tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:16

med ikraftträdande av TFS 1998:9

beslutad den 24 juni 2002
Utkom från trycket den 1 juli 2002
Dnr 14813/02

Bemyndigande: 10 § förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Uppföljning


Föreskrifter
om ikraftträdande av 11 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet

[Tullverket föreskriver] att 11 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet skall träda i kraft den 1 juli 2002.