tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:18

beslutad den 9 augusti 2002
Utkom från trycket den 16 augusti 2002
Dnr 0030-18910/02

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av vissa författningar om TIR-konventionen

[Tullverket föreskriver] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av augusti 2002, nämligen

1. Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:31) till följd av ändring i tullkonventionen (SÖ 1976:133) om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen), och

2. Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:2) till följd av ändring i tullkonventionen (SÖ 1976:133) om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen).