tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:3

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 15 februari 2002
Utkom från trycket den 22 februari 2002

Bemyndigande: 11 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

dels att 3 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 6 kap. 8 §, av följande lydelse,

dels att det till 6 kap. 8 § skall införas allmänna råd av följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:43. )

3 kap.

1 § Fråga om tillstånd till tullförfarandet aktiv förädling i artikel 505 a i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om ansökan från en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den första förädlingen skall utföras.

Samråd med Kommerskollegium skall ske då ansökan avser sådana importvaror som nämns i bilaga 73 till nämnda förordning med undantag av de fall som nämns i artikel 539.2 a—c. Samråd skall alltid ske i de fall artiklarna 503 och 504 tillämpas.

Fråga om tillstånd enligt artikel 505 b i nämnda förordning prövas av den tullregion där varorna deklareras till tullförfarandet.
(Senaste lydelse TFS 2001:12.)

6 kap.

8 § Tullregionerna skall lämna uppgifter till Kommerskollegium, enheten för tullunionen, om sådana tillstånd till passiv förädling som beviljats i enlighet med artikel 505 a i förordning (EEG) nr 2454/93 och som gäller för ett fobvärde överstigande 800 000 euro/år.

Uppgifter om tillstånd som avser reparation skall inte lämnas. Uppgifter skall lämnas till Kommerskollegium om

1. Tullverkets diarienummer för tillståndet,

2. namn och organisationsnummer/personnummer på den person som beviljats tillståndet,

3. HS-nummer på fyrställig nivå för huvudsaklig exportvara respektive importvara med beaktande av fobvärde,

4. fobvärde i miljoner svenska kronor för den export som tillståndet avser,

5. land där den huvudsakliga förädlingen kommer att äga rum,

6. typ av förädling som exempelvis sömnad, montering och beredning,

7. tillståndets giltighetstid (exakta datum).

Allmänna råd

Tullregionerna bör lämna uppgifterna i tabellform och i samråd med Kommerskollegium, enheten för tullunionen, bestämma om uppgifterna skall lämnas löpande eller periodvis. Uppgifterna kan skickas som e-post.

I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) har Tullverket skyldighet att informera en fysisk person (även enskild näringsidkare) som lämnar ansökan om tillstånd om att lämnade uppgifter kommer att överlämnas till Kommerskollegium. Därvid kan Tullverkets informationsblad den 28 september 2001 "Du blir registrerad i Tullverkets system" lämnas som komplement till muntlig information.

Uppgift om lämnad information bör dokumenteras genom tjänsteanteckning.


Denna författning träder i kraft den 1 april 2002 men skall tillämpas för tid från och med den 1 juli 2001.