tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:2

beslutad den den 8 februari 2002
Utkom från trycket den den 15 februari 2002

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1983:37) om säkerhetsskydd m.m.;

[Tullverket föreskriver] att Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1983:37) om säkerhetsskydd m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av februari 2002.