tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:23

beslutad den 25 oktober 2002
Utkom från trycket den 1 november 2002
Dnr 24916/02

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av vissa äldre författningar avseende intern service och utbildning

[Tullverket föreskriver] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av november 2002, nämligen

1. Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1979:91) om åtgärder för att spara energi i tullverkets verksamhet

2. Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1981:34) med råd och anvisningar för utarbetande av arkivförteckningar i tullverket jämte ordlista över de vanligaste arkivtermerna och deras betydelse,

3. Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1983:63) om tullverkets korrespondenskurs för tullpersonal,

4. Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1984:26) om utbildning av nyanställda tjänstemän i kontorskarriären,

5. Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1985:2) med föreskrifter om placering av televisionsmottagare i tullverkets lokaler,

6. Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1986:65) med föreskrifter om försäljning av tullblanketter genom tullverket m.m,

7. Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1988:30) med föreskrifter om utbildning av nyanställda.