tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:24

beslutad den 1 november 2002
Utkom från trycket den 12 november 2002

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av vissa äldre författningar inom personalenhetens ansvarsområde

[Tullverket föreskriver] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av 2002, nämligen

1. Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1956:269) ang. tullmyndigheternas medverkan vid uppbörd av föreningsavgifter och försäkrings- premier m.m.,

2. Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1981:31) om ersättning till tjänsteman vid tullverket för vissa telefonkostnader (telefonersättning),

3. Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1983:44) om användning av tullverkets bilar utom tjänsten,

4. Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1986:13) om handläggningsrutiner m.m. beträffande ersättning för vissa merkostnader för barntillsyn i samband med utbildning.