tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:25

med ändringar i TFS 1999:24

beslutad den 4 december 2002
Utkom från trycket den 10 december 2002
Dnr 0030-28126/02

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:10

Bemyndigande: 7 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning

Tullverket föreskriver [] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning*

dels att 2 kap. 9 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 11, 11 a, 12 och 28 §§, 3 kap. 3 §, samt bilaga 2 och 3 skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 13 b och 13 c §§, samt närmast före 2 kap. 28 § en ny rubrik av följande lydelse.
(*Författningen omtryckt TFS 2001:29. Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:41.)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning är tillämplig på Tullverket och dess personal. Tullverkets uppgifter är angivna i 1 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket.

Bestämmelser om Tullverkets verksamhet vid beredskap eller krig finns bl.a. i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m., lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. samt tillhörande följdförfattningar.
( Ändringen innebär att andra stycket tas bort. )

2 kap. Tullverkets organisation

11 §  Säkerhetschef: Säkerhetschefen skall utöva en övergripande tillsyn över de olika säkerhetsfrågor som kan förekomma inom Tullverkets verksamhet. Säkerhetsfrågorna innefattar bland annat informationssäkerhet, tillträdesskydd och verksamhetsskydd.

Säkerhetschefen är även sådan säkerhetsskyddschef som anges i 6 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Ärenden om sådan registerkontroll som avses i 11—29 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) skall dock handläggas av personalenheten.

Säkerhetschefen har som särskild uppgift att lämna allmänheten upplysningar om Tullverkets ADB-register och deras användning som avses i 15 kap. 11 § andra stycket 7 sekretesslagen (1980:100). Säkerhetschefen är sådant personuppgiftsombud som avses i 36 § personuppgiftslagen (1998:204) och skall även pröva ansökan enligt 26 § samma lag.

I säkerhetschefens uppgifter ingår också att gemensamt med beredskapschefen årligen analysera om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom Tullverkets ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan nedsätta förmågan inom området.

Säkerhetschefen är i säkerhetsfrågor direkt underställd generaltulldirektören. Säkerhetschefen är i administrativt hänseende knuten till kvalitetsenheten vid huvudkontoret.

11 a §  Beredskapschef: I beredskapschefens uppgift ingår att svara för Tullverkets beredskapsplanläggning som följer av förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap, övrig totalförsvarssamverkan, planläggning av Tullverkets åtgärder till skydd mot nukleära, biologiska och kemiska ämnen, samt planläggning av Tullverkets medverkan i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

I beredskapschefens uppgifter ingår också att gemensamt med säkerhetschefen årligen analysera om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom Tullverkets ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan nedsätta förmågan inom området.

Beredskapschefen är i beredskapsfrågor direkt underställd generaltulldirektören. Beredskapschefen är i administrativt hänseende knuten till kvalitetsenheten vid huvudkontoret.

Beredskapschefen är sådan ersättare för säkerhetsskyddschefen som avses i 6 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), samt är Tullverkets signalskyddschef enligt Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1999:11) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret.

12 §  Bestämmelser om funktionellt och tekniskt systemförvaltningsansvar beträffande vissa datasystem finns i bilaga 3. Ytterligare bestämmelser finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1993:41) om systemförvaltningen av tulldatasystemet.

Bestämmelser om systemansvar, registeransvar och informationssäkerhetsansvar m.m. beträffande tulldatasystemet (TDS) finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:19) om informationssäkerhet för Tullverket.
(Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.)

13 b §  Tullverket Mälardalsregionen skall som en särskild uppgift för hela Tullverkets räkning ha ansvaret för

— tillståndsgivning enligt bestämmelser i yrkestrafiklagen (1998:490), yrkestrafikförordningen (1998:779) och förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt avtal som Sverige ingått med andra länder i detta avseende,

— ansökan enligt förordningen (EG) nr 3298/94 om det närmare förfarandet i systemet med transiträttigheter (miljöpoäng) för transport med tung lastbil genom Österrike, och

— andra uppgifter som enligt nämnda författningar ankommer på Tullverket.

13 c §  Tullverket Skåneregionen skall som en särskild uppgift för hela Tullverkets räkning ha ansvaret för hanteringen av tullkvoter. Ytterligare regler om detta finns i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:28) om tullkvoter.

Part inför domstol

28 §  Om en enskild överklagar ett beslut som fattats inom en tullregion skall ärendet som regel handläggas av tullregionen. Detsamma gäller om enskild överklagar en dom avseende sådant beslut och i fall där Tullverket överväger att överklaga en sådan dom. Tullregionerna skall även handlägga ärenden om betalningssäkring enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter samt mål om betalningsansvar enligt 5 kap. 24 § tullagen (2000:1281).

Chefen för regionen eller tjänsteman inom regionen som denne utser skall i förekommande fall företräda Tullverket som part inför domstol. Chef för avdelning eller stabsenhet vid huvudkontoret kan dock bestämma att visst ärende eller viss grupp av ärenden som faller inom avdelningens eller enhetens arbetsområde i stället skall handläggas vid huvudkontoret.

Chef för en region skall anmäla till huvudkontoret om det till regionen har inkommit ett överklagande där frågan kan ha en sådan principiell betydelse att det kan finnas skäl för huvudkontoret att ta över ärendet.

Av 9 kap. 13 och 14 § tullagen (2000:1281) följer att allmänna ombudet för det allmännas talan i Regeringsrätten och att ombudet i vissa fall kan ta över talan från Tullverket.

3 kap. Handläggning m.m.

3 §  Om en försändelse innehåller betalningsmedel eller värdehandling och uppgift om detta har lämnats i följebrev skall uppgiften kontrolleras och bekräftas med den kontrollerandes signatur. När en värdeförsändelse öppnas skall minst två personer vara närvarande.


Bilaga 2
(Bilagans senaste lydelse TFS 2002:5.)

ORGANISATIONSPLANER ÖVER TULLREGIONERNA

1 Tullverket Övre Norrlandsregionen

Regionchefen

Planerings- och utvecklingsenheten
— process- och utvecklingsfunktionen

— informationsfunktionen

— IT-funktionen
— juridiska funktionen

Ekonomi- och personalenheten

Gränsskyddsenheten
— den operativa planeringsfunktionen
— gränskontrollsektionen
— spaningssektionen

Tullkriminalenheten

Analysenheten*

Företagsenheten*

*Processen leds från Nedre Norrlandsregionen


2 Tullverket Nedre Norrlandsregionen

Regionchefen

Planerings- och utvecklingsfunktionen

Analysenheten

Företagsenheten
— den operativa planeringsfunktionen
— kreditövervakningsfunktionen
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektionen
— revisionssektionen
— klareringssektionen

Gränsskyddsenheten*

Tullkriminalenheten*

*Processen leds från Övre Norrlandsregionen


3 Tullverket Mälardalsregionen

Regionchefen

Planerings- och utvecklingsenheten
— processfunktionen
— utvecklingsfunktionen

— informationsfunktionen

— IT-funktionen
— juridiska funktionen

Analysenheten
— beredningsfunktionen
— underrättelsesektionen
— riskanalyssektionen

Företagsenheten
— operativa planeringsfunktionen
— tullinformationssektionen
— kvalitetssäkrings- och tillståndssektionen

— klareringssektion 1
— klareringssektion 2
— klareringssektion 3

— tullrevisionssektionen

Gränsskyddsenheten
— operativa planeringsfunktionen

— gränskontrollsektion 1
— gränskontrollsektion 2

— spaningssektionen

Tullkriminalenheten
— utredningssektionen gränsskydd
— ekoutredningssektionen

Ekonomi- och personalenheten
— ekonomisektionen
— personalsektionen


4 Tullverket Östersjöregionen

Regionchefen

Planerings- och utvecklingsenheten
— processfunktionen
— utvecklingsfunktionen

— informationsfunktionen

— IT-funktionen
— juridiska funktionen

Analysenheten
— underrättelsesektionen
— riskanalyssektionen
— beredningsfunktionen

Företagsenheten
— operativa planeringsfunktionen
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektionen
— tullrevisionssektionen

— klareringssektion 1
— klareringssektion 2
— klareringssektion 3

Gränsskyddsenheten
— operativa planeringsfunktionen

— gränskontrollsektion 1
— gränskontrollsektion 2

— spaningssektionen

Tullkriminalenheten

Ekonomi- och personalenheten
— ekonomifunktionen
— personalfunktionen


5 Tullverket Skåneregionen

Regionchefen

Planerings- och utvecklingsenheten
— processfunktionen
— utvecklingsfunktionen

— informationsfunktionen

— IT-funktionen
— juridiska funktionen

Analysenheten
— beredningsfunktionen
— underrättelsesektionen
— riskanalyssektionen

Företagsenheten
— operativa planeringsfunktionen
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektionen
— klareringssektion 1

— klareringssektion 2
— klareringssektion 3

— tullrevisionssektionen

Gränsskyddsenheten

— operativa planeringsfunktionen
— gränskontrollsektion 1
— gränskontrollsektion 2
— gränskontrollsektion 3
— gränskontrollsektion 4
— spaningssektionen

Tullkriminalenheten

— utredningssektion 1 gränsskydd
— utredningssektion 2

— ekoutredningssektionen

Ekonomi- och personalenheten

— utbildningsfunktionen

— ekonomisektionen
— personalsektionen


6 Tullverket Västsvenska regionen

Regionchefen

Planerings- och utvecklingsenheten
— processfunktionen
— utvecklingsfunktionen

— informationsfunktionen

— IT-funktionen
— juridiska funktionen

Analysenheten
— beredningsfunktionen
— underrättelsesektionen
— riskanalyssektionen

Företagsenheten
— operativa planeringsfunktionen
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektionen

— klareringssektion 1
— klareringssektion 2
— klareringssektion 3
— klareringssektion 4
— klareringssektion 5
— klareringssektion 6
— klareringssektion 7
— klareringssektion 8

— tullrevisionssektionen

Gränsskyddsenheten
— operativa planeringsfunktionen

— gränskontrollsektion 1
— gränskontrollsektion 2

— spaningssektionen

Tullkriminalenheten
— utredningssektionen gränsskydd
— ekoutredningssektionen

Ekonomi- och personalenheten
— ekonomisektionen
— personalsektionen


Bilaga 3
( Bilagans senaste lydelse TFS 2002:5. )

HUVUDKONTORET– ARBETSOMRÅDEN

— — — — — —

4 Ekonomi- och personalavdelningen
Ekonomi- och personalavdelningen svarar för ekonomi- och personalfrågor (inklusive anställningar), vissa uppbördsfrågor, vissa servicefunktioner samt Tullskolan. Avdelningen har utvecklings- och förvaltningsansvar för de IT-system som stöder administrationen. I arbetsområdet ingår att svara för
— rutiner för ekonomi, redovisning och budget
— Tullverkets bokslut och delårsrapporter
— löpande uppföljning av Tullverkets totalbudget
— inkomst- och utgiftsprognoser
— huvudkontorets kassakontor och leverantörreskontra
— funktionell förvaltning av TDS delsystem bokföringssystemet, EUredovisningen, lokal uppbörd samt utbildning — avgiftssättning för Tullverkets avgiftsbelagda verksamhet
— EU-redovisning
— personal- och chefsförsörjning
— personalpolitiska utvecklingsfrågor
— övergripande arbetsmiljöfrågor
— arbetsrätt inkl förhandlingar och avtal

— beredning av ärenden som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för personalansvarsnämnden

— personalsociala frågor
— företagshälsovård och rehabilitering
— löneadministration
— reseadministration
— pensionsfrågor
— personalstatistik
— lokalförsörjning, arkivfrågor och tullmuseum
— Tullverkets tele- och radiokommunikation
— inköp och upphandling
— blankettkonstruktion och blankettutgivning
— utbildningspolicy och utbildningsstrategi
— kompetensinventering och sammanställning av utbildningsbehov i samverkan med processägare och projekt
— kursplaner, utformning kursmaterial i samarbete med lärare, utbildningssamordnare och processägare
— utvärdering och kvalitetssäkring av utbildning
— kursernas pedagogiska utformning och utveckling av nya undervisningsformer (t.ex. distans och interaktiv undervisning)
— utse lärare, ge pedagogisk utbildning och övrigt stöd till lärare samt pedagogiskt utvecklingsarbete
— samordning av utbytestjänstgöringen inom ramen för EU:s Tull 2002- program samt delta i programmet såvitt avser utbildning
— nordisk utbytestjänstgöring
— administration av skolverksamheten och stöd till kursdeltagarna.

— — — — — — —

8 Juridiska enheten
I arbetsområdet ingår
— tillsyn över och rådgivning avseende verksamhetens bedrivande med hänsyn till rättssäkerheten

— stöd till ekonomi- och personalavdelningen vid beredning av ärenden som skall behandlas av personalansvarsnämnden

— rådgivning i juridiska frågor mot verket i dess helhet

— stöd för verket i dess helhet i processuella frågor i överklagningsärenden och ärenden om betalningssäkring

— stöd för verket i dess helhet avseende befogenhetsfrågor och straffprocessuella frågor
— skadestånd och klagomål från trafikant angående fel eller försummelse vid tjänsteutövning
— beredning av ärenden som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för personalansvarsnämnden
— prövning av en tullregions beslut om kvarhållande av en postförsändelse enligt 6 kap. 13 § tullagen (2000:1281) samt 11 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
— funktionen Tullverkets ombudsman
— samordning av verkets arbetsordning
— juridisk och formell granskning av förslag till föreskrifter som skall utfärdas av Tullverket.

( Ändringen innebär bl.a. att sjätte strecksatsen ("— beredning av ärenden som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för personalansvarsnämnden") tas bort. )

— — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.