tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:26

beslutad den 6 december 2002
Utkom från trycket den 12 december 2002
Dnr 0030-27158/02

Bemyndigande: 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) och 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Tillstånd


Tullverkets föreskrifter
om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen skall omsättas till ett annat EG-land

1 §  Den som i en tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning av en vara yrkar undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), skall framställa yrkandet i fält 44 i enhetsdokumentet genom att ange

– nämnda 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen,

– sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i Sverige, och

– registreringsnumret för mervärdesskatt i det andra EG-landet för den köpare som avses i 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen.

Vid import av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor som avses i 1 kap. 13 a och 13 b §§ mervärdesskattelagen och då köparen inte är registrerad för mervärdesskatt, skall vid yrkande enligt första stycket köparens organisationsnummer eller personnummer lämnas.

2 § När en utländsk företagare avser att importera en vara, under yrkande om sådant undantag från skatteplikt som anges i 1 §, med användning av sådant ombud som anges i 6 § skattebetalningsförordningen (1997:750), skall den utländska företagaren anges som deklarant i tulldeklarationen (fält 8 i enhetsdokumentet). Ombudets namn och adress samt organisationsnummer anges i fält 14 i enhetsdokumentet. Det särskilda registreringsnumret som i stället för registreringsnummer för mervärdesskatt har tilldelats av skattemyndigheten anges i fält 44. I övrigt skall uppgifterna i fält 44 lämnas enligt 1 §.

3 § Vid tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning och fri förbrukning skall vad som sägs i 1 och 2 §§ gälla den kompletterande tulldeklarationen.

4 § Vad som sägs i 1–3 §§ skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om tulldeklarationer som lämnas genom ett elektroniska dokument.

5 § I de fall som anges i 1 och 2 §§ får en tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning inte avges muntligen eller genom annat handlande enligt artikel 61 c i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

6 § Tullverkets skyldighet enligt 12 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) att lämna uppgift till Riksskatteverket om import som befriats från mervärdesskatt enligt 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) skall fullgöras av Tullverket Västsvenska regionen. Uppgifterna skall månadsvis hämtas från Tullverkets datalagersystem och överlämnas till Riksskatteverket i elektronisk form.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003, då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:59) med vissa bestämmelser om tillämpning av mervärdesskattelagen (1994:200) för varor som efter importen skall omsättas till ett annat EG-land skall upphöra att gälla.