tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:6

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 20 mars 2002
Utkom från trycket den 26 mars 2002

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Tullverket föreskriver] att 2 kap 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan m.m. skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:43.)

2 kap.

5 § Värdegränsen för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall skall vara 97 400 kronor.


Denna författning träder i kraft den 1 maj 2002. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 19 mars 2002.