tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:7

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 27 mars 2002
Utkom från trycket den 5 april 2002

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] att 21 kap. 13 § och 23 kap. 3 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) skall ha följande lydelse.

21 kap.

13 §  Inom Tullverket får beslut om revision endast fattas av följande befattningshavare.

a) Vid huvudkontoret: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för produktionsavdelningen, processägaren effektiv handel, chefen för handelsenheten och chefen för kontrollmetodsektionen.

b) Inom tullregion: chefen för tullregionen, chefen för företagsenheten samt chef eller ansvarig för tullrevisionssektion eller –funktion.

23 kap.

3 §  Inom Tullverket får beslut om att påföra eller befria från tulltillägg endast fattas av följande befattningshavare.

a) Vid huvudkontoret: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för produktionsavdelningen, processägaren effektiv handel, chefen för handelsenheten och chefen för kontrollmetodsektionen.

b) Inom tullregion: chefen för tullregionen, chefen för företagsenheten samt chef eller ansvarig för tullrevisionssektion eller –funktion.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket får den som beslutar om tulltaxering i samma ärende även besluta om befrielse från tulltillägg i fall som avses i 2 §.


Denna författning träder i kraft den 1 maj 2002 men skall tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.