tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:11

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 31 maj 2002
Utkom från trycket den 7 juni 2002

Bemyndigande: 19, 21, 24, 32, 41 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS:2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] att 2 kap. 3 §, 6 kap. 27 §, 8 kap. 21 §, 10 kap. 26 § och 13 kap. 37 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § En ansökan om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning prövas av Tullverket Mälardalsregionen, Skåneregionen eller Västsvenska regionen enligt följande:

—Mälardalsregionen för företag i Övre Norrlandsregionen, Nedre Norrlandsregionen och Mälardalsregionen,

— Skåneregionen för företag i Skåneregionen samt

— Västsvenska regionen för företag i Östersjöregionen och Västsvenska regionen.

Ansökan skall göras på fastställd blankett (Tv 404.5). En ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av en behörig firmatecknare. Till en sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Innan ett utfärdat tillstånd till elektronisk uppgiftslämning tas i bruk skall testverksamhet bedrivas och resultatet av testverksamheten godkännas av Tullverkets IT-avdelning.

6 kap.

27 § Lagerhavaren får lämna ut en vara från det tillfälliga lagret när han fått övervakningstullkontorets medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt till den som begärt klarering av varan antingen genom rapporten "Utlämningssedel" ur tulldatasystemet eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på någon annan handling. En "Utlämningssedel" kan överföras i elektronisk form direkt till det tillfälliga lagret via tulldatasystemet, om lagerhavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket. En ansökan om ett sådant tillstånd prövas av den tullregion som anges i 2 kap. 3 § första stycket.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i den summariska deklarationen samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut för en vara som skall transiteras från tillfälligt lager innefattas i övervakningstullkontorets transiteringsbeslut. I sådant fall skall den som befordrar varan lämna skriftlig bekräftelse till lagerhavaren på att varan tagits emot för befordran.

8 kap.

21 § Sedan en förenklad deklaration behandlats i tulldatasystemet framställs genom systemet en rapport över de förenklade deklarationer som klarerats av Tullverket. Rapporten skickas till tillståndshavaren med post första vardagen efter den dag varorna klarerades. Av rapporten framgår bl.a. när kompletterande tulldeklaration senast skall lämnas.

En tillståndshavare kan få en rapport över förenklade deklarationer som klarerats överförd i elektronisk form direkt till sig via tulldatasystemet, om han har fått tillstånd till detta av Tullverket. En ansökan om ett sådant tillstånd prövas av den tullregion som anges i 2 kap. 3 § första stycket. En elektronisk rapport kan också överföras direkt till ett ombud som accepterar att agera mottagare.

10 kap.

26 §

Lagerhavaren får lämna ut en vara från tullagret när han fått avslutningskontorets medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt till den som begärt klarering av varan antingen genom rapporten "Utlämningssedel" ur tulldatasystemet eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på någon annan handling. En "Utlämningssedel" kan överföras i elektronisk form direkt till tullagret via tulldatasystemet, om lagerhavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket. En ansökan om ett sådant tillstånd prövas av den tullregion som anges i 2 kap. 3 § första stycket.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i anmälan enligt 25 § samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut för en vara som skall transiteras från tullagret innefattas i avslutningskontorets transiteringsbeslut. I sådant fall skall den som befordrar varan lämna skriftlig bekräftelse till tullagret på att varan tagits emot för befordran.
(Senaste lydelse TFS 2001:11.)

13 kap.

37 § Frizonsinnehavaren får lämna ut en vara från frizonen när han fått tullkontorets medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt till den som begärt klarering av varan antingen genom rapporten "Utlämningssedel" ur tulldatasystemet eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på någon annan handling. En "Utlämningssedel" kan överföras i elektronisk form direkt till frizonen via tulldatasystemet, om frizonsinnehavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket. En ansökan om ett sådant tillstånd prövas av den tullregion som anges i 2 kap. 3 § första stycket.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Innan frizonsinnehavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter i transportdokumentet samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut för en vara som skall transiteras från frizonen innefattas i tullkontorets transiteringsbeslut. I sådant fall skall den som befordrar varan lämna skriftlig bekräftelse till frizonsinnehavaren på att varan tagits emot för befordran.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juni 2002.