tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:13

beslutad den 3 juni 2002
Utkom från trycket den 14 juni 2002

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1978:135) om bilagorna 1-9 till 1975 års TIR-konvention

[Tullverket föreskriver] att Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1978:135) om bilagorna 1—9 till 1975 års TIR-konvention skall upphöra att gälla den 3 juni 2002.