tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:4

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 21 februari 2002
Utkom från trycket den 27 februari 2002

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306))

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] att 3 kap. 5 och 7 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tullförfaranden m.m. (tullordning) skall ha följande lydelse.

3 kap.

Gemensamma bestämmelser för steg 3—5 i servicetrappan

5 §  Placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan sker efter ansökan av operatören och beslut av Tullverket. Ansökan om placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan görs på fastställd blankett, Ansökan om placering i servicetrappan (Tv 404.11). Ansökan skickas till Tullverket till den adress som står förtryckt på ansökningsblanketten.

Frågan om placering prövas av den tullregion som ansvarar för kvalitetssäkringen.

7 §  En operatör som placeras på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan har rätt att få en kundansvarig utsedd hos Tullverket.


Denna författning träder i kraft den 1 mars 2002.