de fall som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 2–4 mervärdesskattelagen samt i det fall som avses i 3 kap. 30 a § andra stycket mervärdesskattelagen, om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt i det andra EU-landet

– kod för yrkande om undantag från skatteplikt,

– kod och sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige, och

– kod och EORI-nummer i det EU-land där köparen är etablerad, med undantag för när bestämmelserna i 1 b § är tillämpliga.

(TFS 2013:1.)

1 b §  För en person som avses i 1 a § och som saknar EORI-nummer gäller följande:

– För en fysisk person ska uppgift lämnas om landkod, enligt avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen*, följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD).

– För en annan än en fysisk person ska en tulltjänsteman ange, i de fall där mottagaren tilldelats ett tillfälligt nummer enligt fält 8 (Mottagare) i avdelning II.C i bilaga 37 till förordning (EEG) nr 2454/93, att till­fälligt nummer har tilldelats.

(TFS 2013:1.)

(*EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).)

1 c §  Med köp i 1 och 1 a §§ förstås detsamma som med leverans av varor i ar­tikel 14 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt*.

(TFS 2013:1.)

(*EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).)

1 d §  I de fall som avses i 1 och 1 a §§, om avsikten är att arbete ska utföras på varan efter övergången till fri omsättning och fri förbrukning men innan den omsätts till ett annat EU-land, ska, förutom de uppgifter som ska lämnas enligt 1 och 1 a §§, kod och uppgift lämnas om

– vilket arbete som ska utföras,

– när arbetet beräknas vara klart,

– var arbetet ska utföras, och

– vilket företag som ska utföra arbetet.

(TFS 2013:1.)

1 e §  De koder som ska anges, enligt vad som framgår av 1, 1 a och 1 d §§, finns i kodförteckningen i Taric Söksystem på Tullverkets webbplats.

(TFS 2013:1.)

2 §  Den som yrkar undantag från skatteplikt enligt 1 och 1 a §§ ska anges som deklarant i tulldeklarationen (fält 14, Deklarant/Ombud, i enhetsdokumentet). För att kunna yrka undantag från skatteplikt krävs att villkoren i artikel 64 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen* är uppfyllda.

(TFS 2013:1.)

(*EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).)

3 §  har upphävts genom (TFS 2009:7).

4 §  Vad som sägs i 1, 1 a och 2 §§ ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om tulldeklarationer som lämnas genom ett elektroniskt dokument.
(TFS 2013:1.)

5 §  I de fall som anges i 1, 1 a och 2 §§ får en tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning inte avges muntligen eller genom annat handlande enligt artikel 61 c i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

(TFS 2013:1.)

6 §  har upphävts genom (TFS 2009:7).


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2002:26
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003, då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:59) med vissa bestämmelser om tillämpning av mervärdesskattelagen (1994:200) för varor som efter importen skall omsättas till ett annat EG-land skall upphöra att gälla.

TFS 2004:16
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

TFS 2006:31
Denna författning träder i kraft den 3 december 2006.

TFS 2009:7
Denna författning träder i kraft den 15 juli 2009, men ska tillämpas för tid från och med den 1 juli 2009.

TFS 2012:2
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2012.

TFS 2013:1
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2013.