tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:19

beslutad den 13 augusti 2002
Utkom från trycket den 2 september 2002
Dnr 19061/02

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av vissa äldre författningar inom ekonomienhetens område

[Tullverket föreskriver] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av september 2002, nämligen

1. Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1951:92) angående redovisning av uppbörd för resandes effekter vid användning av kvittomaskin, och

2. Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1985:65) med föreskrifter om ersättning för tillhandahållande genom tullanstalternas försorg av vissa uppgifter, m.m.