tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:8

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 9 april 2002
Utkom från trycket den 15 april 2002
Dnr 8378/02.

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i föreskrifter (TFS 2002:7) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] att 23 kap. 3 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.(tullordning) skall ha följande lydelse.

23 kap.

3 § Inom Tullverket får beslut om att påföra eller befria från tulltillägg endast fattas av följande befattningshavare.

a) Vid huvudkontoret: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för produktionsavdelningen, processägaren effektiv handel, chefen för handelsenheten och chefen för kontrollmetodsektionen.

b) Inom en tullregion: chefen för tullregionen, chefen för företagsenheten, chefen för en klareringssektion samt chefen eller ansvarig för tullrevisionssektionen eller –funktionen.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket får den som beslutar om tulltaxering i samma ärende även besluta om befrielse från tulltillägg i fall som avses i 2 §.