tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:22

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 17 oktober 2002
Utkom från trycket den 23 oktober 2002
Dnr 0030-19141/02

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 25 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas allmänna råd till 25 kap. 1 § av följande lydelse.

25 kap.

1 §  En ansökan om omprövning skall göras hos den tullregion där tulltaxeringsbeslutet har fattats. Utöver de uppgifter som framgår av bilaga 111 till förordning (EEG) nr 2454/93, skall ansökan innehålla uppgift om tullid för det tulltaxeringsbeslut som ansökan avser eller, om tulltaxeringsbeslutet meddelats på annan handling än tullräkning eller tullkvitto, det journalsnummer som Tullverket har satt dit.

Till en ansökan om omprövning skall bifogas de handlingar som styrker sökandens uppgifter. En tullregion kan medge att ett företag som har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import inte behöver lämna styrkande handlingar vid en ansökan om omprövning. En deklarant är dock skyldig att visa upp en styrkande handling, om Tullverket i särskilt fall begär det. Bestämmelser om deklarantens skyldighet att under viss tid bevara styrkande handlingar finns i 3 kap. 5 § tullagen (2000:1281) och i 7 kap. bokföringslagen (1999:1078).

Allmänna råd

Kvalitetssäkring av företagets rutiner bör som regel vara en förutsättning för att medge att styrkande handlingar inte behöver lämnas vid en ansökan om omprövning.


Denna författning träder i kraft den 1 december 2002.