tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:5

med ändringar i TFS 1999:24

beslutad den 22 februari 2002
Utkom från trycket den 1 mars 2002
Dnr 5016 / 01

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:10

Bemyndigande: 17 och 18 §§ verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS:1999:24) om en arbetsordning

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning*

dels att 2 kap. 14 § samt bilaga 1—3 skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 14 a §, av följande lydelse.
(*Författningen omtryckt TFS 2001:29. Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:41.)

2 kap.

14 § Tullregionerna har den benämning, geografiska utbredning och huvudort som anges i följande uppställning.

Benämning  Geografisk utbredning  Huvudort
Tullverket Övre
Norrlandsregionen
Norrbottens län och Västerbottens län  Haparanda

Tullverket Nedre Norrlandsregionen

Västernorrlands län, Jämtlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län, utom Älvdalens och Malungs kommuner Sundsvall
Tullverket Mälardalsregionen Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län Stockholm
Tullverket Östersjöregionen Östergötlands län, Gotlands län, Kalmar län, Blekinge län, Jönköpings län och Kronobergs län Karlshamn
Tullverket Skåneregionen Skåne län Malmö
Tullverket Västsvenska
regionen
Västra Götalands län, Värmlands län, Hallands län samt Älvdalens och Malungs kommuner Göteborg

Av 14 a § framgår att arbetet inom en region i vissa fall leds operativt från en annan region.

14 a § Tullverket Övre Norrlandsregionen skall operativt leda processerna gränsskydd och brottsutredning även inom Tullverket Nedre Norrlandsregionens geografiska utbredning, med undantag för den gränsskyddspersonal som är stationerad i Gävle kommun. Gränsskyddspersonalen i Gävle skall operativt ledas från Tullverket Mälardalsregionen.

Tullverket Nedre Norrlandsregionen skall operativt leda processerna effektiv handel och analys även inom Tullverket Övre Norrlandsregionens geografiska utbredning.

Tullverket Skåneregionen skall operativt leda gränsskyddsprocessen samt processerna brottsutredning och analys, till den del dessa två processer utgör ett stöd för gränsskyddsprocessen eller för varandra, även inom Halmstad, Laholm, Falkenberg och Hylte kommuner.

När en del av arbetet inom en region operativt leds från en annan region, har chefen för den region från vilken arbetet leds, arbetsgivaransvaret, ansvaret för arbetsmiljö och liknande frågor avseende de personer som utför arbetet. De berörda regioncheferna kan dock komma överens om en annan fördelning av ansvaret sinsemellan, om inte annat är särskilt reglerat. En sådan överenskommelse skall vara skriftlig och ges in till Huvudkontoret (Verkssekretariatet) som skall göra överenskommelsen tillgänglig inom verket på lämpligt sätt.


Bilaga 1

ORGANISATIONSPLAN ÖVER HUVUDKONTORET

Verksledningen

Stabsenheterna

Verkssekretariatet

Kvalitetsenheten

Enheten för internrevision

Juridiska enheten

Informationsenheten

Produktionsavdelningen

— processfunktionen

— processägaren effektiv handel

— förebyggande enheten

— — kvalitetssäkringssektionen

— — tullinformationssektionen

— — ansökningsfunktionen (lokaliserad i Haparanda)

— handelsenheten

— — kontrollmetodsektionen

— — tullprocedursektionen

— — tariffsektionen

— gränsskyddsenheten

— analysenheten

— — beredningssektionen

— — riskanalyssektionen

— — underrättelsesektionen

— brottsutredningsenheten

— laboratoriet

Utvecklingsavdelningen

— verksamhetsutvecklingsenheten

— — metodutvecklingsfunktionen

— — internationella utvecklingsfunktionen

— IT - och teknikutvecklingsenheten

— — IT-funktionen

— — teknikfunktionen

IT-avdelningen

— planerings- och administrationsenheten

— arkitekturenheten

— uppdragsenheten

— applikationsenheten

— driftenheten

— resursenheten

— — sektion 1

— — sektion 2

Ekonomi- och personalavdelningen

— ekonomienheten*

— personalenheten

— — personalpolitiska sektionen

— — lönesektionen

— serviceenheten

— — lokalförsörjningssektionen

— — inköpssektionen

— — kommunikationssektionen

— tullskolan
*Av i kraftträdandebestämmelserna till TFS 2001:29 framgår att ekonomienheten kommer att fortsätta att ha en redovisnings- och budgetsektion och en kreditövervakningssektion fram till den 1 juli 2002 eller den tidigare tidpunkt när samtliga uppgifter enligt 2 kap 13 § andra stycket och 13 a § har lagts ut på regionerna.


Bilaga 2

ORGANISATIONSPLANER ÖVER TULLREGIONERNA

1 Tullverket Övre Norrlandsregionen

Regionchefen

Planerings- och utvecklingsenheten

— process- och utvecklingsfunktionen

— marknadsföringsfunktionen

— IT-funktionen

— juridiska funktionen

Ekonomi- och personalenheten

Gränsskyddsenheten

— den operativa planeringsfunktionen

— gränskontrollsektionen

— spaningssektionen

Tullkriminalenheten

Analysenheten*

Företagsenheten*

___________________

*Processen leds från Nedre Norrlandsregionen

2 Tullverket Nedre Norrlandsregionen

Regionchefen

Planerings-, utvecklings- och stabsfunktionen

Ekonomi- och personalenheten

Analysenheten

Företagsenheten

— den operativa planeringsfunktionen

— kreditövervakningsfunktionen

— tullinformations- och kvalitetssäkringssektionen

— revisionssektionen

— klareringssektionen

Gränsskyddsenheten*

Tullkriminalenheten*

___________________

*Processen leds från Övre Norrlandsregionen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Bilaga 3

HUVUDKONTORET – ARBETSOMRÅDEN

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen svarar för ledningsprocessen utveckling av verksamheten, informationsteknologi och teknik, samt att förstudier och utvecklingsprojekt bedrivs i enlighet med de specifikationer som upprättats och att projektverksamheten bedrivs i riktning mot Tullverkets vision. I avdelningens arbetsområde ingår att

— verksamhetsutveckla, utvärdera och förbättra Tullverkets processer

— arbeta med organisationsutveckling och effektivisering

— utveckla nya arbetsmetoder och arbetsformer samt stöd för dessa i form av nya IT-system och ny teknik

— utföra kontinuerlig omvärldsbevakning

— ansvara för Tullverkets utvecklingsprojekt

— ansvara för Tullverkets projektmodell, Tull PROPS

— samarbeta med näringsliv och andra organisationer nationellt och internationellt, i olika utvecklingsuppdrag

— identifiera behov av utbildningar och övrig kompetensutveckling inom avdelningens arbetsområde samt svara för kursinnehåll

— svara för frågor som avser WCO:s och

Kommissionens utvecklingsprogram för tullfrågor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft den 2 april 2002.