tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:10

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 24 maj 2002
Utkom från trycket den 31 maj 2002
Dnr 0030-9121/02

Bemyndigande: 11, 13, 51, 58, 73, 75 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) och efter samråd med Kommerskollegium

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 4 kap. 46—74 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 46, 57, 63, 65, 66, 68, 69 och 73 §§ skall utgå,

dels att 5 kap. 4 § och 24 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken till 4 kap. skall ha lydelsen "Sjö-, fordons- och resandetrafik",

dels att det i författningen skall införas ett nytt kapitel, 4 a kap., av följande lydelse.

Samtidigt beslutar Tullverket att de allmänna råden till 4 kap. 50, 51 och 57 §§ skall upphöra att gälla.

4 a kap. Lufttrafik

1 §  Detta kapitel behandlar utrikestrafik med flyg och behovet av

— medgivande från tullregion,

— trafiktillstånd och

— förhandsanmälan

för luftfartyg som skall landa på eller starta från en svensk flygplats. Vilka krav som ställs är bl.a. beroende på om det rör sig om en tullflygplats eller annan flygplats, om trafiken avser tredje land eller ett annat EG-land, om luftfartyget medför passagerare eller enbart last eller om inga varor som måste anmälas medförs.

Kapitlet innehåller även vissa bestämmelser om anmälan och hantering av incheckat bagage.

Definitioner

2 §  I detta kapitel förstås med

inkommande luftfartyg: ett luftfartyg som kommit till det svenska tullområdet från tredje land,

utgående luftfartyg: ett luftfartyg som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land och står under tullövervakning,

större luftfartyg: luftfartyg för befordran av passagerare som är typgodkänt för fler än tio passagerare eller luftfartyg för befordran av gods vars högsta tillåtna startmassa överstiger 5 700 kg,

mindre luftfartyg: luftfartyg för befordran av passagerare som är typgodkänt för högst tio passagerare eller luftfartyg för befordran av gods vars högsta tillåtna startmassa inte överstiger 5 700 kg,

trafiktillstånd: ett tillstånd från Tullverket att föra ett luftfartyg till eller avgå med ett luftfartyg från en annan flygplats än tullflygplats samt

Chicagokonventionen: den konvention angående internationell civil luftfart som avslutades i Chicago den 7 december 1944.

Flygplatsindelning

3 §  Flygplatserna inom det svenska tullområdet är från tullsynpunkt antingen tullflygplats eller annan flygplats än tullflygplats.

4 §  Beslut om att en flygplats skall vara en tullflygplats fattas av Tullverkets huvudkontor. Innan Tullverket beslutar om tullflygplatser skall samråd ske med Luftfartsverket och Rikspolisstyrelsen i den utsträckning som behövs.

Tullverkets huvudkontor tillkännager i Tullverkets författningssamling vilka flygplatser som är tullflygplatser.

5 §  Vid Tullverkets prövning av om en flygplats kan bli en tullflygplats beaktas i första hand om detta är möjligt från tullkontrollsynpunkt. Tullverket väger också in behovet av en rationell och effektiv flygtrafik och flygtrafikens möjligheter till utveckling.

Endast en flygplats som är en gränskontrollort enligt 5 kap. 3 § utlänningsförordningen (1989:547) kan bli en tullflygplats.

Tullverket fäster också vikt vid om flygplatsen är internationell gemenskapsflygplats enligt artikel 190 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

6 §  En tullflygplats är tullklareringsområde. Annan flygplats är inte tullklareringsområde.

Trafik från eller till tredje land

Trafik till och från en tullflygplats

7 §  Ett inkommande luftfartyg får föras till en tullflygplats utan tillstånd från Tullverket, med undantag för vad som sägs i 9 §.

8 §  Ett utgående luftfartyg får avgå från och under utresan landa på en tullflygplats utan tillstånd från Tullverket, med undantag för vad som sägs i 9 §.

9 §  Inkommande och utgående luftfartyg som medför passagerare får ankomma till respektive avgå från och under utresan landa på en tullflygplats endast kl. 07.00—21.00. Detta gäller alla dagar.

Tidsbegränsningen enligt första stycket gäller dock inte

1. för luftfartyg i linjefart och tidtabellbunden chartertrafik,

2. för flygplatserna Arlanda, Landvetter och Malmö-Sturup som har kontinuerligt öppethållande i tullhänseende för all lufttrafik,

3. för mindre luftfartyg som ankommer från eller avgår till Norge eller Island, och

4. då tullregionen där flygplatsen ligger i ett särskilt fall har medgett undantag från begränsningen.

Allmänna råd

Tidsbegränsningen tar sikte på luftfartyg som medför passagerare. Begränsningen gäller således även för luftfartyg som medför både passagerare och last. Däremot gäller den inte för luftfartyg som bara medför last. Det faktum att luftfartyget har en besättning saknar betydelse i sammanhanget.

Riskanalys bör ingå som ett naturligt inslag innan tullregionen medger ett undantag enligt andra stycket 4.

Trafik till och från en annan flygplats än tullflygplats

10 §  Ett inkommande luftfartyg får föras till en annan flygplats än tullflygplats endast om Tullverket har medgivit trafiktillstånd. Utan hinder av detta får statsluftfartyg samt vissa mindre luftfartyg som ankommer från Norge eller Island föras till en annan flygplats utan trafiktillstånd enligt villkoren i 34 respektive 38 §.

Enligt 5 kap. 3 § utlänningsförordningen (1989:547) får inresa över en yttre gräns inte utan tillstånd av polismyndigheten ske vid annan ort än en gränskontrollort.

11 §  Ett utgående luftfartyg får avgå från eller under utresan landa på en annan flygplats än tullflygplats endast om Tullverket har medgivit trafiktillstånd. Utan hinder av detta får statsluftfartyg samt vissa mindre luftfartyg som skall avgå till Norge eller Island avgå från en annan flygplats utan trafiktillstånd enligt villkoren i 34 respektive 39 §.

Enligt 5 kap. 3 § utlänningsförordningen (1989:547) får utresa över en yttre gräns inte utan tillstånd av polismyndigheten ske vid annan ort än en gränskontrollort.

Trafiktillstånd

12 §  En tullregion kan medge trafiktillstånd om det är möjligt från tullkontrollsynpunkt. Ett tillstånd kan avse ett enstaka fall eller gälla för en viss tid eller tills vidare. Generella trafiktillstånd kan medges för privatflyg och för flygklubbar.

Ett tillstånd kan förbindas med de villkor och regler som behövs.

Bestämmelserna i tullförordningen (2000:1306) och i denna tullordning om färd till tullplats och uppehåll vid tullklareringsområde skall tillämpas under färd till och uppehåll på en annan flygplats än tullflygplats som avses i ett trafiktillstånd.

Allmänna råd

Villkoren för generella trafiktillstånd bör vara de som anges i 38 och 39 §§ samt för flygklubbar att en ansvarig förtroendeman utses, som ser till att de instruktioner som meddelas av tullregionen följs.

Ansökan om trafiktillstånd

13 §  Ansökan om trafiktillstånd skall göras senast 12 timmar före beräknad ankomst respektive avgång. Vid trafik med ett annat tredje land än Norge eller Island skall ansökan dock göras senast 24 timmar före beräknad ankomst respektive avgång, om flygplatsen inte är en gränskontrollort enligt 5 kap. 3 § utlänningsförordningen (1989:547).

Om ansökan enligt första stycket lämnas till ett tullkontor när det är stängt räknas tidfristen enligt första stycket från när kontoret öppnar.

14 §  Ansökan om trafiktillstånd skall göras skriftligt om inte tullregionen medger annat. I ansökan skall anges om den avser ett enstaka fall eller avser tillstånd för en viss tid eller tills vidare.

Ansökan prövas av den tullregion där flygplatsen ligger.

Allmänna råd

Innan tullregionen medger trafiktillstånd bör samråd ske med polismyndighet.

Avgift för ansökan om trafiktillstånd

15 §  Avgift skall tas ut för ansökan om trafiktillstånd. Avgift skall dock inte tas ut för ansökan om sådant trafiktillstånd som avses i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1984:40) om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge.

Inkommande luftfartyg

Färdplan

16 §  Ett inkommande luftfartyg, som inte medför last eller proviant som står under tullövervakning, behöver inte förhandsanmälas enligt 17 §, om en färdplan avseende luftfartygets resa till det svenska tullområdet lämnas till ett flygtrafikledningsorgan senast en timma innan luftfartyget beräknas starta från sista utländska ort.

Har den beräknade ankomsttiden ändrats med mer än en timma, skall uppgift om den nya beräknade ankomsttiden lämnas senast en timma innan luftfartyget beräknas starta från sista utländska ort.

Förhandsanmälan

17 §  Befälhavaren på ett inkommande luftfartyg, som medför last eller proviant som står under tullövervakning, skall på förhand meddela när luftfartyget beräknas ankomma till en flygplats inom det svenska tullområdet och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller dock inte för luftfartyg som ankommer till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter eller Malmö-Sturup och för luftfartyg i linjefart och tidtabellbunden chartertrafik.

18 §  Förhandsanmälan, som får vara muntlig, skall göras hos Tullverkets Rikssambandscentral eller hos tullkontoret för den ort dit luftfartyget skall föras. Förhandsanmälan skall göras under den för tullkontoret fastställda öppettiden och senast två timmar innan luftfartyget beräknas starta från sista utländska ort. Tullkontoret kan i särskilt fall eller för viss trafik medge att sådan anmälan får göras under annan tid än öppettid.

19 §  Förhandsanmälan skall innehålla uppgift om luftfartygets beteckning och typ, ort som senast besökts, last och antal ombordvarande, flygplats dit luftfartyget skall föras och den beräknade ankomsttiden. Lasten behöver endast anmälas summariskt.

20 §  Har den beräknade ankomsttiden ändrats med mer än en timma, skall uppgift om den nya beräknade ankomsttiden lämnas senast två timmar innan luftfartyget beräknas starta från sista utländska ort. Uppgiften skall lämnas under den för tullkontoret fastställda öppettiden. Uppgift om ändrad ankomsttid får lämnas på det sätt som sägs i 16 §. I sådant fall skall uppgift om den nya beräknade ankomsttiden lämnas senast en timma innan luftfartyget beräknas starta från sista utländska ort.

Gjord förhandsanmälan skall återkallas om flygningen inte blir av. Uppgift om detta skall utan dröjsmål lämnas där förhandsanmälan gjorts. Återkallelse av förhandsanmälan får göras på det sätt som sägs i 16 §.

Tillträde m.m.

21 §  Ett inkommande luftfartyg får beträdas eller lämnas, om inte tullkontoret eller en tulltjänsteman anger annat. Ett meddelat förbud att beträda eller lämna ett luftfartyg gäller till dess anmälan enligt 24 § har lämnats eller den tid som anges i särskilt fall. Enligt 6 kap. 8 § fjärde stycket tullagen (2000:1281) gäller ett av Tullverket meddelat förbud att beträda eller lämna ett luftfartyg dock inte den som i utövning av allmän tjänst behöver få tillträde till luftfartyget.

Lossning och lastning

22 §  Ett inkommande luftfartyg får lossas eller lastas, om inte tullkontoret eller en tulltjänsteman anger annat. Ett meddelat förbud att lossa eller lasta gäller till dess anmälan enligt 24 § har lämnats eller den tid som anges i särskilt fall.

Om skyldighet att lägga upp icke-gemenskapsvaror på tillfälligt lager m.m. föreskrivs i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281).

23 §  När ett inkommande luftfartyg kommit till den sista ort dit det medfört last till det svenska tullområdet, skall allt tullgods som medförts till orten utan dröjsmål anmälas till en godkänd tullbehandling eller läggas upp på tillfälligt lager enligt vad som anges i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281), såvida inte anmälan enligt 31 § har lämnats på tidigare bestämmelseort eller lämnas på den nu besökta orten.

Inkommande luftfartyg-anmälan

24 §  Befälhavaren på ett inkommande luftfartyg skall, efter ankomsten till en ort inom det svenska tullområdet, utan dröjsmål lämna tullkontoret för orten en skriftlig anmälan (inkommande luftfartyg-anmälan) om luftfartyget samt medförd last och proviant. Tullverket skall ges tillfälle att undersöka luftfartyget och vidta andra kontrollåtgärder.

Anmälan får i befälhavarens ställe göras av ett lufttrafikföretag eller ett ombud för detta. Tullkontoret kan medge att anmälan görs muntligt eller på annat sätt om last inte medförs. I fråga om medförd last kan tullkontoret medge att anmälan görs periodiskt av ett lufttrafikföretag.

Anmälan får göras muntligen i fråga om inkommande luftfartyg som under en resa mellan utrikes orter landar på ort inom det svenska tullområdet utan att där lossas eller lastas annat än förnödenheter och proviant.

Anmälan om ankomst behöver inte göras för ett mindre luftfartyg om färdplan har lämnats enligt 16 § eller förhandsanmälan har gjorts enligt 17 § och luftfartyget inte medför andra varor än sådana som får föras in fritt av de ombordvarande.

25 §  Inkommande luftfartyg-anmälan skall innehålla de uppgifter om luftfartyget och resan samt medförd last och proviant som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall anmälan uppta kollis märke och nummer, antal och slag samt varornas beskaffenhet och kvantitet.

I fråga om varor i fordon, container eller annan motsvarande lastenhet som befordras med luftfartyg får uppgift om lasten lämnas genom hänvisning till TIR-carnet, manifest eller annan förteckning över innehållet (lastspecifikation). Vid hänvisning till en lastspecifikation skall denna bifogas anmälan.

Inkommande luftfartyg-anmälan skall skrivas under av luftfartygets befälhavare eller av den som enligt 24 § andra stycket gör anmälan i befälhavarens ställe.

26 §  Inkommande luftfartyg-anmälan skall upprättas på fastställd blankett (Tv 645.3), om den inte är upprättad på sätt som anges i 27 §. Uppgift om lasten kan lämnas genom hänvisning till godsmanifest. Anmälan skall lämnas i två exemplar, om last medförs, annars i ett exemplar.

27 §  Som inkommande luftfartyg-anmälan godtas allmän deklaration (General Declaration, Appendix 1) som avses i Annex 9 till Chicagokonventionen. Lämnas i allmän deklaration uppgift om luftfartygets last genom hänvisning till godsmanifest, skall manifestet lämnas i två exemplar.

Som inkommande luftfartyg-anmälan godtas även godsmanifest (Cargo Manifest, Appendix 3) som upprättats enligt formulär i Annex 9 till Chicagokonventionen och lämnas i två exemplar. Medförs flera godsmanifest på ett luftfartyg får som inkommande luftfartyg-anmälan godtas manifest som upprättats i den sist besökta ort utom det svenska tullområdet, där last tagits in. Till detta manifest skall som bilaga fogas en kopia av vart och ett av övriga godsmanifest.

En tullregion kan för viss trafik medge att uppgifter som avses i 25 § lämnas på annat sätt.

Utgående luftfartyg

Lastning och lossning

28 §  Ett utgående luftfartyg får börja lastas, om inte tullkontoret eller en tulltjänsteman anger annat. Ett meddelat förbud att lasta gäller till dess anmälan enligt 31 § har lämnats eller den tid som anges i särskilt fall. Sedan lastningen börjat får lossning ur luftfartyget inte ske utan särskilt medgivande av Tullverket.

Färdplan

29 §  Ett utgående luftfartyg, som inte medför andra varor än förnödenheter och proviant för luftfartyget samt resgods, behöver inte förhandsanmälas enligt 30 §, om en färdplan avseende luftfartygets resa från det svenska tullområdet lämnas till ett flygtrafikledningsorgan senast en timma innan luftfartyget beräknas avgå från flygplatsen.

Har den beräknade avgångstiden ändrats med mer än en timma, skall uppgift om den nya beräknade avgångstiden lämnas senast en timma innan luftfartyget beräknas starta från flygplatsen.

Förhandsanmälan

30 §  Befälhavaren på ett utgående luftfartyg, som medför andra varor än förnödenheter och proviant för luftfartyget samt resgods, skall på förhand meddela när luftfartyget beräknas avgå från det svenska tullområdet och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller dock inte för luftfartyg som avgår från någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter eller Malmö-Sturup och för luftfartyg i linjefart och tidtabellbunden chartertrafik. Beträffande förhandsanmälan tillämpas i övrigt bestämmelserna i 18—20 §§.

Utgående luftfartyg-anmälan

31 §  Innan ett utgående luftfartyg avgår från en ort, där det lastats för export eller, om det inte har lastats, den ort som det sist besöker före avgången från det svenska tullområdet, skall befälhavaren lämna tullkontoret för orten en skriftlig anmälan (utgående luftfartyg-anmälan) om luftfartyget och dess last.

Anmälan får i befälhavarens ställe göras av ett lufttrafikföretag eller ett ombud för detta. Tullkontoret kan medge att anmälan görs muntligt eller på annat sätt om last inte tagits in. I fråga om intagen last kan tullkontoret medge att anmälan görs periodiskt av ett lufttrafikföretag.

Befälhavaren får avgå med luftfartyget från orten, om inte tullkontoret eller en tulltjänsteman anger annat.

Anmälan om avgång behöver inte göras för ett mindre luftfartyg om färdplan har lämnats enligt 29 § eller förhandsanmälan har gjorts enligt 30 § och luftfartyget endast medför varor som enligt 12 kap. 3 § får deklareras för export muntligt eller genom annat handlande.

32 §  Utgående luftfartyg-anmälan skall innehålla de uppgifter om luftfartyget och resan samt medförd last som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall anmälan innehålla uppgift om de i luftfartyget intagna varorna, om inte uppgiften lämnas i annan ordning som tullkontoret godkänner. Bestämmelsen i 25 § andra stycket tillämpas även på utgående luftfartyg-anmälan.

Om luftfartygets last innehåller sändningar som deklarerats för export genom elektroniskt dokument, skall utgående luftfartyg-anmälan eller lastspecifikationen innehålla uppgift om tullid för sådan sändning.

Utgående luftfartyg-anmälan skall skrivas under av luftfartygets befälhavare eller av den som enligt 31 § andra stycket gör anmälan i befälhavarens ställe.

33 §  Utgående luftfartyg-anmälan skall upprättas på fastställd blankett (Tv 645.3). Anmälan skall lämnas i ett exemplar.

Som utgående luftfartyg-anmälan godtas även allmän deklaration eller godsmanifest som avses i 27 §.

En tullregion kan för viss trafik medge att uppgifter som avses i 32 § lämnas på annat sätt.

Lättnader i tullövervakningen för vissa luftfartyg

Statsluftfartyg

34 §  Befälhavaren på ett luftfartyg, som inom det svenska tullområdet uteslutande brukas av en svensk eller utländsk statlig myndighet eller institution för dess verksamhet och nyttjas i icke-kommersiellt syfte (statsluftfartyg), får föra luftfartyget till eller från det svenska tullområdet utan att gå till en tullflygplats eller lämna förhandsanmälan och skriftlig luftfartygsanmälan för luftfartyget.

När ett statsluftfartyg ankommer från tredje land till den första flygplatsen inom det svenska tullområdet, skall befälhavaren utan dröjsmål anmäla luftfartygets ankomst på lämpligt sätt hos Tullverkets Rikssambandscentral eller lämpligaste tullkontor.

Innan ett statsluftfartyg avgår till tredje land från den flygplats, som sist besöks inom det svenska tullområdet, skall befälhavaren anmäla luftfartygets avgång till Tullverket. I sådant fall tillämpas andra stycket.

35 §  När ett svenskt statsluftfartyg, som kommer från tredje land och medför last eller proviant som står under tullövervakning, ankommer till den första flygplatsen inom det svenska tullområdet skall tullgods som medförs på luftfartyget utan dröjsmål anmälas till en godkänd tullbehandling. Detta gäller om inte befälhavaren anmält att luftfartyget skall avgå från det svenska tullområdet utan att godset lossas.

Uppgift om tull- eller skattebelagda eller införselförbjudna varor som medförs av ombordvarande på ett statsluftfartyg skall på begäran av en tulltjänsteman lämnas på fastställd blankett (Besättningsdeklaration, Tv 616.8).

Tullgods får inte tas ombord på eller föras i land från ett statsluftfartyg utan medgivande av en tulltjänsteman.

36 §  En tullregion kan i särskilt fall bestämma de ytterligare villkor för lättnaderna enligt 34 § som tullregionen anser behövs.

37 §  I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om utländska statsluftfartygs tillträde till svenskt territorium.

Vissa mindre luftfartyg

38 §  Ett mindre luftfartyg som ankommer från Norge eller Island får föras till en annan flygplats än tullflygplats utan trafiktillstånd från Tullverket på följande villkor:

1. Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som får föras in fritt av de ombordvarande.

2. Färdplan skall ha lämnats enligt 16 § eller förhandsanmälan ha gjorts enligt 17 §.

3. Skyldighet att deklarera luftfartyget för övergång till fri omsättning eller anmäla det till annan godkänd tullbehandling skall inte finnas.

4. Vid yrkesmässig trafik skall befälhavaren före avgången avkräva samtliga ombordvarande en skriftlig deklaration på fastställd blankett om att de inte för med sig andra varor än sådana som får föras in fritt. Vid ankomsten skall befälhavaren överlämna deklarationerna i ett förslutet kuvert till en tulltjänsteman om en sådan är närvarande eller i annat fall utan dröjsmål tillställa kuvertet den tullregion där flygplatsen ligger.

Allmänna råd

Det kan vara aktuellt att luftfartyget behöver deklareras för övergång till fri omsättning eller anmälas till annan godkänd tullbehandling om det

1. införs i samband med förvärv från tredje land,

2. återinförs efter användning i tredje land och under uppehållet där undergått underhåll (tillsyn, översyn eller reparation) eller modifiering, bortsett från en åtgärd vars omfattning är ringa,

3. i annat fall återinförs under omständigheter som utgör hinder för tullfrihet enligt artikel 185.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 eller för frihet från mervärdesskatt eller

4. införs för tillfällig användning i Sverige utan att förutsättningar finns för temporär import enligt artiklarna 558—562 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

En deklaration eller anmälan enligt första stycket bör lämnas i samband med att anmälan görs vid luftfartygets ankomst enligt 24 §.

39 §  Ett mindre luftfartyg som skall avgå till Norge eller Island får avgå från en annan flygplats än tullflygplats utan trafiktillstånd från Tullverket på följande villkor:

1. Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som enligt 12 kap. 3 § får deklareras för export muntligt eller genom annat handlande.

2. Färdplan skall ha lämnats enligt 29 § eller förhandsanmälan ha gjorts enligt 30 §.

Luftfartyg som färdas mellan svenska orter

40 §  Enbart det förhållandet att ett luftfartyg, vid färd mellan svenska orter, förs från eller till det svenska tullområdet, på grund av att dess rätta kurs enligt färdplanen går utanför det svenska tullområdet, skall inte medföra skyldighet för befälhavaren att följa bestämmelserna i 7, 8, 10, 11 och 16—33 §§.

Trafik från eller till ett annat EG-land

Luftfartyg som medför last eller proviant som står under tullövervakning

41 §  För trafik från ett annat EG-land med luftfartyg som medför last eller proviant som står under tullövervakning skall följande bestämmelser tilllämpas, nämligen

— 7 § om trafik till en tullflygplats,

— 10 § om trafik till en annan flygplats än tullflygplats,

— 12—15 §§ om trafiktillstånd, varvid tidsfristen 12 timmar skall gälla för ansökan om trafiktillstånd,

— 17—20 §§ om förhandsanmälan,

— 21 § om tillträde m.m.,

— 22 och 23 §§ om lossning och lastning,

— 24—27 §§ om inkommande luftfartyg-anmälan, samt

— 34—37 §§ om statsluftfartyg.

42 §  För trafik till ett annat EG-land med luftfartyg som medför last eller proviant som står under tullövervakning skall följande bestämmelser tilllämpas, nämligen

— 8 § om trafik från en tullflygplats,

— 11 § om trafik från en annan flygplats än tullflygplats,

— 12—15 §§ om trafiktillstånd, varvid tidsfristen 12 timmar skall gälla för ansökan om trafiktillstånd,

— 28 § om lastning och lossning,

— 30 § om förhandsanmälan,

— 31—33 §§ om utgående luftfartyg-anmälan, samt

— 34—37 §§ om statsluftfartyg.

Luftfartyg som inte medför last eller proviant som står under tullövervakning

Trafik till och från en tullflygplats

43 §  Ett luftfartyg som ankommer från ett annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning får föras till en tullflygplats utan tillstånd från Tullverket.

44 §  Ett luftfartyg som skall avgå till ett annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning får avgå från och under utresan landa på en tullflygplats utan tillstånd från Tullverket.

Trafik till och från en annan flygplats än tullflygplats

45 §  Ett luftfartyg som ankommer från ett annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning får föras till en annan flygplats än tullflygplats utan trafiktillstånd från Tullverket.

46 §  Ett luftfartyg som skall avgå till ett annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning får avgå från och under utresan landa på en annan flygplats än tullflygplats utan trafiktillstånd från Tullverket.

Färdplan

47 §  Ett luftfartyg, som ankommer från ett annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning, behöver inte förhandsanmälas enligt 49 §, om en färdplan avseende luftfartygets resa till det svenska tullområdet lämnas till ett flygtrafikledningsorgan senast en timma innan luftfartyget beräknas starta från sista utländska ort.

Har den beräknade ankomsttiden ändrats med mer än en timma, skall uppgift om den nya beräknade ankomsttiden lämnas senast en timma innan luftfartyget beräknas starta från sista utländska ort.

48 §  Ett luftfartyg, som skall avgå till ett annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning, behöver inte förhandsanmälas enligt 50 §, om en färdplan avseende luftfartygets resa från det svenska tullområdet lämnas till ett flygtrafikledningsorgan senast en timma innan luftfartyget beräknas avgå från flygplatsen.

Har den beräknade avgångstiden ändrats med mer än en timma, skall uppgift om den nya beräknade avgångstiden lämnas senast en timma innan luftfartyget beräknas starta från flygplatsen.

Förhandsanmälan

49 §  Befälhavaren på ett luftfartyg, som ankommer från ett annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning, skall, om färdplan inte har lämnats enligt 47 §, på förhand meddela när luftfartyget beräknas ankomma till en flygplats inom det svenska tullområdet och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller dock inte för luftfartyg som ankommer till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter eller Malmö-Sturup och för luftfartyg i linjefart och tidtabellbunden chartertrafik. Beträffande förhandsanmälan tillämpas i övrigt bestämmelserna i 18—20 §§.

50 §  Befälhavaren på ett luftfartyg, som skall avgå till ett annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning, skall, om färdplan inte har lämnats enligt 48 §, på förhand meddela när luftfartyget beräknas avgå från det svenska tullområdet och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller dock inte för luftfartyg som avgår från någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter eller Malmö-Sturup och för luftfartyg i linjefart och tidtabellbunden chartertrafik. Beträffande förhandsanmälan tillämpas i övrigt bestämmelserna i 18—20 §§.

Incheckat bagage

51 §  Incheckat bagage från tredje land som kommer med luftfartyg direkt från sådant land eller från en flygplats inom EG:s tullområde skall med tillämpning av artikel 194.5 i förordningen (EEG) nr 2454/93 anmälas till tullkontoret på den första flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats under förutsättning att bagaget skall lastas ur luftfartyget på den flygplatsen.

52 §  Incheckat bagage som skall föras till tredje land med luftfartyg direkt till sådant land eller med luftfartyg som skall avgå till en flygplats inom EG:s tullområde skall med tillämpning av artikel 194.5 i förordningen (EEG) nr 2454/93 anmälas till tullkontoret på den sista flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats i de fall bagaget skall lastas om till ett annat luftfartyg på den flygplatsen.

53 §  Flyg- och bagagehanteringsföretag skall ordna hanteringen av incheckat bagage på sådant sätt att passagerarna har möjlighet att anmäla sitt bagage i den ordning som anges i 51 och 52 §§ och att Tullverkets övervaknings- och kontrollverksamhet enligt tullagen (2000:1281) är möjlig att genomföra.

5 kap.

4 §  Summarisk deklaration skall normalt lämnas på blanketten Uppläggningsanmälan (Tv 723.7) och innehålla uppgift om kollis antal och slag, godsmärkning, varuslag och bruttovikt.

Om varan är upptagen i fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan kan sådan anmälan utgöra summarisk deklaration.

I artikel 183.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om summarisk deklaration för varor som har befordrats enligt ett transiteringsförfarande innan de uppvisas för tullen.

I artikel 45 i förordning (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om i vilka fall ett tullkontor får avstå från att kräva en summarisk deklaration.

Ytterligare bestämmelser om summarisk deklaration finns i 4, 4 a, 6 och 16 kap.

24 kap.

7 §  Förrättningsavgift skall inte tas ut för

a) klarering av färjor då 4 kap. 33 § tillämpas,

b) klarering av luftfartyg på flygplatserna Arlanda, Landvetter och Malmö-Sturup,

c) summarisk deklaration,

d) uppläggning på tillfälligt lager,

e) utfärdande av T2L-dokument,

f) hantering av avisering från godkänd avsändare vid transitering enligt 9 kap. 34 §,

g) mottagande av gränsövergångsattest vid transittullkontor,

h) avslutande av T-dokument vid bestämmelsetullkontor,

i) hantering av TIR- och ATA-carneter,

j) förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring,

k) företeende av blad 3 av exportdeklaration vid utfartstullkontor,

l) tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden enligt 18 kap. samt

m) hantering av T5-kontrollexemplar.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002.