tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:15

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 12 juni 2002
Utkom från trycket den 18 juni 2002
Dnr 9641/02

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322) samt 70 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver]

dels att nuvarande 22 kap. 3 § skall betecknas 22 kap. 4 §, nuvarande 22 kap. 4 § skall betecknas 22 kap. 7 §, nuvarande 22 kap. 5 § skall betecknas 22 kap. 3 § och att nuvarande 22 kap. 6 § skall betecknas 22 kap. 8 §,

dels att den nya 22 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas fyra nya paragrafer, 22 kap. 5, 6, 9 och 10 §§, av följande lydelse.

Tullverket beslutar samtidigt att det skall införas nya allmänna råd till 22 kap. 8 och 9 §§ av följande lydelse.

22 kap.

5 §  Om tullkontoret enligt artikel 4 första meningen i förordning (EG) nr 3295/94 underrättar rättighetsinnehavaren om risken för en lagöverträdelse skall denne därvid upplysas om

— vilken enhet inom Tullverket som är behörig att ta emot och behandla en ansökan om ingripande,

— vad en ansökan skall innehålla enligt artikel 3.2 i förordningen, och

— att ansökningsavgift skall betalas enligt 77 § tullförordningen (2000:1306).

Om tullkontoret beslutar om åtgärd enligt artikel 4 andra meningen i förordning (EG) nr 3295/94 skall kontoret informera rättighetsinnehavaren om när en ansökan om ingripande senast skall lämnas in. Information till deklaranten om beslutet, enligt artikel 4 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1367/95 av den 16 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3295/94 om vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss immateriell äganderätt, skall ombesörjas av tullkontoret genom kopia av beslutshandlingen. Handelsenheten och Analysenheten vid Huvudkontoret skall omedelbart underrättas om beslutet genom kopia av beslutshandlingen.

6 §  Underrättelse enligt artikel 6.1 andra stycket första meningen i förordning (EG) nr 3295/94 till Handelsenheten vid Huvudkontoret sker genom kopia av beslutshandlingen. Även Analysenheten vid Huvudkontoret skall underrättas på samma sätt.

Underrättelse enligt artikel 6.1 andra stycket andra meningen i förordningen till deklaranten och till den rättighetsinnehavare som ansökte om ingripandet skall ombesörjas av tullkontoret. Underrättelse till deklaranten sker genom kopia av beslutshandlingen. Underrättelse till rättighetsinnehavaren sker genom särskild skrivelse och skall, utöver det som föreskrivs i 67 § tullförordningen (2000:1306), innehålla upplysning om på vilket lager varorna befinner sig samt om att förvaringen i enlighet med 7 kap. 3 § tullagen (2000:1281) skall ske på sökandens bekostnad.

Tullkontoret skall informera den innehavare av tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager som förvarar varorna om att ett ingripande enligt artikel 6.1 i förordningen har skett. Informationen skall innehålla upplysning om att förvaringen i enlighet med 7 kap. 3 § tullagen skall ske på sökandens bekostnad. Informationen kan lämnas genom kopia av beslutshandlingen.

8 §  Bedömningen om det är lämpligt att förlänga tidsfristen i enlighet med artikel 7.1 andra stycket i förordning (EG) nr 3295/94 grundas på omständigheterna i det enskilda fallet.

Den rättighetsinnehavare som begär en förlängning av tidsfristen skall underrättas om tullkontorets beslut. Beslutar tullkontoret att medge förlängning skall även den som har hänfört varorna till någon av de situationer som avses i artikel 1.1 a i förordningen underrättas om beslutet. Underrättelse om beslut sker genom kopia av beslutshandlingen.

Allmänna råd

Allmänna råd En förlängning av tidsfristen bör inte medges enbart på grund av att det hos rättighetsinnehavaren eller dennes ombud förekommer semester, sjukskrivning eller liknande.

9 §  Om den rättighetsinnehavare som ansökte om ingripandet har kommit in med bevis om att talan har väckts vid behörig domstol, skall tullkontoret skicka en kopia av handlingen till Handelsenheten vid Huvudkontoret. Tullkontoret skall verkställa underrättelse till domstolen enligt 68 § tullförordningen (2000:1306).

Allmänna råd

Bevis om att talan har väckts vid behörig domstol bör utgöras av ett utdrag ur domstolens diarium eller en kopia av diarieförd stämningsansökan.

10 § Varor vars frigörande har skjutits upp eller som hålls kvar enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 3295/94 kan på begäran av den rättighetsinnehavare som ansökte om ingripandet flyttas till ett annat lager än det där varorna befinner sig. En sådan flyttning kan ske under förutsättning

— att varorna inte är föremål för någon annan tvångsåtgärd, såsom beslag eller kvarstad,

— att talan har väckts vid behörig domstol,

— att rättighetsinnehavaren anvisar ett lager som tullkontoret bedömer lämpligt för förvaringen, och

— att rättighetsinnehavaren skriftligen åtar sig att betala alla kostnader som uppkommer i samband med flytten.

Om varorna flyttas skall tullkontoret skriftligen underrätta den som har hänfört varorna till någon av de situationer som avses i artikel 1.1 a i förordningen.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002